VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
STRATEGINIO PLANAVIMO IR KOKYBĖS VALDYMO SKYRIUS
PATARĖJAS (1)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Kokybės vadybos sistemos diegimas, funkcionavimas ir tobulinimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas įstaigoje, kokybės vadybos sistemos vidaus audito atlikimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
10. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
12. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
15. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
16. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
17. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
18. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
19. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
20. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
22. Koordinuoja kokybės vadybos sistemos įgyvendinimą įstaigoje ir jos teritoriniuose padaliniuose, koordinuoja ir vykdo vidinių kokybės vadybos sistemos auditų atlikimą įstaigos struktūriniuose padaliniuose, vykdo stebėseną dėl vidaus kokybės vadybos sistemos auditų metu teiktų rekomendacijų įgyvendinimo..
23. Dalyvauja kokybės vadybos sistemos akreditavimo procedūroje, vykdo kokybės vadybos sistemos dokumentų atitikties priežiūrą standarto ir kokybės vadybos sistemos reikalavimams..
24. Koordinuoja ir užtikrina elektroninio kokybės vadybos sistemos dokumentų žinyno funkcionalumą, įstaigos darbuotojų supažindinimą su kokybės vadybos sistemos dokumentais..
25. Koordinuoja ir vykdo valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės rezultatyvumo efektyvumo vertinimo (verifikavimo) stebėseną, analizę..
26. Pavaduoja Skyriaus vedėją ar kitą patarėją, jų nesant..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
27.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.2. studijų kryptis – veterinarija (arba).
27.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba).
27.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba).

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. komunikacija - 4 lygis;
28.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
28.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
28.4. organizuotumas - 4 lygis;
28.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
29. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis;
29.2. informacijos valdymas - 4 lygis;
29.3. įžvalgumas - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06