VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
TARPTAUTINIŲ KLAUSIMŲ SKYRIAUS
SKYRIAUS VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. tarptautiniai ryšiai.
4. veiklos planavimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Tarptautinis bendradarbiavimas maisto saugos, veterinarijos ir ūkinių gyvūnų veislininkystės srityse.
6. Skyriaus veiklos planavimas, vidaus administravimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Atstovauja įstaigai valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose, taip pat Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose, rengia su atstovavimu susijusią informaciją, medžiagą..
18. Rengia ir / arba dalyvauja projektuose, susijusiuose su įstaigos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų mokymų organizavimu pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/625..
19. Koordinuoja pozicijų bei ataskaitų rengimą Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimams, užtikrina informacinės medžiagos, kalbų bei pasisakymų medžiagos rengimą Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų, COREPER bei Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdžiams..
20. Koordinuoja Europos Komisijos mokymus „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ Lietuvoje..
21. Dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – veterinarija (arba).
22.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba).
23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
23.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;
23.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.
24. Atitikimas kitiems reikalavimams:
24.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. komunikacija - 5 lygis;
25.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
25.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
25.4. organizuotumas - 4 lygis;
25.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
26. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. lyderystė - 4 lygis;
26.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
26.3. strateginis požiūris - 4 lygis.
27. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. derybų valdymas - 4 lygis;
27.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 4 lygis.
28. Profesinė kompetencija:
28.1. tarptautinių ryšių išmanymas - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06