Informacija gyvūnų augintinių savininkams

Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklės

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas

Gyvūnų augintinių registro duomenų peržiūra, tikslinimas ir įvedimas internetu

  Ženklinimas Registracija
Kokius gyvūnus turiu  ženklinti ir registruoti?

−    Perduodant kates, šunis ar šeškus, taip pat šių gyvūnų jauniklius kitam savininkui, šie gyvūnai turi būti paženklinti mikroschema ir užregistruoti Gyvūnų augintinių registro duomenų bazėje.
−    Kitus gyvūnus augintinius nėra privaloma ženklinti.

−    Perduodant kates, šunis ar šeškus, taip pat šių gyvūnų jauniklius kitam savininkui, šie gyvūnai turi būti paženklinti mikroschema ir užregistruoti Gyvūnų augintinių registro duomenų bazėje.
−    Kiti gyvūnai augintiniai, paženklinti mikroschema, taip pat gali būti registruojami Gyvūnų augintinių registre, tačiau registracija nėra privaloma.

Kokiu būdu?

−    Šunims, katėms ir šeškams poodinė mikroschema įterpiama po oda tarp menčių.
−    Kiti gyvūnai augintiniai ženklinami poodine mikroschema atsižvelgiant į ženklinamo gyvūno augintinio rūšies ypatumus taip, kad nebūtų pažeista ženklinamo gyvūno augintinio gerovė.

−    Šunys, katės, šeškai ir kiti gyvūnai augintiniai, kurie yra paženklinti mikroschema registruojami Gyvūnų augintinių registre
Kur galiu kreiptis? Gyvūnus augintinius gali ženklinti tik veterinarijos gydytojai.

Gyvūnų augintinių registre registruoti gyvūnus augintinius gali:
−    veterinarijos gydytojai, ir

−    Teritoriniai VMVT padaliniai

Kokius dokumentus turiu pateikti?

Veterinarijos gydytojai ženklina gyvūnus augintinius:
−    gavę gyvūno augintinio savininko užpildytą ir pasirašytą prašymą dėl gyvūno augintinio ženklinimo ir įregistravimo    (3 egzempliorius),
arba patys užpildę prašymą dėl ženklinimo ir registravimo formą elektroniniu būdu prisijungę prie Gyvūnų augintinių registro.

−    Prašymo dėl ženklinimo ir registravimo formos gali būti pildomos kompiuteriu ir išspausdinamos arba raštu.

Kai gyvūnų augintinių savininkai, kreipiasi į veterinarijos gydytoją:
dėl paženklinto gyvūno augintinio duomenų suvedimo į Gyvūnų augintinių registrą, pateikia:
−    prašymo dėl ženklinimo ir registravimo  (2 užpildytus egzempliorius) arba prašo prašymą dėl ženklinimo ir registravimo užpildyti veterinarijos paslaugų teikėjo veterinarijos gydytoją
−    ir sudaro veterinarijos paslaugų teikėjo veterinarijos gydytojui galimybę nustatyti gyvūno augintinio tapatybę skaitytuvu.

Kai gyvūnų augintinių savininkai, kreipiasi į VMVT teritorinį skyrių
dėl gyvūno augintinio, paženklinto mikroschema iki 2015 m. gruodžio 31 d., pateikia:
−    prašymo dėl ženklinimo ir registravimo (2 egzempliorius), ir
−    veterinarijos paslaugų teikėjo veterinarijos gydytojo išduoto dokumento, gyvūno augintinio paso ar trečios šalies veterinarijos sertifikato, kuriame nurodytas mikroschemos, numeris ir ženklinimo ja arba mikroschemos nuskaitymo data, kopiją; arba sudaro galimybę valstybiniam veterinarijos gydytojui patikrinti gyvūno augintinio tapatybę.
dėl gyvūno augintinio, paženklinto mikroschema po 2016 m. sausio 1 d., duomenų į Gyvūnų augintinių registrą suvedimo, pateikia:
−    prašymą dėl gyvūno augintinio ženklinimo ir įregistravimo  (2 egzempliorius)

Kiek laiko užtrunka? Gyvūno augintinio paženklinimas yra keletą minučių užtrunkanti veterinarinė procedūra. Dėl gyvūno augintinio paženklinimo rekomenduojama iš anksto sutarti dėl atvykimo laiko pas veterinarijos gydytoją. 

Veterinarijos gydytojai ir VMVT teritoriniai padaliniai ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo gyvūno savininko prašymo gavimo dienos turi įvesti duomenis į Gyvūnų augintinių registrą.
Gyvūnas augintinis laikomas įregistruotu, kai ŽŪIKVC, asmens duomenis, gautus iš Gyventojų registro, sulygina su pagal šias taisykles suvestais asmens duomenimis, nenustato klaidų, suformuoja ir į Gyvūnų augintinių registro duomenų bazę įrašo registro duomenis.

 

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra Gyvūnų augintinių registras?
Gyvūnų augintinių registras – valstybės registras, kuriame registruojami mikroschemomis paženklinti gyvūnai augintiniai.
Gyvūnų augintinių registro valdytoja – Žemės ūkio ministerija, tvarkytojos – valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras  ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

2. Mano šuo, katė ar šeškas jau yra paženklintas poodine mikroschema. Ar reikalinga pakartotinai paženklinti dar viena mikroschema?
Gyvūnų augintinių, kurie yra paženklinti, nereikia pakartotinai paženklinti antra mikroschema. Pakartotinis gyvūno augintinio ženklinimas gali būti atliekamas tik tais atvejais, kai gyvūno augintinio mikroschemos patikrinimo metu mikroschemos negalima nuskaityti standartą ISO 11785 atitinkančiu skaitytuvu.

3. Kaip galiu būti tikras, kad mano augintinis buvo užregistruotas?

Gyvūno augintinio savininkas gali patikrinti ar šuo, katė, šeškas yra registruotas Gyvūnų augintinių registre internete.
Gyvūnų augintinių registre registruotų gyvūnų augintinių pasikeitusius duomenis galima pateikti per elektroninius valdžios vartus.

4. Kur kreiptis jei negaliu prisijungti prie Gyvūnų augintinių registro ar kyla techninių kliūčių?
Dėl techninių nesklandumų susijusių su Gyvūnų augintinių registru prašome kreiptis į valstybės įmonę Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, kuris yra Gyvūnų augintinių registro tvarkytojas.  

5. Kokiais atvejais turiu išregistruoti gyvūno augintinio duomenis iš Gyvūnų augintinių registro?
Gyvūnas augintinis išregistruojamas jo gaišimo ar nugaišinimo atveju.
Dingę šunys, katės ir šeškai išregistruojami automatiškai, jei jų savininkas nepranešė apie jų suradimą per 36 mėn. nuo dingimo datos įregistravimo Gyvūnų augintinių registre.

6. Kokiu būdu galima pakeisti duomenis ar išregistruoti Gyvūnų augintinių registre registruoto gyvūno augintinio duomenis?
Dėl Gyvūnų augintinių registre registruoto gyvūno augintinio duomenų pakeitimo, išregistravimo fakto užregistravimo gyvūno augintinio savininkas:
turi kreiptis į veterinarijos paslaugų teikėją arba VMVT teritorinį skyrių ir pateikia prašymą dėl gyvūno augintinio ženklinimo ir įregistravimo; arba
pats gali įvesti pasikeitusius duomenis apie gyvūną augintinį, jį išregistruoti ar pranešti gyvūno augintinio dingimo faktą, naudodamasis elektroninės bankininkystės paslauga per elektroninės valdžios vartus prisijungęs prie Gyvūnų augintinių registro.

7.  Perku  / parduodu / dovanoju  gyvūną augintinį. Ką turiu padaryti?
Draudžiama parduoti neženklintus ir neregistruotus gyvūnus augintinius (šunis, kates ir šeškus).
Gyvūnų augintinių veisėjai, pardavėjai ir kiti asmenys perduodantys šunis, kates ar šeškus, taip pat šių gyvūnų jauniklius kitam savininkui, turi užtikrinti, kad gyvūnai augintiniai būtų paženklinti mikroschema ir užregistruoti Gyvūnų augintinių registre prieš jų perdavimą naujiems savininkams.

Prieš įsigyjant gyvūną augintinį, reikėtų:
Patikrinti, ar parduodamas šuo, katė, šeškas paženklintas ir registruotas.

Gyvūną augintinį perduodantis savininkas ir jį priimantis savininkas kartu užpildo prašymą  dviem egzemplioriais, po vieną perduodančiam ir jį perimančiam gyvūno augintinio savininkui, kuriame turi pasirašyti šie abu asmenys.

Gyvūną augintinį perdavusio savininko ir jį priimančio savininko sudaryta gyvūno augintinio pirkimo–pardavimo (dovanojimo, perleidimo) sutartis, kurioje pasirašė šie abu asmenys ir kurioje yra pateikiama pakankamai duomenų apie gyvūną ir apie jį perduodantį ir priimantį savininką (gyvūno augintinio mikroschemos numeris, rūšis, lytis, spalva, gyvūną augintinį perduodančio ir jį priimančio savininko vardas, pavardė, asmens kodas, adresas telefonas) bei kuria remiantis būtų teikiami duomenys Gyvūnų augintinių registrui, laikoma lygiaverčiu dokumentu prašymui, jeigu naujasis gyvūno augintinio savininkas negali pateikti prašymo dėl duomenų keitimo.

Perduodant kitam savininkui Gyvūnų augintinių registre įregistruotą gyvūną augintinį, jį perduodantis savininkas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo gyvūno augintinio perdavimo taisyklių turi pateikti duomenis Gyvūnų augintinių registrui. Jeigu gyvūną augintinį perdavęs savininkas per nurodytą laiką prievolės neįvykdo, naujasis savininkas turi nedelsiant pateikti duomenis Gyvūnų augintinių registrui.

 

8.  Mano gyvūnas augintinis dingo, ką turiu padaryti?
Registruoto Gyvūnų augintinių registre gyvūno augintinio dingimo atveju jo savininkas prašyme  pažymi varnele „dingimo“ langelį. Suradus gyvūną augintinį, jo savininkas, nedelsdamas turi užpildyti prašymą ir pažymėti varnele „suradimo“ langelį.

Dingę šunys, katės ir šeškai išregistruojami automatiškai, jei jų savininkas nepranešė apie jų suradimą per 36 mėn. nuo dingimo datos įregistravimo Gyvūnų augintinių registre.

Tuo atveju, jei dingo Gyvūnų augintinių registre neregistruotas gyvūnas augintinis, galite kreiptis į gyvūnų globėjus, savivaldybę ir policiją. Radus gyvūną augintinį rekomenduojame nedelsiant paženklinti ir registruoti Gyvūnų augintinių registre, nes neregistruotą gyvūną augintinį gali pasisavinti jį radę ir neturėję galimybės jį grąžinti kiti asmenys. Užregistravus gyvūną augintinį Gyvūnų augintinių registre, bus pagrindas įrodinėjant, kad dingęs gyvūnas priklauso Jums.   

 9.  Kaip ženklinamas gyvūnas augintinis?
Šunims, katėms ir šeškams poodinė mikroschema įterpiama po oda tarp menčių.
Poodinė mikroschema tai aprobuota ir leista naudoti šunims ženklinti Europos Sąjungos standartus atitinkanti atpažinties labai maža mikroschema, kuria gyvūnui suteikiamas individualus tapatybės nustatymo numeris.

 

Atnaujinta:
2017-12-07
Atgal