VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
TARPTAUTINIŲ KLAUSIMŲ SKYRIAUS
PATARĖJO (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. tarptautiniai ryšiai.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.

                
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Tarptautinis bendradarbiavimas maisto saugos, veterinarijos ir ūkinių gyvūnų veislininkystės srityse.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Gaunamų Europos Sąjungos dokumentų analizė, įgyvendinimo stebėsena.

                
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
                
7. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
9. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
11. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.
12. Organizuoja personalo vizitus į užsienio valstybes arba prireikus koordinuoja personalo vizitų į užsienio valstybes organizavimą.
13. Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.
14. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.
16. Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.
17. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
18. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
19. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
20. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
21. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
22. Administruoja Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (toliau – LINESIS).
23. Koordinuoja įstaigos ekspertų atstovavimą Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupėse.
24. Koordinuoja įstaigos specialistų kelionių organizavimui reikalingą veiklą (lėktuvo bilietų užsakymas, draudimo, nakvynės užsienio šalyje rezervavimas, vizų forminimo organizavimas).
25. Pavaduoja Skyriaus vedėją ar patarėją, jų nesant.
26. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
27.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.2. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
27.3. studijų kryptis – teisė;
27.4. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
27.5. studijų kryptis – veterinarija (arba);
arba:
27.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.7. darbo patirtis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;
27.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.
28. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
28.1. kalba – anglų;
28.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

                
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

29. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
29.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
29.2. organizuotumas – 4;
29.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
29.4. analizė ir pagrindimas – 4;
29.5. komunikacija – 5.
30. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
30.1. dalykinių ryšių tinklo kūrimas – 4;
30.2. derybų valdymas – 4.
31. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
31.1. tarptautinių ryšių išmanymas – 4.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-16