VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
TEISĖS SKYRIAUS
SKYRIAUS (BIURO, TARNYBOS), KURIE NĖRA KITAME ĮSTAIGOS PADALINYJE, VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. teisė.
4. administracinis reglamentavimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Teisės normų taikymas, teisėkūra ir atstovavimas.
6. Reglamentavimas maisto, veterinarijos ir veislininkystės srityje.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Rengia teisės aktų projektus maisto, veterinarijos ir veislininkystės srityse.
18. Atlieka Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų lyginamąją analizę, analizuoja ir teikia pastabas apie rengiamus teisės aktų projektus.
19. Pagal atskirą įgaliojimą atstovauja įstaigai ir jos teritoriniams padaliniams Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose ikiteisminio nagrinėjimo institucijose pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą.
20. Teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo.
21. Atstovauja įstaigai Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose, rengia su atstovavimu susijusią informaciją, medžiagą.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – teisė (arba).
23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
23.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;
23.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
24.2. organizuotumas - 4 lygis;
24.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
24.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
24.5. komunikacija - 4 lygis.
25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. strateginis požiūris - 4 lygis;
25.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
25.3. lyderystė - 4 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. įžvalgumas - 4 lygis;
26.2. informacijos valdymas - 4 lygis.
27. Profesinė kompetencija:
27.1. teisės išmanymas - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-21