Nepageidaujamos medžiagos pašaruose

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3D-225 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-507 redakcija) patvirtintu Privalomųjų pašarų saugos reikalavimų techninis reglamentu (Žin., 2003, Nr. 56-2501; 2007, Nr. 1-31), įgyvendinančiu direktyvą 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose, nustatomi didžiausi leistini nepageidaujamų medžiagų kiekiai pašaruose.

Šio reglamento reikalavimai privalomi visiems pašarus gaminantiems, laikantiems, gabenantiems, naudojantiems ar jais prekiaujantiems ūkio subjektams ir pašarų kokybės valstybinę kontrolę atliekančioms institucijoms.

Pagal Privalomųjų pašarų saugos reikalavimų techninį reglamentą, nepageidaujamos medžiagos pašaruose – medžiagos ar produktai bei augalinės priemaišos, (išskyrus patogeninius organizmus), esantys pašaruose ir (ar) ant jų, keliantys pavojų gyvūnų ar žmonių sveikatai ar aplinkai, galintys daryti neigiamą įtaką gyvūninei produkcijai.

Didžiausių leistinų nepageidaujamų medžiagų kiekių pašaruose sąrašas pateikiamas Privalomųjų pašarų saugos reikalavimų techninio reglamento 1, 2 prieduose. Remiantis naujais mokslinių tiriamųjų darbų duomenimis, gali būti daromi Privalomųjų pašarų saugos reikalavimų techninio reglamento priedų pakeitimai, nustatyti nukenksminimo kriterijai pašarams, neatitinkantiems šio reglamento saugos reikalavimų.

Atnaujinta:
2015-11-18
Atgal