Ūkinių gyvūnų vežimas

Ūkinių gyvūnų vežimas

• Gyvūnų vežimo veiklą vykdantys fiziniai ar juridiniai asmenys turi turėti šiuos galiojančius dokumentus:

          • Gyvūnų vežėjo leidimą;

          • Kelių transporto priemonės gyvūnams vežti patvirtinimo pažymėjimą;

          • Teikiant prašymą gyvūnų vežėjo leidimui ir (ar) kelių transporto priemonės gyvūnams vežti pažymėjimui gauti naudojama prašymo forma;

          • Vairuotojo / prižiūrėtojo kompetencijos pažymėjimą;

          • Vežamų gyvūnų vairuotojų/prižiūrėtojų mokymų organizatorius – LSMU Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras;

          • Teikiant prašymą Vairuotojo / prižiūrėtojo kompetencijos pažymėjimui gauti naudojama prašymo forma;

• Ūkinius gyvūnus vežant į kitas Europos Sąjungos valstybes, ūkinių gyvūnų siuntą kelionės metu turi lydėti Vidaus prekybos sertifikatas;

• Ūkinius gyvūnus vežant Lietuvos Respublikos teritorijoje, ūkinių gyvūnų siuntą kelionės metu turi lydėti Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštis.

 

Nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 709 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.  Šiame nutarime galite rasti rinkliavų dydžius už gyvūnų gerovės veterinarinę priežiūrą, kelių transporto priemonės tinkamumo gyvūnams gabenti įvertinimą ir transporto priemonės pažymėjimo išdavimą bei gyvūnų vežėjo leidimo išdavimą.

 

Naudinga informacija

• Teisės aktai:

          • 2004 m. gruodžio 22 d. Europos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiančio direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL 2005 L 3, p. 1);

          • Europos konvencija dėl gyvūnų apsaugos tarptautinio vežimo metu.

• Ūkinių gyvūnų gerovė ir transportavimas;

• Suaugusių galvijų tinkamumo vežti praktinio vertinimo gairės;

• Europos Komisijos informacija dėl gyvūnų apsaugos juos vežant;

Europos Komisijos patvirtinti Europos Sąjungoje ir Didžiojoje Britanijoje veikiantys kontrolės postai;

Rusijos Federacijoje veikiantys kontrolės postai.

Atnaujinta:
2020-10-19
Atgal