Gyvūnų augintinių veisėjų registracija

Gyvūnų augintinių veisėjus registruoja ir gyvūnų augintinių veisimo vietas tvirtina teritorinės VMVT. 

Gyvūnų augintinių veisėjai, kurie nėra įtraukti į Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą, tvarkomą VMVT, arba kurių verslinio gyvūnų augintinių veisimo vietos nėra patvirtintos, teritorinėms VMVT turi pateikti prašymą dėl ūkio subjekto įregistravimo ir (ar) veterinarinio patvirtinimo.

Prašymo dėl ūkio subjekto registracijos forma

Prašyme apibūdinant veiklą reikia nurodyti:

1. Gyvūnų rūšį, veislę (jei tinka), skaičių.

2. Numatomą vadų skaičių per metus (jei planuojama 1 vada per 2 metus, taip ir nurodyti).

3. Rekomenduojama nurodyti, ar veisėjas priklauso gyvūnų veisėjus vienijančiai organizacijai ir kokiai.

4. Laikymo vietą (pvz. gyvenamasis namas, butas). Jei bute laikoma keletas gyvūnų, nurodyti buto plotą.

5. Už gyvūnų priežiūrą atsakingą asmenį ar asmenis (negali būti nepilnamečiai vaikai).

6. Kokiu būdu vedama išveistų gyvūnų apskaita (kaip nurodyta Reikalavimų 58 punkte).

Už registraciją valstybės rinkliava nėra renkama.

Registruotų gyvūnų augintinių veisėjų sąrašai skelbiami http://vmvt.lt/opendata/vko/index.php   (kodas 77).

 

Gyvūnų augintinių veisimo vietos veterinarinis patvirtinimas

Gyvūnų augintinių veisimo vietos turi atitikti nustatytus reikalavimus, būti patvirtintos, išskyrus atvejus, kai gyvūnų augintinių veisėjas gyvūnus augintinius laiko ir veisia gyvenamosiose patalpose.

Gyvenamosios patalpos – butai gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose; vieno buto namai; atskiri kambariai su bendrojo naudojimo patalpomis.

Prašymo dėl veterinarinio patvirtinimo forma

Papildomai reikia pateikti:

1. Veiklos aprašymą.

2. Informaciją apie numatomas veisti gyvūnų augintinių rūšis, veisles ir apie numatomą vienu metu laikyti veisimui skirtų gyvūnų augintinių skaičių (atskirai nurodant patinų ir patelių skaičių) ir vadų skaičių per metus, jeigu ši informacija skiriasi nuo prašymo veisėjo registracijai pateiktuose duomenuose nurodytos informacijos.

3. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą laikyti ir veisti pavojingus šunis (reikalavimas taikomas tik pavojingų šunų veisėjams).

4. Veisimo vietos, kurioje numatoma vykdyti veiklą, schemą, gyvūnų augintinių laikymo įrangos išdėstymo schemą, nurodant veisimo vietos plotus, apšvietimą ir kt.

5. Informaciją apie šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą (kai vykdant veiklą susidaro ar yra naudojami šalutiniai gyvūniniai produktai).

6. Veisimo vietos valymo, plovimo ir dezinfekavimo tvarkos aprašą.

Už valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veiklos įvertinimą turi būti sumokėta valstybės rinkliava:

   - suteikiant veterinarinį patvirtinimą / laikinąjį veterinarinį patvirtinimą - 30 Eur;

   - pratęsiant laikinąjį veterinarinį patvirtinimą / suteikiant veterinarinį patvirtinimą po laikinojo veterinarinio patvirtinimo suteikimo - 18 Eur.

Atnaujinta:
2019-01-07
Atgal