VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS (4)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – II pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. veiklos planavimas.
4. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Priskirtų įstaigos skyrių veiklos koordinavimas ir kuravimas.
6. Negyvūninio maisto kontrolės ir priežiūros organizavimas ir koordinavimas, įstaigos strateginių tikslų ir kokybės programų įgyvendinimo koordinavimas, bendradarbiavimo su Europos maisto saugos tarnyba koordinavimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
8. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
9. Prireikus vadovauja įstaigai.
10. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
11. Prireikus valdo įstaigos išteklius.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
13. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
15. Koordinuoja Tarnybos veiklos organizavimo, planavimo, strategijos įgyvendinimo procesus..
16. Koordinuoja integruoto nacionalinio daugiamečio kontrolės plano, ataskaitų, kokybės programų įstaigoje rengimą ir įgyvendinimą..
17. Koordinuoja įstaigos kokybės vadybos sistemos diegimo ir akreditavimo veiklų atlikimą..
18. Atstovauja įstaigai Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose, kitose įstaigose..
19. Organizuoja Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos bei įstaigos direktoriaus teisės aktų, reglamentuojančių negyvūninio maisto saugą, kokybę, ženklinimą įgyvendinimą, pagal kompetenciją inicijuoja teisės aktų projektų rengimą..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – veterinarija (arba).
20.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba).
20.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;
21.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. vertės visuomenei kūrimas - 5 lygis;
22.2. organizuotumas - 5 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas - 5 lygis;
22.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
22.5. komunikacija - 5 lygis.
23. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. strateginis požiūris - 5 lygis;
23.2. veiklos valdymas - 5 lygis;
23.3. lyderystė - 4 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. įžvalgumas - 5 lygis;
24.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 5 lygis;
24.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 5 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06