VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
STRATEGINIO PLANAVIMO IR KOKYBĖS VALDYMO SKYRIUS
PATARĖJAS (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. veiklos planavimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Strateginių / metinių veiklos bei Vieningo integruoto daugiamečio nacionalinio kontrolės planų ir ataskaitų rengimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Įstaigos veiklos planų įgyvendinimo stebėsena ir veiklos analizė.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
11. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
12. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
13. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
14. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
15. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
16. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
17. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
18. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
21. Atlieka vidaus kokybės vadybos sistemos auditus su kitais skyriaus darbuotojais įstaigos teritoriniuose padaliniuose..
22. Dalyvauja Europos Sąjungos institucijų organizuojamuose darbo posėdžiuose, konferencijose..
23. Koordinuoja įstaigos valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės rezultatyvumo efektyvumo vertinimo (verifikavimo) planų parengimą..
24. Pavaduoja Skyriaus vedėją ar kitą patarėją, jų nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – veterinarija (arba).
25.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba).
26. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
26.1. kalba - anglų;
26.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
27.2. organizuotumas - 4 lygis;
27.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
27.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
27.5. komunikacija - 4 lygis.
28. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. įžvalgumas - 4 lygis;
28.2. informacijos valdymas - 4 lygis;
28.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06