VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
SKUBIOS VEIKLOS SKYRIAUS
PATARĖJAS (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Gyvūnų pavojingų užkrečiamųjų ligų kontrolė ir likvidavimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
9. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
10. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. Analizuoja gyvūnų užkrečiamųjų ligų epidemiologinę situaciją Lietuvos Respublikoje, kaimyninėse šalyse ir pasaulyje..
15. Analizuoja Europos Komisijos ir Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos pranešimus apie gyvūnų užkrečiamųjų ligų epizootinę būklę ir jų padėtį pasaulio šalyse bei Lietuvoje..
16. Dalyvauja analizuojant ir vykdant neatidėliotinas priemones, susidarius epizootijos atveju ekstremalioms ir krizinėms situacijoms, užtikrindamas efektyvių priemonių taikymą ir ekstremalių bei krizinių situacijų valdymą ir likvidavimą..
17. Atlieka funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungos ir tarptautinėse organizacijose..
18. Pavaduoja Skyriaus vedėją-valstybinį veterinarijos inspektorių ar kitą patarėją, jų nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – veterinarija (arba).
20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
20.1. kalba - anglų;
20.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. komunikacija - 4 lygis;
21.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
21.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
21.4. organizuotumas - 4 lygis;
21.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis;
22.2. informacijos valdymas - 4 lygis;
22.3. įžvalgumas - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06