Pašarų tiekimas į rinką

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vykdo valstybinę pašarų tiekimo į rinką kontrolę, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių.

Vadovaujantis teisės aktų nustatytais bendraisiais principais, siekiama garantuoti tinkamas pašarų teikimo į rinką ir naudojimo sąlygas, bei užtikrinti aukštą pašarų saugos lygį ir aukštą visuomenės sveikatos apsaugos bei gyvūnų sveikatingumo lygį, taip pat teikti informaciją naudotojams.

Pašarų gamyba – viena iš svarbių Lietuvos Respublikos žemės ūkio produktų gamybos krypčių. Dauguma naudojamų medžiagų gaminant pašarus yra žemės ūkio produktai. Be to, pašarai yra labai svarbūs gyvulininkystei Lietuvoje, nes jie sudaro pagrindinę gamybos sąnaudų dalį. Tiekiami į rinką pašarai skirstomi į pašarines žaliavas, kombinuotuosius pašarus, pašarų priedus, premiksus ir vaistinius pašarus. Atsižvelgiant į pašarų ir maisto grandinės užterštumo riziką, valstybinė pašarų, tiekiamų į rinką, kontrolė vykdoma maistui, ir ne maistui skirtų gyvūnų (įskaitant laukinius gyvūnus) pašarams.

Kokie reikalingi dokumentai norint atsivežti negyvūninius pašarus ir jais prekiauti iš Europos Sąjungos?

Tarp Europos Sąjungos šalių vyksta laisvas prekių judėjimas, kurio veiklai reikalingas komercinis dokumentas (sąskaita faktūra).

Kokie reikalingi dokumentai norint atsivežti negyvūninius pašarus ir jais prekiauti iš trečiųjų šalių?

Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymą  Nr. 3D-67  „Dėl Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 18-828) norint atsivežti pašarus iš trečiųjų šalių ir jais prekiauti reikalingas trečiosios šalies kompetentingos institucijos išduotas veterinarijos sertifikatas, atitikties deklaracija ar kitas dokumentas, kuriuo patvirtinama pašaro sauga ir kokybė.

Kokiais pašarų priedais galima prekiauti Lietuvos Respublikoje?

Negalima tiekti į rinką, perdirbti ar naudoti pašarų priedų, jei nėra išduodamas leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento  (EB) Nr. 1831/2003 II skyriaus 3 straipsnį. Pašarų priedus, kuriems yra išduotas leidimas, galima rasti pašarų priedų registre. 

Teisės aktai, reglamentuojantys pašarų tiekimą į rinką:

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo (OL 2009 L 229, p. 1)

2010 m. kovo 2 d. Komisijos sprendimas 2010/136 dėl leidimo teikti rinkai pašarus, pagamintus iš genetiškai modifikuotų EH92–527–1 (BPS-25271–9) bulvių, ir atsitiktinio arba techniškai neišvengiamo šių bulvių patekimo į maisto produktus ir pašarus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (OL 2010 L 53, p. 15)

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (OL L 268, 2003 10 18, p. 1)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 3D-596 ,,Dėl pašarų, skirtų konkretiems gyvūnų mitybos tikslams, tiekimo į apyvartą taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Pašarų, skirtų konkretiems mitybos tikslams, tiekimo į apyvartą taisyklės (Žin., 2004, Nr. 163-5960; 2008, Nr. 74-2904 )

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 23 d. Nr. B1-80 patvirtinti Vaistinių pašarų gamybos, tiekimo į rinką ir naudojimo reikalavimai (Žin., 2004, Nr. 22-688; 2008, Nr. 83-3334)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. B1-352 patvirtintos Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų, skirtų pašarų gamybai ir gyvūnų šėrimui, gamybos tiekimo rinkai ir naudojimo taisyklės (Žin., 2006, Nr. 72-2734; Nr. 124-4741; 2008, Nr. 77-3056).

Atnaujinta:
2017-12-07
Atgal