VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
TEISĖS SKYRIAUS
PATARĖJAS (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Teisė.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


4. Teisės aktų reikalavimų laikymosi užtikrinimas.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS


5. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
7. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
10. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
11. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
12. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
13. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
15. Dalyvauja įstaigos direktoriaus įsakymų, kitų įstaigos kompetencijai priskirtų teisės aktų projektų rengimo darbo grupėse, komisijose..
16. Atstovauja Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose, rengia su atstovavimu susijusią informaciją, medžiagą..
17. Pavaduoja Skyriaus vedėją, kitą patarėją ar vyriausiąjį specialistą, jų nesant..


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – teisė (arba).
19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
19.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;
19.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. komunikacija - 4 lygis;
20.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
20.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
20.4. organizuotumas - 4 lygis;
20.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. informacijos valdymas - 4 lygis;
21.2. įžvalgumas - 4 lygis.
22. Profesinė kompetencija:
22.1. teisės išmanymas - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-02