Prekyba bitėmis ir jų produktais

Bitėmis galima prekiauti, jeigu jos:

1. Kilusios iš bityno, kuris ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių buvo ištirtas dėl amerikinio ir europinio bičių perų puvinių Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (toliau – NMVRVI) (bičių laikytojas laboratoriniam tyrimui turi pristatyti ne mažiau kaip 6 bičių korių su perais mėginius ir saugoti NMVRVI išduotus tyrimų protokolus, kuriais patvirtinama, kad bityne nenustatyti amerikinis ir europinis bičių perų puviniai);
2. Vežamos iš teritorijos, kurioje netaikomi apribojimai dėl amerikinio bičių perų puvinio arba kurioje per 30 dienų nuo amerikinio bičių perų puvinio židinio likvidavimo ir karantino atšaukimo nebuvo nustatytas amerikinis bičių perų puvinys (kai visi užkrėsti aviliai su bitėmis buvo sudeginti, įranga, naudota bičių priežiūrai, sterilizuota ar dezinfekuota, o likusios bičių šeimos ištirtos ir turi NMVRVI išduotus tyrimų protokolus, kuriais patvirtinama, kad bityne nenustatytas amerikinis bičių perų puvinys);
3. Išvežimo iš bityno dieną buvo kliniškai patikrintos ir sveikos.

Lietuvos Respublikoje aviliuose vežamas bičių šeimas turi lydėti Lietuvos Respublikoje vežamų avilių su bičių šeimomis važtaraštis, kurio forma nustatyta BITYNŲ, BIČIŲ PRODUKTŲ IR BIČIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ KONTROLĖS REIKALAVIMŲ 1 priede.

Europos Sąjungos valstybėms narėms parduodamas arba iš jų perkamas bites turi lydėti 2010 m. gegužės 6 d. Komisijos sprendimo 2010/270/ES, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedo 1 ir 2 dalys dėl pavyzdinių sveikatos sertifikatų ūkiuose auginamiems gyvūnams ir bitėms bei kamanėms (OL 2010 L 118, p. 56), priede nustatytos formos Sveikatos sertifikatas, skirtas prekybai bitėmis ir kamanėmis.

Eksportuojamas į trečiąsias šalis bites, bičių produktus turi lydėti su šiomis šalimis suderintų formų veterinarijos sertifikatai eksportui.
Suderintus sertifikatus galima rasti VMVT interneto svetainėje: https://vmvt.lt/eksportas-importas/eksportas/sertifikatai).

Tuo atveju, kai su trečiąja šalimi nėra suderinto veterinarijos sertifikato eksportui, išduodamas veterinarijos sertifikatas eksportui, kurio forma tvirtinama VMVT direktoriaus įsakymu. Eksportuojant bites, papildomai yra išduodamas Komisijos sprendimu 2010/270/ES nustatytas sveikatos sertifikatas, skirtas prekybai bitėmis ir kamanėmis.

Šalutiniai bitininkystės produktai (ir) arba jų gaminiai, skirti naudoti bitininkystėje, gali būti tiekiami rinkai, jeigu jie atitinka 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1385/2013 (OL 2013 L 354, p. 86), 31 straipsnio ir 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL 2011 L 54, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1262 (OL 2017 L 182, p. 34),  reikalavimus.

Bičių vaškas, skirtas naudoti bitininkystėje, turi būti rafinuotas ar perdirbtas, taikant vieną iš 1–5, 7 perdirbimo metodų, nurodytų reglamento (ES) Nr. 142/2011 IV priedo III skyriuje.

Rinkai tiekiami maistui skirti bičių produktai turi būti saugūs ir gauti iš sveikų bičių šeimų bei tvarkomi, vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109), I priedu ir Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“.

Maistui skirti bičių produktai, gauti iš skirtingų bitynų ar į kurių sudėtį pridėta kitų maisto produktų (riešutų, grūdų, uogų ir kt.), turi būti tvarkomi maisto tvarkymo subjektuose, turinčiuose maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, išduotą vadovaujantis Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Tiekiamas rinkai maistui skirtas medus turi atitikti Medaus techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3D-333 „Dėl Medaus techninio reglamento patvirtinimo“, reikalavimus.

Atnaujinta:
2019-08-22
Atgal