Reikalavimai gyvūnų augintinių veisėjams

Veterinarijos reikalavimai gyvūnų augintinių veisėjams


Pagal Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą, gyvūnų augintinių veisimas turi būti tikslinis, planuojamas ir neatsitiktinis. Gyvūnų augintinių savininkai privalo užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai nesidaugintų, išskyrus atvejus, kai jie užtikrina jauniklių perdavimą naujiems savininkams (neįskaitant jų perdavimo gyvūnų globėjui) arba rūpinasi jais patys.

Reikalavimai  taikomi:

    - juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų filialams, užsiimantiems versliniu gyvūnų augintinių veisimu;

   - fiziniams asmenims, užsiimantiems individualia veikla (tokio pobūdžio komercine savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį), kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, kurios objektas yra verslinis gyvūnų augintinių veisimas.


Verslinis gyvūnų augintinių veisimas – teisės aktų nustatyta tvarka vykdomas gyvūnų augintinių dauginimas verslo tikslais. Prekyba gyvūnais augintiniais turgavietėse, siūlymas parduoti išveistus gyvūnus augintinius internete, per skelbimus dienraščiuose ir kt. turėtų būti suprantama, kaip tikslinis, planuojamas ir neatsitiktinis veisimas, t. y. verslinis veisimas.


Gyvūnų augintinių veisėjai turi registruotis teritoriniuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padaliniuose, pagal gyvūnų laikymo vietą.

Prašymo dėl ūkio subjekto registracijos forma

Prašyme apibūdinant veiklą reikia nurodyti:

    - gyvūnų rūšį, veislę (jei tinka), skaičių;

   - numatomą vadų skaičių per metus (jei planuojama 1 vada per 2 metus, taip ir nurodyti);

   - rekomenduojama nurodyti, ar veisėjas priklauso gyvūnų veisėjus vienijančiai organizacijai ir kokiai;

   - laikymo vietą (pvz., gyvenamasis namas, butas). Jeigu bute laikoma keletas gyvūnų, nurodyti jo plotą;

   - už gyvūnų priežiūrą atsakingą asmenį ar asmenis (negali būti nepilnamečiai vaikai);

   - kokiu būdu vedama išveistų gyvūnų apskaita (kaip nurodyta Reikalavimų 58 punkte).

Už registraciją valstybės rinkliava nėra renkama.

Registruotų veisėjų sąrašas pateikiamas Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąraše, ties veikla Nr. 77.


Verslinio gyvūnų augintinių veisimo vieta turi gauti veterinarinį patvirtinimą iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padalinio, pagal veisimo vietą.

Verslinio gyvūnų augintinių veisimo vieta – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka patvirtinta gyvūnų augintinių laikymo vieta, kurioje gyvūnai augintiniai laikomi nuo jų sukergimo / apsėklinimo iki jų palikuonių pardavimo / perdavimo kitam gyvūno augintinio laikytojui.

Kai gyvūnų augintinių veisėjas gyvūnus laiko ir veisia gyvenamosiose patalpose, veterinarinį patvirtinimo numerio gauti nereikia.

Jeigu veisiami gyvūnai laikomi gyvenamosiose patalpose veisėjas turi užtikrinti, kad gyvūnams augintiniams bus suteikiamas ne mažesnis, nei Reikalavimų 1 priede nurodytas, plotas.

Prašymo dėl veterinarinio patvirtinimo forma

Papildomai prie prašymo reikia pateikti:

   - veiklos aprašymą;

   - informaciją apie numatomas veisti gyvūnų augintinių rūšis, veisles ir apie numatomą vienu metu laikyti veisimui skirtų gyvūnų augintinių skaičių (atskirai nurodant patinų ir patelių skaičių) ir vadų skaičių per metus, jeigu ši informacija skiriasi nuo prašymo veisėjo registracijai pateiktuose dokumentuose nurodytos informacijos;

   - savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą laikyti ir veisti pavojingus šunis (reikalavimas taikomas tik pavojingų šunų veisėjams);

   - veisimo vietos, kurioje numatoma vykdyti veiklą, schemą, gyvūnų augintinių laikymo įrangos išdėstymo schemą, nurodant veisimo vietos plotus, apšvietimą ir kt.;

   - informaciją apie šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą (kai vykdant veiklą susidaro ar yra naudojami šalutiniai gyvūniniai produktai);

   - veisimo vietos valymo, plovimo ir dezinfekavimo tvarkos aprašą.

Už valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veiklos  įvertinimą turi būti sumokėta valstybės rinkliava:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų veiklos įvertinimas, suteikiant veterinarinį patvirtinimą ar laikinąjį veterinarinį patvirtinimą - 150 Eur.

 

 

 

 

Atnaujinta:
2020-09-15
Atgal