VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
TARPTAUTINIŲ KLAUSIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Tarptautiniai ryšiai.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Tarptautinis bendradarbiavimas maisto saugos, veterinarijos ir ūkinių gyvūnų veislininkystės srityse.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
7. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.
10. Organizuoja personalo vizitus į užsienio valstybes arba prireikus koordinuoja personalo vizitų į užsienio valstybes organizavimą.
11. Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.
14. Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.
15. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Verčia straipsnius, veterinarijos sertifikatus, klausimynus ir susijusią medžiagą iš anglų į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į anglų kalbą, koordinuoja raštų, susijusių su tarptautiniais klausimais, parengimą anglų kalba, koordinuoja tarptautinių sutarčių / projektų / susitarimų bei dokumentų, susijusių su naujų rinkų paieška trečiosiose šalyse, pasirašymą, įgyvendinimą..
18. Rengia įstaigos atstovų skyrimo projektus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos Taryboje, Europos Komisijoje, komitetuose ir darbo grupėse pristatymo, rengia, teikia ir pristato įstaigos poziciją tarptautinių organizacijų bei institucijų susitikimuose su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) atstovėmis oficialios paramos vystymusi susijusiais klausimais..
19. Derina su atsakingais įstaigos specialistais trečiosioms šalims pateikti reikalingus sertifikatus, klausimynus dėl produkcijos eksporto iš Lietuvos Respublikos, teikia klausimynus / dokumentus trečiosioms šalims..
20. Teikia konsultacijas specialistams ir ekspertams dėl projektų užsienio valstybėse, koordinuoja vizų išdavimą..
21. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją, jo nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (Lietuvių) (arba).
23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
23.1. kalba - anglų;
23.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.
24.3. kalba – rusų;
24.4. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. komunikacija - 4 lygis;
24.2. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
24.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
24.4. organizuotumas - 3 lygis;
24.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. tarpkultūrinė komunikacija - 3 lygis;
25.2. informacijos valdymas - 3 lygis.
26. Profesinė kompetencija:
26.1. tarptautinių ryšių išmanymas - 3 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-06