Gyvūnų sveikatos reglamentas

Nuo 2021 m. balandžio 21 d.  įsigalioja  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai. Tikimasi, kad vienas išsamus naujas gyvūnų sveikatos įstatymas padės ES gyvulininkystės sektoriui siekti konkurencingumo ir saugios bei sklandžios ES gyvūnų ir jų produktų rinkos, o tai paskatins augimą ir darbo vietų kūrimą šiame svarbiame sektoriuje. Reglamentu panaikinama daug direktyvų, reglamentavusių gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėseną ir kontrolę, prekybą gyvūnais.
Nustatomos paprastesnės ir aiškesnės taisyklės ir sutelkiamas dėmesys į pagrindinius prioritetus: ligų prevenciją ir likvidavimą. Nustatomos ūkininkų, veterinarų ir kitų asmenų, užsiimančių gyvūnais, pareigos.

Naujosios taisyklės leidžia daugiau naudoti naujas technologijas gyvūnų sveikatos veiklai - patogenų stebėjimui, elektroniniam gyvūnų identifikavimui ir registravimui, taip pat sudaromos sąlygos lanksčiai pritaikyti taisykles prie vietinių sąlygų ir iškylančių klausimų, tokių kaip klimatas ir socialiniai pokyčiai.

Taip pat aiškiau reglamentuotas gyvūnų patogenų, atsparių antimikrobinėms medžiagoms, stebėsenos teisinis pagrindas, papildant jau galiojančias taisykles.

1. 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai (Gyvūnų sveikatos teisės aktas)

2. 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/688, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 papildomas gyvūnų sveikatos reikalavimais, taikomais Sąjungoje perkeliamiems sausumos gyvūnams ir vežamiems periniams kiaušiniams

3. 2020 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taisyklės dėl tam tikrų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir jų gabenimo bei tvarkymo įvežus

4. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/260 2021 m. vasario 11 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 226 straipsnio 3 dalį patvirtinamos nacionalinės priemonės, skirtos vandens gyvūnų tam tikrų ligų poveikiui riboti, ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2010/221/ES

5. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2035 2019 m. birželio 28 d. kuriuo dėl sausumos gyvūnus laikantiems ūkiams ir perykloms taikomų taisyklių, taip pat ir tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų ir perinių kiaušinių atsekamumo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429

6. 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/687, kuriuo dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429

7. 2020 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2236, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) 2016/429 ir (ES) 2017/625 taikymo taisyklės, susijusios su vandens gyvūnų ir tam tikrų gyvūninių produktų iš vandens gyvūnų siuntų įvežimo į Sąjungą ir vežimo Sąjungoje veterinarijos sertifikatų pavyzdžiais ir su tais sertifikatais susijusiu oficialiu sertifikavimu, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 1251/2008

8. 2020 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/691, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 su akvakultūros ūkiais ir vandens gyvūnų vežėjais susijusios taisyklės

9. 2020 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2235, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) 2016/429 ir (ES) 2017/625 taikymo taisyklės, susijusios su tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų įvežimo į Sąjungą ir vežimo joje veterinarijos sertifikatų pavyzdžiais, oficialių sertifikatų pavyzdžiais ir veterinarijos arba oficialių sertifikatų pavyzdžiais ir su tais sertifikatais susijusiu oficialiu sertifikavimu, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 599/2004, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 636/2014 ir (ES) 2019/628, Direktyva 98/68/EB ir sprendimai 2000/572/EB, 2003/779/EB ir 2007/240/EB

10. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/990 2020 m. balandžio 28 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 papildomas gyvūnų sveikatos ir sertifikavimo reikalavimais, taikomais Sąjungoje perkeliamiems vandens gyvūnams ir Sąjungoje vežamiems gyvūniniams produktams iš vandens gyvūnų

11. 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/686, kuriuo dėl genetinės medžiagos produktų ūkių patvirtinimo, atsekamumo ir gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Sąjungoje vežamiems tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų genetinės medžiagos produktams, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429

12. 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/689, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 tam tikrų į sąrašą įtrauktų ir naujų ligų priežiūros, likvidavimo programų ir liga neužkrėstos teritorijos statuso taisyklės

13. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2154 2020 m. spalio 14 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 papildomas gyvūnų sveikatos, sertifikavimo ir pranešimo reikalavimais, taikomais sausumos gyvūnų gyvūninių produktų vežimui Sąjungoje

14. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2002 2020 m. gruodžio 7 d. kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taikymo taisyklės, susijusios su pranešimu apie į sąrašą įtrauktas ligas ir ataskaitų dėl jų teikimu Sąjungoje, Sąjungos priežiūros programų ir likvidavimo programų ir ataskaitų teikimo formatu ir procedūromis, liga neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiškos formatu ir procedūromis ir kompiuterine informacine sistema

15. 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos ĮGYVENDINIMO reglamentas (ES) 2020/690, kuriuo dėl į sąrašą įtrauktų ligų, kurioms reikia taikyti Sąjungos priežiūros programas, tokių programų geografinės aprėpties ir į sąrašą įtrauktų ligų, kuriomis neužkrėstos teritorijos statusas gali būti nustatytas laikymo vietoms, nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taikymo taisyklės

16. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/999 2020 m. liepos 9 d. kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taikymo taisyklės, susijusios su genetinės medžiagos produktų ūkių patvirtinimu ir galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų genetinės medžiagos produktų atsekamumu

17. 2018 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1882 dėl tam tikrų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių taikymo į sąrašą įtrauktų ligų kategorijoms, kuriuo nustatomas rūšių ir rūšių grupių, keliančių didelę tų į sąrašą įtrauktų ligų plitimo riziką, sąrašas

18. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/620 2021 m. balandžio 15 d. kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taikymo taisyklės, susijusios su tam tikrų valstybių narių arba jų zonų ar laikymo vietų tam tikromis į sąrašą įtrauktomis ligomis neužkrėstos teritorijos statuso arba neskiepijimo nuo jų statuso patvirtinimu ir tų į sąrašą įtrauktų ligų likvidavimo programų patvirtinimu

 

 

 

Atnaujinta:
2021-05-10
Atgal