VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
TARPTAUTINIŲ KLAUSIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (3)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Tarptautiniai ryšiai.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Tarptautinis bendradarbiavimas maisto saugos, veterinarijos ir ūkinių gyvūnų veislininkystės srityse.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.
8. Organizuoja personalo vizitus į užsienio valstybes arba prireikus koordinuoja personalo vizitų į užsienio valstybes organizavimą.
9. Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.
11. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.
13. Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
15. Analizuoja Europos Sąjungos maisto saugos ir veterinarijos strategiją, naujus teisės aktus ar galiojančių teisės aktų pakeitimus maisto saugos, veterinarijos ir gyvūnų veislininkystės srityje, Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato auditų išvadas, susijusias su mokymų pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/625 organizavimu..
16. Koordinuoja įstaigos ir jos teritorinių padalinių specialistų mokymus pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/625, veda mokymų registrą, rengia Valstybinės maisto ir valstybinės veterinarinės kontrolės specialistų mokymo programą, bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir teikia joms su mokymais susijusią informaciją..
17. Bendradarbiauja su įstaigos ir jos teritorinių padalinių vadovais skiriant specialistus dalyvauti mokymuose, organizuojamuose pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/625 ir pagal Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato programą "Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga"..
18. Pildo Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje priemonių vykdymo planą Lietuvos narystės Europos Sąjungos informacinėje sistemoje (LINESIS) ir derina jį su atitinkamais įstaigos specialistais..
19. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
20.3. studijų kryptis – veterinarija (arba);
20.4. studijų kryptis – edukologija (arba);
arba:
20.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.6. darbo patirties sritis – tarptautinių ryšių srities patirtis;
20.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;
21.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. komunikacija - 4 lygis;
22.2. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
22.4. organizuotumas - 3 lygis;
22.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. tarpkultūrinė komunikacija - 3 lygis;
23.2. informacijos valdymas - 3 lygis.
24. Profesinė kompetencija:
24.1. tarptautinių ryšių išmanymas - 3 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-07