Pašarų higiena

Vadovaujantis 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 183/2005, dėl pašarų higienos reikalavimų (OL 2005 L 35, p. 1), nustatoma:

   - bendrosios pašarų higienos taisyklės;

   - sąlygos ir tvarka, užtikrinanti pašarų atsekamumą;

   - ūkio subjektų registravimo ir patvirtinimo sąlygos bei tvarka.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005 taikomas:

   - visoms pašarų verslo operatorių veiklos pakopoms nuo (ir įskaitant) pirminės gamybos iki (ir įskaitant) pašarų teikimo į rinką;

   - maisto pramonei auginamų gyvūnų šėrimui;

   - pašarų importui ir eksportui iš trečiųjų šalių ir į jas.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005 netaikomas:

   - vidaus reikmėms skirtų pašarų privačiai gamybai (maistui auginamiems gyvūnams, skirtiems privačiam vidaus vartojimui ir ne maistui auginamiems gyvūnams);

   - maistui auginamų gyvūnų, skirtų privačiam vidaus vartojimui, šėrimui arba veiklai, paminėtai Reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos 1 straipsnio 2 dalies c punkte (t.y.) - tiesioginiam gamintojo vykdomam mažų pirminių produktų kiekių tiekimui galutiniam vartotojui arba vietinėms mažmeninės prekybos įmonėms, tiesiogiai aprūpinančioms galutinį vartotoją;

   - ne maistui auginamų gyvūnų šėrimui;

   - pirminės gamybos pašarams, kuriuos gamintojas vietiniu lygiu mažais kiekiais tiesiogiai tiekia vietinių ūkių reikmėms;

   - mažmeninei prekybai gyvūnų ėdalu.

Pašarų verslo operatoriai diegia, įgyvendina ir taiko nuolatines rašytines procedūras, pagrįstas RVASVT principais, užsiimant kita veikla nei pirminė pašarų gamyba:

   - pirminių produktų gabenimu, sandėliavimu ir tvarkymu gamybos vietoje;

   - pirminių produktų gabenimu iš gamybos vietos į ūkio subjektą;

   - pašarų maišymu išskirtinai savo reikmėms, nenaudojant priedų ar priedų komponentų, išskyrus silosavimo priedus.

 

Vadovaujantis 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 183/2005 I priedu, pirminės gamybos pašarų verslo operatoriai tvarko apskaitą ir saugo apskaitos duomenis, susijusius su vietoje įgyvendinamomis rizikos valdymo priemonėmis. Jie privalo užtikrinti apskaitos duomenų ir susijusios informacijos prieinamumą kompetentingoms institucijoms.

Pirminės gamybos pašarų verslo operatoriai ypač privalo tvarkyti apskaitą, susijusią su:

   - bet kokiu augalų apsaugos ir biocidų preparatų naudojimu;

   - genetiškai modifikuotų grūdų naudojimu;

   - bet kokiais parazitų ar ligų, galinčių turėti įtakos pirminės produkcijos saugai, atvejais;

   - tyrimų, gautų paėmus pirminės produkcijos ar kitus mėginius, paimtus diagnozės tikslais ir kurie svarbūs pašarų saugai, rezultatais;

   - visų sąnaudų kiekiais bei šaltiniais ir kiekvieno pašarų produkto paskirties vieta bei kiekiu.

Vadovaujantis 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 183/2005 II priedu visi ne pirminės gamybos pašarų verslo operatoriai, įskaitant tokius, kurie užsiima tik prekyba ir niekada nelaiko produktų savo patalpose, privalo tvarkyti apskaitą, kurioje būtų atitinkami duomenys, apie prekybą, gamybą ir pardavimus, kad būtų užtikrintas atsekamumas nuo gavimo iki pristatymo, įskaitant eksportą į galutinės paskirties vietą.

 

Ne pirminės gamybos pašarų verslo operatoriai, išskyrus tuos, kurie veikia išskirtinai kaip pardavėjai ir niekada nelaiko produktų savo patalpose, turi tvarkyti šių dokumentų apskaitą:

1. Dokumentai, susiję su gamybos procesu ir kontrole.

   - Pašarų įmonės privalo turėti dokumentų tvarkymo sistemą, tinkamą apibrėžti ir užtikrinti svarbių gamybos proceso taškų valdymą bei nustatyti ir įgyvendinti kokybės kontrolės planus. Jos privalo saugoti dokumentaciją apie vykdomos kontrolės rezultatus.

   - Toks dokumentų rinkinys saugomas taip, kad būtų įmanoma atsekti kiekvienos produktų siuntos, paleistos į apyvartą, eigą ir skundų atveju nustatyti atsakomybę.

2. Dokumentai, susiję su atsekamumu:

   - pašarų priedų:

      - pagamintų priedų pobūdis ir kiekis, gamybos datos ir (kai reikia), siuntos ar, nuolatinės gamybos atveju – konkrečios produkcijos dalies numeris;

     - ūkio subjekto pavadinimas ir adresas, kuriam pristatomi priedai, siunčiamų priedų kiekis ir rūšis ir, kai reikia, siuntos arba, nuolatinės gamybos atveju, konkrečios produkcijos dalies numeris;

   - produktų, kuriems taikoma Direktyva 82/471/EEB:

     - produktų rūšis ir pagamintas kiekis, atitinkamos gamybos datos ir (kai reikia) kiekvienos siuntos arba (nuolatinės gamybos atveju), konkrečios produkcijos dalies numeris;

     - ūkio subjekto arba vartotojo, pavadinimas bei adresas kartu su produkcijos rūšies bei kiekio apibūdinimais ir (kai reikia), siuntos arba, (nuolatinės gamybos atveju) konkrečios produkcijos dalies numeris;

   - mišinių komponentų:

     - priedų gamintojų ar tiekėjų pavadinimai ir adresai, vartojamų priedų rūšis bei kiekis ir (kai reikia) siuntos arba (nuolatinės gamybos atveju), konkrečios produkcijos dalies numeris;

     - mišinių komponentų pagaminimo data ir (kai reikia) siuntos numeris;

     - ūkio subjekto, kuriam pristatomi mišinių komponentai, pavadinimas ir adresas, siuntimo data, siunčiamų mišinių komponentų kiekis bei rūšis ir (kai reikia) siuntos numeris;

   - kombinuotųjų pašarų/pašarinių medžiagų:

     - riedų/mišinių komponentų gamintojų ir tiekėjų pavadinimai ir adresai, naudojamų mišinių komponentų rūšis bei kiekis ir (kai reikia) siuntos numeris;

     - pašarinių medžiagų ir papildomų pašarų tiekėjų pavadinimai bei adresai ir pristatymo data;

     - kombinuotųjų pašarų kiekis, tipas ir sudėtis;

     - pagamintų pašarinių medžiagų arba kombinuotųjų pašarų rūšis bei kiekis, pagaminimo data ir pirkėjo (pvz., ūkininko, kito pašarų verslo operatoriaus) pavadinimas bei adresas.

Atnaujinta:
2015-11-18
Atgal