Gyvūnų (kačių ir šunų) sauso pašaro ženklinimo etiketės Lietuvoje

Gyvūnų augintinių ėdalo ženklinimo etiketė turi būti pastebima, aiškiai įskaitoma, neištrinama ir pateikiama lietuvių kalba, gerai matomoje vietoje ant pakuotės, talpyklos ar prie jų pritvirtinta.

Naudojami ženklai turi būti lengvai atpažįstami ir nenustelbti jokios kitos informacijos. Pateikiami naudojant tokius spalvą, šriftą ir dydį, kurie nenustelbia ir išskirtinai nenurodo jokios informacijos dalies, išskyrus atvejus, kai išskyrimu siekiama atkreipti dėmesį į įspėjamuosius teiginius.

Ėdalas gyvūnams augintiniams gali būti tiekiamas rinkai tik tuo atveju, jei ženklinimo etiketėje nurodoma: pašarų rūšis, už ženklinimo rekvizitus atsakingo pašarų verslo operatoriaus vardas bei pavardė arba įmonės pavadinimas ir adresas, jeigu yra, už ženklinimą atsakingo asmens įmonės patvirtinimo numeris, partijos identifikavimo numeris, grynasis kiekis, išreikštas masės vienetais, pašarų priedų sąrašas, drėgnis, gyvūnų, kuriems skirtas ėdalas rūšys arba kategorijos, tinkamo naudojimo instrukcijos, jeigu gamintojas nėra už ženklinimo rekvizitus atsakingas asmuo pateikiamas gamintojo vardas bei pavardė arba įmonės pavadinimas ir adresas, gamintojo patvirtinimo numeris, minimali saugojimo trukmė, pašarinių žaliavų iš kurių sudarytas ėdalas sąrašas, nurodomas nemokamas telefono numeris arba kitos ryšių priemonės, kuriuo pirkėjai galėtų gauti papildomos informacijos. 

Gyvūnų augintinių pašarų ženklinimo reikalavimai yra išdėstyti teisės aktuose: 

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento  (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo (OL 2009 L 229, p. 1)  14-15, 17-22 straipsniai.

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas  (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (OL L 268, 2003 10 18, p. 1) 25 straipsnis.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. vasario 22 d. įsakymu  Nr. 3D-147 ,,Dėl Žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 3D-596 „Dėl pašarų, skirtų specialiosioms gyvūnų mitybos reikmėms, ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintos Pašarų, skirtų specialiosios gyvūnų mitybos reikmėms, ženklinimo taisyklėse (Žin., 2011, Nr. 26-1258).

Atnaujinta:
2015-11-18
Atgal