VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (6)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Turto valdymas.
4. Dokumentų valdymas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto valdymas ir kontrolė.
6. Saugiųjų dokumentų blankų administravimas ir kontrolė, įslaptintos informacijos apskaita ir tvarkymas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
10. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.
11. Vykdo turto priežiūrą arba prireikus koordinuoja turto priežiūros vykdymą.
12. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
13. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
14. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja įstaigos saugiųjų dokumentų blankų gamybą, atlieka įstaigos ir jos padalinių saugiųjų dokumentų blankų poreikio analizę, užtikrina tinkamą įstaigos saugiųjų dokumentų blankų apskaitą ir saugojimą..
18. Rengia įsakymų projektus dėl įstaigos saugiųjų dokumentų blankų pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti ir jų nurašymo..
19. Užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo bei poįstatyminių aktų įgyvendinimą ir kontrolę..
20. Aprūpina įstaigos darbuotojus gėlėmis jubiliejų, kitų švenčių progomis, rengia gėlių ir kitų reprezentacinių prekių nurašymo aktus..
21. Pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – vadyba (arba);
22.3. studijų kryptis – verslas (arba);
22.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
22.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.6. darbo patirties sritis – dokumentų valdymo srities patirtis;
22.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
23. Atitikimas kitiems reikalavimams:
23.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. komunikacija - 3 lygis;
24.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
24.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
24.4. organizuotumas - 3 lygis;
24.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis;
25.2. informacijos valdymas - 3 lygis.
26. Profesinė kompetencija:
26.1. dokumentų valdymas - 3 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06