VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
TARPTAUTINIŲ KLAUSIMŲ SKYRIAUS
PATARĖJAS (1)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Tarptautiniai ryšiai.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Tarptautinis bendradarbiavimas maisto saugos, veterinarijos ir ūkinių gyvūnų veislininkystės srityse.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
7. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.
10. Organizuoja personalo vizitus į užsienio valstybes arba prireikus koordinuoja personalo vizitų į užsienio valstybes organizavimą.
11. Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.
13. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.
15. Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Koordinuoja Europos Komisijos Sveikatos ir maisto auditų ir analizės skyriaus auditų organizavimą Lietuvoje, reikiamos medžiagos pateikimą, darbotvarkės suderinimą..
18. Atstovauja įstaigai valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose, taip pat Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose, rengia su atstovavimu susijusią informaciją, medžiagą..
19. Bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų ir įstaigų tarnautojais sprendžiant Europos Sąjungos ir tarptautinio bendradarbiavimo klausimus..
20. Pagal įstaigos kompetenciją administruoja Europos Komisijos rinkų atvėrimo duomenų bazę (Market Access Database - MADB), analizuoja joje Europos Komisijos ir Europos Sąjungos šalių narių skelbiamą informaciją dėl eksporto į trečiąsias šalis bei pagal poreikį skelbia Lietuvos informaciją..
21. Pavaduoja Skyriaus vedėją ar kitą patarėją, jų nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – veterinarija (arba).
22.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba).
23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
23.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;
23.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. komunikacija - 5 lygis;
24.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
24.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
24.4. organizuotumas - 4 lygis;
24.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. derybų valdymas - 4 lygis;
25.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 4 lygis.
26. Profesinė kompetencija:
26.1. tarptautinių ryšių išmanymas - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06