VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
STRATEGINIO PLANAVIMO IR KOKYBĖS VALDYMO SKYRIUS
SKYRIAUS VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. veiklos planavimas.
4. vidaus auditas.
5. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

6. Strateginis planavimas, kokybės vadybos sistemos valdymas ir administravimas.
7. Kokybės sistemos auditas.
8. Strateginių veiklos ir daugiamečių nacionalinių kontrolės planų įgyvendinimo vertinimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
19. Organizuoja ir atlieka vidinius kokybės sistemos auditus..
20. Organizuoja įstaigos ir įstaigos teritorinių padalinių akreditavimą ir sudaro sąlygas akreditavimo institucijai atlikti įvertinimus..
21. Organizuoja ir užtikrina įstaigos strateginio veiklos ir metinio veiklos plano parengimą bei formuoja įstaigos politiką strateginio planavimo srityje..
22. Koordinuoja strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitų, kitų veiklos ataskaitų rengimą ir analizę..
23. Organizuoja įstaigos daugiamečio nacionalinio kontrolės plano rengimą ir formuoja įstaigos politiką valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės planavimo srityje..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – veterinarija (arba);
24.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
24.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
24.5. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
24.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.7. darbo patirties sritis – strateginio planavimo patirtis;
24.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;
25. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
25.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;
25.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. komunikacija - 4 lygis;
26.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
26.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
26.4. organizuotumas - 4 lygis;
26.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
27. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. lyderystė - 4 lygis;
27.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
27.3. strateginis požiūris - 4 lygis.
28. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis;
28.2. informacijos valdymas - 4 lygis;
28.3. įžvalgumas - 4 lygis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06