VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
STRATEGINIO PLANAVIMO IR KOKYBĖS VALDYMO SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. stebėsena ir analizė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. veiklos planavimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Įstaigos veiklos planų įgyvendinimo ir duomenų analizė.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Kontrolės planų ir jų įgyvendinimo ataskaitų rengimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
14. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
15. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
16. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
18. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
19. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
21. Koordinuoja įstaigos skyrių ir teritorinių padalinių veiklos rezultatyvumo ir efektyvumo vertinimo rodiklių suvedimą į atitinkamas duomenų bazes ir atsako už reguliarų šių duomenų pateikimą suinteresuotoms institucijoms..
22. Kaupia, sistemina ir analizuoja įstaigos skyrių ir teritorinių padalinių teikiamus veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą parodančius duomenis, vykdo įstaigos teritorinių padalinių darbo krūvio analizės rengimą, reikalingą įstaigos ir jos teritorinių padalinių planų įgyvendinimo ir veiklos efektyvumui įvertinti..
23. Vykdo reguliarią strateginio veiklos plano ir Lietuvos Respublikos vieningo integruoto daugiamečio nacionalinio kontrolės plano įgyvendinimo stebėseną..
24. Dalyvauja Europos Sąjungos ir Lietuvos institucijų ir įstaigų organizuojamuose darbo posėdžiuose, konferencijose, seminaruose..
25. Pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.2. studijų kryptis – vadyba (arba);
26.3. studijų kryptis – verslas (arba);
26.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);
26.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
26.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.7. darbo patirties sritis – strateginio planavimo patirtis;
26.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
27.2. organizuotumas - 3 lygis;
27.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
27.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
27.5. komunikacija - 3 lygis.
28. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. įžvalgumas - 3 lygis;
28.2. informacijos valdymas - 3 lygis;
28.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06