Veterinariniai biocidiniai produktai

Biocidinių produktų duomenų bazė


Veterinarinių biocidinių produktų autorizacija

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba priima paraiškas dėl šių tipų biocidinių produktų autorizavimo:

•    3 produktų tipas. Veterinarinė higiena (produktai, naudojami veterinarinės higienos tikslais, pavyzdžiui, dezinfekavimo priemonės, dezinfekavimo muilai, snukio ar kūno higienos produktai arba antimikrobinio poveikio produktai. Produktai, naudojami medžiagoms ir paviršiams, susijusiems su gyvūnų laikymu ar vežimu, dezinfekuoti);
•    4 produktų tipas. Maisto ir pašarų sritis (produktai, naudojami įrangos, talpų, vartojimo reikmenų, paviršių ar vamzdynų, susijusių su gyvūnams skirtų pašarų, įskaitant vandenį girdymui, gamyba, vežimu, laikymu ar vartojimu, dezinfekavimui);
•    14 produktų tipas. Rodenticidai (produktai, naudojami pelėms, žiurkėms ar kitiems graužikams kontroliuoti kitais būdais nei juos atbaidant arba priviliojant), skirti naudoti tik gyvūnų auginimo, laikymo vietose ir transportavimo priemonėse;
•    18 produktų tipas. Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai (produktai, naudotini tik veterinarinės higienos tikslais gyvūnų auginimo, laikymo vietose ir transportavimo priemonėse);
•    19 produktų tipas. Repelentai ir atraktantai (produktai, naudotini tik veterinarinės higienos tikslais tiesiogiai ant odos arba gyvūnų auginimo, laikymo vietose ir transportavimo priemonėse);
•    22 produktų tipas. Balzamavimo ir taksiderminiai skysčiai, skirti tik gyvūnų kūnams arba jų dalims dezinfekuoti ir konservuoti.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 reikalavimus (toliau vadinama Reglamentu), Europos Sąjungos (toliau vadinama Sąjunga) teritorijoje numatytos ir vykdomos šios biocidinių produktų autorizavimo procedūros:

Sąjungos autorizacija (Union authorization)
Pareiškėjas gali pateikti paraišką išduoti Sąjungos biocidinių produktų autorizacijos liudijimą Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) su sąlyga, kad jiems taikomos panašios naudojimo sąlygos visoje Sąjungoje, išskyrus biocidinius produktus, kuriuose yra veikliųjų medžiagų, kurioms taikomas Reglamento 5 straipsnis ir 14, 15, 17, 20 ir 21 produktų tipų biocidinius produktus. Sąjungos autorizacijos liudijimai išduodami skirtingais etapais, priklausomai nuo produktų tipo, produktų, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, jau esančių rinkoje:

•    nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. – biocidiniams produktams, kuriuose yra viena ar daugiau naujų veikliųjų medžiagų ir 1, 3, 4, 5, 18 ir 19 produktų tipų biocidiniams produktams;
•    nuo 2017 m. sausio 1 d. – 2, 6 ir 13 produktų tipų biocidiniams produktams;
•    nuo 2020 m. sausio 1 d. – visų kitų likusių produktų tipų biocidiniams produktams.

Sąjungos autorizacija netaikoma 14, 15, 17, 20 ir 21 produktų tipų biocidiniams produktams arba kai biocidiniuose produktuose yra veikliųjų medžiagų, kurios atitinka netvirtinimo kriterijus (pavyzdžiui, klasifikuojamos kaip 1A ar 1B kategorijos CMR medžiagos).

Nacionalinė autorizacija (National authorization)
Pareiškėjas gali pateikti paraišką išduoti nacionalinį autorizacijos liudijimą tik vienoje pasirinktoje ES šalyje. Lietuvoje veterinarinių biocidinių produktų nacionalinės autorizacijos procedūrą vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT). VMVT yra atsakinga už 3, 4, 14, 18, 19 ir 22 tipų veterinarinių biocidinių produktų, skirtų naudoti gyvulių laikymo, veisimo arba transportavimo, bei pašarų saugojimo, gyvulių girdymo vandens sistemų srityse, autorizavimą.

Abipusio pripažinimo procedūros (Mutual recognition procedures)
Abipusio pripažinimo autorizacija pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012 skirstoma taip:

•    tolesnis abipusis pripažinimas
•    lygiagretus abipusis pripažinimas

Tolesnio abipusio pripažinimo procedūra taikoma, kai pareiškėjui jau išduotas nacionalinis autorizacijos liudijimas vienoje valstybėje narėje, tačiau pareiškėjas pageidauja autorizuoti jį dar keliose valstybėse narėse.
Lygiagretaus abipusio pripažinimo procedūra taikoma, kai biocidinis produktas nėra autorizuotas nei vienoje valstybėje narėje, tačiau pareiškėjas pageidauja jį autorizuoti keliose valstybėse narėse.

Supaprastinta autorizacija (Simplified authorization)
Supaprastinta autorizacija taikoma, kai veterinarinis biocidinis produktas atitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 25 ir 26 straipsnių reikalavimus.

Svarbi informacija biocidinių produktų autorizacijos liudijimų turėtojams.
2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo 95 straipsnio 1 dalis nustato, kad veikliosioms medžiagos ir (arba) produkto tiekėjas turi būti įrašytas į šiame straipsnyje nurodytą sąrašą („95 straipsnio sąrašas“) arba turėtų sąraše esančio asmens sutikimo raštą. Europos cheminių medžiagų agentūra 2014 m. spalio 24 d. paskelbė sąrašą savo tinklapyje. Minėto 95 straipsnio 2 dalis nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. draudžia tiekti rinkai veterinarinius biocidinius produktus, kai neįvykdyti šio straipsnio reikalavimai. Įgyvendinant šią nuostatą, nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. tokiais atvejais bus panaikinti veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos liudijimų galiojimai. Veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos liudijimų turėtojams siūlome patikrinti, ar įvykdyti reikalavimai dėl „95 straipsnio sąrašo“. Radus neatitiktį, siūlome imtis priemonių, kad medžiagos ir (arba) produkto tiekėjas būtų įrašyti į minėtą sąrašą, arba gauti iš jau įrašytų tiekėjų sutikimo raštą, arba biocidinio produkto veikliosios medžiagos tiekėją pasirinkti iš esančių sąraše. Primename, kad apie veterinarinio biocidinio produkto veikliosios medžiagos tiekėjo pakeitimą turite informuoti VMVT prieš pakeitimą.

BENDRA INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Veterinarinių biocidinių produktų autorizacija

•  Prašymo autorizuoti veterinarinės paskirties biocidą Lietuvos Respublikoje forma

Prašymai ir veterinarinių biocidinių produktų dosjė pateikiami Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai:

Paštu:
Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
J. Naujalio g. 21b, 48332 Kaunas, Lietuva

El. paštu: vaistu.registracija@vmvt.lt

Veterinarinių biocidinių produktų autorizavimo įkainiai
 
Už veterinarinių biocidinių produktų autorizavimą mokama valstybės rinkliava, kurios dydžius nustatė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. Paskutiniai pakeitimai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 nutarimu Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Aktuali informacija apie konkrečius rinkliavos dydžius, taikomus atsižvelgiant į produkto ar autorizavimo procedūros tipą, pateikta Valstybės rinkliavos lentelėje (įkainiai galioja nuo 2015 m. sausio 1 d).

Kam ir kaip mokėti
Valstybės rinkliava už veterinarinių biocidinių produktų autorizavimą mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Lėšų gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (juridinio asmens kodas 188659752).
Adresas: Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius.
Įmokos kodas: 5742 (privaloma nurodyti atliekant tiek vietinį, tiek tarptautinį pavedimą).
Mokėjimo paskirtis: produkto pavadinimas, procedūros tipas (autorizavimas / atnaujinimas / keitimas), kt.

Valstybinės mokesčių inspekcijos renkamą valstybės rinkliavą galima sumokėti į tokias biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

Banko pavadinimas Sąskaitos Nr. Banko kodas SWIFT kodas
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (buvęs AB DNB bankas) LT74 4010 0510 0132 4763 40100 AGBLLT2X
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175 70440 CBVILT2X
AB Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038 71800 CBSBLT26
AS "Citadele banka" LT78 7290 0000 0013 0151 72900 INDULT2X
"Swedbank", AB LT24 7300 0101 1239 4300 73000 HABALT22
UAB Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025 72300 MDBALT22
AB Šiaulių bankas LT51 7180 0000 0014 1084 71800 CBSBLT26

 

Daugiau informacijos apie biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas ir mokėjimo tvarką galima rasti čia.

 

 

 

 

Atnaujinta:
2020-10-13
Atgal