VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
STRATEGINIO PLANAVIMO IR KOKYBĖS VALDYMO SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (3)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. stebėsena ir analizė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. dokumentų valdymas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Kokybės vadybos sistemos diegimas, įstaigos veiklos planų, jų įgyvendinimo analizė.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Dokumentų administravimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
10. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
14. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
15. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Kaupia, sistemina ir atnaujina elektroniniame žinyne esančius kokybės vadybos sistemos dokumentus, koordinuoja įstaigos darbuotojų supažindinimo su kokybės vadybos sistemos dokumentais ir atsakomybių pasiskirstymo įgyvendinimo tvarką.
18. Organizuoja ir koordinuoja įstaigos maisto ir veterinarinę kontrolę atliekančių pareigūnų kvalifikacijos ir gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimo komisijos darbą, ruošia su šiuo vertinimu susijusias ataskaitas ir apžvalgas.
19. Pagal kompetenciją rengia informaciją žiniasklaidai, tvarko įstaigos interneto svetainėje skelbiamą informaciją, teikia aktualią informaciją įstaigos teritoriniams padaliniams.
20. Organizuoja ir dalyvauja Lietuvos institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose, konferencijose, seminaruose, prireikus protokoluoja administracijos pasitarimus ir posėdžius.
21. Formuoja ir kuruoja įstaigos direktoriaus darbotvarkę.
22. Pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – veterinarija (arba);
23.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
23.4. studijų kryptis – gyvulininkystė (arba);
23.5. studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:
23.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.7. darbo patirties sritis – kokybės sistemos valdymo patirtis ;
23.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
24.1. kalba - anglų;
24.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
25.2. organizuotumas - 3 lygis;
25.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
25.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
25.5. komunikacija - 3 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. įžvalgumas - 3 lygis;
26.2. informacijos valdymas - 3 lygis;
26.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06