Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Rengia įsakymų, raštų projektus, kaupia, sistemina, analizuoja bei teikia Skyriaus vedėjui su Tarnybos veikla susijusią informaciją;
2. Renka informaciją iš Tarnybos padalinių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo;     
3. Pagal Tarnybos padalinių pateiktą informaciją dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo poreikio apskaičiuoja prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo vertes;          
4. Parenka prekių, paslaugų ar darbų kodus pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną;
5. Atlieka perkamų prekių, paslaugų, darbų rinkos tyrimą, renka informaciją apie rinkoje esančias prekių, paslaugų, darbų kainas, kokybę, pasiūlą, potencialius tiekėjus;
6. Pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų paraiškas, rengia prekių, paslaugų ar darbų pagrindimą, nustato prekių, paslaugų ar darbų techninius, estetinius, funkcinius bei kokybinius reikalavimus;
7. Nagrinėja gautas pastabas dėl pirkimo techninės specifikacijos ir, suderinęs su Skyriaus vedėju, teikia siūlymus viešojo pirkimo organizatoriui;
8. Tikrina, ar sutarties projektas atitinka Skyriaus parengtoje paraiškoje ir techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus, inicijuoja ar teikia siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo ar nutraukimo;
9. Sutikrina gautų prekių kiekius, kainas ir suveda duomenis į Sutarčių registrą pagal gautas sąskaitas faktūras, kaupia informaciją apie įsigytas prekes, paslaugas ar darbus;
10. Atlieka Skyriaus inicijuotų pirkimų sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę,  koordinuoja sudarytose pirkimo sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą, terminų laikymąsi, prekių, paslaugų ar darbų atitiktį pirkimo sutartyse  numatytiems kokybiniams, kainos ir kitiems reikalavimams;
11. Inicijuoja ar teikia siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo ar nutraukimo, dėl teisinių pasekmių tiekėjui, nevykdančiam ar netinkamai vykdančiam pirkimo sutartyje numatytus įsipareigojimus, taikymo;
12. Palaiko ryšius su kitais Tarnybos padaliniais, spręsdamas jam pavestas užduotis, ir turi teisę iš Tarnybos padalinių gauti duomenis ir dokumentus, reikalingus pavestoms užduotims spręsti;
13. Atsako už saugomos informacijos išlikimą, prireikus pateikia saugomą kompiuteryje informaciją;
14. Perduoda elektroniniu paštu informaciją Tarnybos padaliniams, reikiamoms institucijoms ir organizacijoms;
15. Savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
16. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant;
17. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį inžinerijos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį inžinerijos krypties koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. Būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, tvarkymą bei apskaitą;
3. Būti susipažinęs ir žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
5. Mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-23