Reikalavimai gyvūnų augintinių veisėjams

Veterinarijos reikalavimai gyvūnų augintinių veisėjams


Pagal Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą, gyvūnų augintinių veisimas turi būti tikslinis, planuojamas ir neatsitiktinis. Gyvūnų augintinių savininkai privalo užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai nesidaugintų, išskyrus atvejus, kai jie užtikrina jauniklių perdavimą naujiems savininkams (neįskaitant jų perdavimo gyvūnų globėjui) arba rūpinasi jais patys.

Reikalavimai  taikomi:

    - juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų filialams, užsiimantiems versliniu gyvūnų augintinių veisimu;

   - fiziniams asmenims, užsiimantiems individualia veikla (tokio pobūdžio komercine savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį), kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, kurios objektas yra verslinis gyvūnų augintinių veisimas.


Verslinis gyvūnų augintinių veisimas – teisės aktų nustatyta tvarka vykdomas gyvūnų augintinių dauginimas verslo tikslais. Prekyba gyvūnais augintiniais turgavietėse, siūlymas parduoti išveistus gyvūnus augintinius internete, per skelbimus dienraščiuose ir kt. turėtų būti suprantama, kaip tikslinis, planuojamas ir neatsitiktinis veisimas, t. y. verslinis veisimas.


Gyvūnų augintinių veisėjai, laikantys ir veisiantys gyvūnus augintinius, dėl gyvūnų augintinių veisimo veiklos įregistravimo turi kreiptis į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį padalinį pagal gyvūnų augintinių laikymo vietą.

Prašymo dėl ūkio subjekto registracijos forma

Prašyme apibūdinant veiklą reikia nurodyti:
   - gyvūnų augintinių rūšį, veislę (jei tinka), skaičių;
   - numatomą gyvūnų augintinių vadų skaičių per metus (jei planuojama 1 vada per 2 metus, taip ir nurodyti);
   - rekomenduojama nurodyti, ar gyvūnų augintinių veisėjas priklauso gyvūnų augintinių veisėjus vienijančiai visuomeninei organizacijai (ir šios organizacijos pavadinimą);
   - laikymo vietą (pvz., gyvenamasis namas, butas). Jeigu bute laikoma keletas gyvūnų augintinių, nurodyti gyvenamųjų patalpų plotą. Jeigu gyvūnai augintiniai laikomi / veisiami gyvenamosiose patalpose, gyvūnų augintinių veisėjas turi užtikrinti, kad gyvūnams augintiniams bus suteikiamas ne mažesnis, nei Reikalavimų 1 priede nurodytas, plotas.
   - už gyvūnų augintinių priežiūrą atsakingą asmenį ar asmenis (atsakingaisiais asmenimis negali būti nepilnamečiai asmenys);
   - kokiu būdu vedama išveistų gyvūnų augintinių apskaita (kaip nurodyta Reikalavimų 58 punkte).

Už registraciją valstybės rinkliava nėra renkama.

VMVT registruotų gyvūnų augintinių veisėjų sąrašas nurodytas Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąraše, (veikla: 77 - Gyvūnų augintinių veisėjas (R)).


Gyvūnų augintinių veisėjai, užsiimantys versliniu gyvūnų augintinių veisimu, kai gyvūnai augintiniai laikomi ir veisiami pagal paskirtį naudojamose vietose (ūkinės paskirties pastatuose (pvz. šunidėse), patalpose (išskyrus gyvenamąsias patalpas), voljeruose ir kt.), turi kreiptis į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį padalinį pagal gyvūnų augintinių laikymo vietą dėl:
-     gyvūnų augintinių veisimo veiklos įregistravimo (žr. aukščiau);
-    verslinio gyvūnų augintinių veisimo vietos veterinarinio patvirtinimo suteikimo.
Pastaba - verslinio gyvūnų veisimo vietoms, kai gyvūnai augintiniai laikomi ir veisiami gyvenamosiose patalpose, veterinarinis patvirtinimas gyvenamosioms patalpoms nesuteikiamas.

Verslinio gyvūnų augintinių veisimo vieta – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka patvirtinta gyvūnų augintinių laikymo vieta, kurioje gyvūnai augintiniai laikomi nuo jų sukergimo / apsėklinimo iki jų palikuonių pardavimo / perdavimo kitam gyvūno augintinio laikytojui.

Prašymo dėl veterinarinio patvirtinimo forma

Papildomai prie prašymo reikia pateikti:
   - veiklos aprašymą;
   - informaciją apie numatomas veisti gyvūnų augintinių rūšis, veisles ir apie numatomą vienu metu laikyti veisimui skirtų gyvūnų augintinių skaičių (atskirai nurodant patinų ir patelių skaičių) ir vadų skaičių per metus, jeigu ši informacija skiriasi nuo prašymo veisėjo registracijai pateiktuose dokumentuose nurodytos informacijos;
   - savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą laikyti ir veisti kovinių ir pavojingų veislių šunis (reikalavimas taikomas tik pavojingų veislių šunų veisėjams);
   - veisimo vietos, kurioje numatoma vykdyti veiklą, schemą, gyvūnų augintinių laikymo įrangos išdėstymo schemą, nurodant veisimo vietos plotą, apšvietimą ir kt.;
   - informaciją apie šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą (kai vykdant veiklą susidaro ar yra naudojami šalutiniai gyvūniniai produktai);
   - veisimo vietos valymo, plovimo ir dezinfekavimo tvarkos aprašą.

Už valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veiklos  įvertinimą turi būti sumokėta valstybės rinkliava:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų veiklos įvertinimas, suteikiant veterinarinį patvirtinimą ar laikinąjį veterinarinį patvirtinimą - 150 Eur.

VMVT veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūnų veisėjų sąrašas nurodytas Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąraše, (veikla: 71 - Verslinio gyvūnų augintinių veisimo vieta).

Atnaujinta:
2020-11-05
Atgal