VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
TARPTAUTINIŲ KLAUSIMŲ SKYRIAUS
PATARĖJAS (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Tarptautiniai ryšiai.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Tarptautinis bendradarbiavimas maisto saugos, veterinarijos ir ūkinių gyvūnų veislininkystės srityse.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
7. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.
10. Organizuoja personalo vizitus į užsienio valstybes arba prireikus koordinuoja personalo vizitų į užsienio valstybes organizavimą.
11. Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.
13. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.
15. Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Administruoja Lietuvos narystės Europos Sąjungos informacinės sistemą (toliau – LINESIS)..
18. Koordinuoja įstaigos ekspertų atstovavimą Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupėse..
19. Koordinuoja įstaigos specialistų kelionių organizavimui reikalingą veiklą (lėktuvo bilietų užsakymas, draudimo, nakvynės užsienio šalyje rezervavimas, vizų forminimo organizavimas)..
20. Pavaduoja Skyriaus vedėją, jo nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – veterinarija (arba).
21.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba).
22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
22.1. kalba - anglų;
22.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. komunikacija - 5 lygis;
23.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
23.4. organizuotumas - 4 lygis;
23.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. derybų valdymas - 4 lygis;
24.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 4 lygis.
25. Profesinė kompetencija:
25.1. tarptautinių ryšių išmanymas - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-07