VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VETERINARIJOS SANITARIJOS SKYRIAUS
PATARĖJAS (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Eksportuojamo į trečiąsias šalis ir tiekiamo Lietuvos rinkai gyvūninio maisto sektoriaus veterinarijos sanitarijos, higienos, maisto saugos, kokybės, ženklinimo, laboratorinių tyrimų kontrolė.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
15. Taiko, rengia, koordinuoja ir kontroliuoja vartotojų interesų užtikrinimo priemones, kad į šalies rinką ir eksportui tiekiami gyvūniniai maisto produktai atitiktų teisės aktų reikalavimus..
16. Analizuoja ir sistemina informaciją apie vykdančius eksportą į trečiąsias šalis gyvūninio maisto tvarkymo subjektus, jų veiklą, būklę, laboratorinių tyrimų nustatytų higienos reikalavimų laikymąsi, kontrolės metu nustatytų trūkumų šalinimą..
17. Atstovauja įstaigai kitose valstybės institucijose, įstaigose organizacijose, taip pat Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose, dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, rengia su atstovavimus susijusią informaciją, medžiagą..
18. Teikia informaciją žiniasklaidai gyvūninio maisto klausimais..
19. Pavaduoja Skyriaus vedėją-valstybinį veterinarijos inspektorių ar kitą patarėją, jų nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – veterinarija (arba).
21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba - anglų;
21.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
22.2. organizuotumas - 4 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
22.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
22.5. komunikacija - 4 lygis.
23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. įžvalgumas - 4 lygis;
23.2. informacijos valdymas - 4 lygis;
23.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-10