Teisės aktai, reglamentuojantys nekomerciniais tikslais gyvūnų augintinių įvežimą į ES

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 577/2013 2013 m. birželio 28 d. dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2016 2020 m. gruodžio 9 d. kuriuo dėl Jungtinei Karalystei, Gernsiui, Meno Salai ir Džersiui skirtų įrašų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedas

2017 m. lapkričio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/772, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 nuostatos dėl prevencinių sveikatos priemonių tarp šunų plintančiai Echinococcus multilocularis sukeliamai infekcijai kontroliuoti ir kuriuo panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1152/2011

2018 m. birželio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/878, kuriuo patvirtinamas sąrašas valstybių narių arba valstybių narių teritorijų dalių, kurios atitinka skirstymo į kategorijas taisykles, nustatytas Deleguotojo reglamento (ES) 2018/772 dėl prevencinių sveikatos priemonių taikymo tarp šunų plintančiai Echinococcus multilocularis sukeliamai infekcijai kontroliuoti 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimu 2007/25/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu ir su kambarinių paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais, vežimu į Bendriją

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimas Nr. 1236 „Dėl asmeniniam vartojimui importuojamo gyvūninio maisto ir nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių kontrolės"

Nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašas

Gyvūno augintinio pasų įforminimo tvarkos aprašas

Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklės

Pavojingų veislių šunys

 

 

 

Atnaujinta:
2021-05-07
Atgal