Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Aprūpina Tarnybos darbuotojus būtinomis ūkinėmis, kanceliarinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis;
2. Kontroliuoja turto, patalpų, inventoriaus panaudojimo efektyvumą, tinkamą jų eksploatavimą, teikia siūlymus šios srities tobulinimui;
3. Dalyvauja komisijų darbe, atliekant kasmetinę turto inventorizaciją;
4. Esant būtinybei, organizuoja patalpų remonto darbus, kontroliuoja jų eigą;
5. Rengia mažos vertės pirkimų paraiškas, technines specifikacijas dėl prekių, darbų ar paslaugų pirkimo ir teikia jas Skyriaus vedėjui;
6. Atlieka perkamų prekių, paslaugų, darbų rinkos analizę, renka informaciją apie rinkoje esančias prekes, paslaugų, darbų kainas, kokybę, pasiūlą, potencialius tiekėjus;
7. Atsako už Tarnybos darbuotojų darbų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą, pildo darbuotojų instruktavimo žurnalus, rengia darbuotojų instruktavimo darbo vietoje instrukcijas ir kitus dokumentus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą bei priešgaisrinę saugą;
8. Vykdo administracinio pastato, esančio Siesikų g. 15, Vilniuje, šiluminio mazgo priežiūrą, atsako už savalaikę prietaisų metrologinę patikrą, kontroliuoja šilumos ir vandens  prietaisų rodmenis ir kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną perduoda rodmenis tiekėjams nustatyta tvarka;
9. Organizuoja švaros ir tvarkos palaikymą Tarnybos patalpose, esančiose Siesikų g. 15, Vilnius, ir jos teritorijoje;
10. Vykdo Tarnyboje rengiamų konferencijų, seminarų, pasitarimų ūkinį aptarnavimą;
11. Rūpinasi administracinio pastato, esančio Siesikų g. 15, Vilniuje, apsauga ir saugo visus atsarginius raktus nuo jo;
12. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia siūlymus dėl turto  perdavimo, nuomos, netinkamo naudoti turto nurašymo ir kt. klausimais;
13. Savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
14. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant;
15. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
2. Būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) taisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai prisikirtas sritis;
3. Būti susipažinęs ir žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4. Turėti darbų saugos ir priešgaisrinės saugos pažymėjimus;
5. Turėti energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatą;
6. Žinoti administracinio pastato, esančio Siesikų g. 15, Vilnius, šildymo, vandens, elektros tiekimo, telekomunikacijų pagrindinius veiklos principus;
7. Mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-23