Sudėtinių produktų įvežimo į ES iš trečiųjų šalių reikalavimai nuo 2021-04-21

Reikalavimai, taikomi sudėtinių produktų įvežimui nuo 2021-04-21 (Prezentacija)

Sudėtiniai produktai, t. y. maisto produktus, kurių sudėtyje yra tiek augalinių, tiek ir perdirbtų gyvūninių produktų. Sudėtinių produktų siuntoms, įvežamoms į ES teritoriją iš trečiųjų šalių reikalavimai yra numatyti Reglamento (ES) 2019/625 12 ir 14 straipsniuose.

Išskiriamos trys sudėtinių produktų grupės:

Į I grupę patenka sudėtiniai produktai, kurie įvežami ir laikomi kontroliuojamos temperatūros sąlygomis (pavyzdžiui: picos, majonezas).

II grupėje – sudėtiniai produktai, kuriuos vežant ir laikant yra nebūtinos kontroliuojamos temperatūros sąlygos ir jų sudėtyje yra perdirbtos mėsos (pavyzdžiui, sriubos).

III grupę sudaro sudėtiniai produktai, kuriuos vežant ir laikant yra nebūtinos kontroliuojamos temperatūros sąlygos ir jų sudėtyje yra perdirbtų gyvūninių produktų, išskyrus perdirbtą mėsą (pavyzdžiui: makaronai, sausainiai ir pan.).

Reikalavimai I ir II grupių sudėtiniams produktams

Abiejų grupių sudėtiniuose produktuose esantys perdirbti gyvūniniai produktai turi būti pagaminti Europos Komisijos patvirtintose įmonėse trečiosiose šalyse arba valstybių narių įmonėse. Kiekvienas perdirbtas gyvūninis produktas sudėtiniame produkte turi būti iš patvirtintos trečiosios šalies tam produktui. Trečioji šalis, kur buvo pagamintas sudėtinis produktas, yra Reglamento (ES) Nr. 2021/404 ar Reglamento (ES) Nr. 2021/405 priedo sąraše.

II grupės sudėtinių produktų mėsa turi būti kilusi iš trečiosios šalies, kuri yra patvirtinta mėsos produktui.

Kiekvienas sudėtiniame produkte esantis gyvūninis produktas turi būti iš trečiosios šalies, kuri pateikusi likučių planus, patvirtintus Sprendimu 2011/163/ES pagal atitinkamą rūšį ar prekę.

Sudėtiniuose produktuose esantys perdirbti gyvūniniai produktai turi atitikti visus reikalavimus, kuriuos nustato Reglamentas (ES) 2020/692, t. y. gyvūniniai  produktai turi būti pagaminti:

- ES arba

- trečiojoje šalyje, kur pagamintas sudėtinis produktas, arba kitoje trečiojoje šalyje, iš kurios yra leidžiamas importas, patvirtinant, kad jiems nebuvo taikytas kitoks riziką mažinantis apdorojimas nei tas, kuris taikomas šalyje, kur pagamintas sudėtinis produktas.

Šių produktų siuntą turi lydėti veterinarijos sertifikatas, kurio forma yra nurodyta Reglamento (ES) 2020/2235 III priedo:

- 50 skyriuje (COMP) – importui,

- 52 skyriuje (TRANSIT-COMP) – tranzitui.

Veterinarijos sertifikatas turi būti išduotas ir pasirašytas tos trečiosios šalies kompetentingos tarnybos, kur ir buvo pagamintas sudėtinis produktas. Be to, minėtiems sudėtiniams produktams atliekant pasienio veterinarinę kontrolę, būtina pateikti ir Bendrąjį sveikatos įvežimo dokumentą (BSĮD-P).

Už sudėtinių produktų siuntą atsakingas veiklos vykdytojas prieš jos atvežimą į pasienio veterinarijos postą (toliau – PVP) privalo ne vėliau kaip prieš 24 val. (arba prieš 4 val. dėl logistinių apribojimų) iki siuntos atvykimo į PVP pateikti informaciją apie siuntą per Traces NT sistemą, užpildydamas BSĮD I dalį, o jo originalas, pasirašytas už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo, turi būti pateiktas kartu su kitais siuntos lydimaisiais dokumentais, atvežus siuntą į PVP.

Prieiga prie TRACES NT sistemos suteikiama pateikus prašymą per https://imvis.vmvt.lt.

Reikalavimai į III grupę patenkančių sudėtinių produktų įvežimui

Šios grupės sudėtiniams produktams taip pat galioja reikalavimas, kad jų sudėtyje esantys perdirbti gyvūniniai produktai turi būti pagaminti Europos Komisijos patvirtintose įmonėse trečiosiose šalyse arba valstybių narių įmonėse.

Sudėtinis produktas gali būti kilęs iš trečiosios šalies, kuri išvardinta nors viename iš patvirtintų sąrašų dėl:

- mėsos produktų,

- žuvininkystės produktų,

- pieno produktų arba kiaušinių produktų.

Kiekvienas gyvūninis produktas, esantis sudėtiniame produkte, turi būti iš trečiosios šalies, kuri pateikusi likučių planus, patvirtintus Sprendimu 2011/163/ES pagal atitinkamą rūšį ar prekę.

Sudėtiniame produkte esantiems pieno produktams ir kiaušinių produktams buvo taikomas riziką mažinantis apdorojimas, kuris bent jau atitinka Reglamento (ES) Nr. 2020/692 XXVII priedo B skiltyje ir XXVIII priede nustatytus reikalavimus.

Siuntą turi lydėti Veiklos vykdytojo asmeninio patvirtinimo pažymėjimas, kurį pildo importuotojas (t.y. parengti ir pasirašyti turi importuojančio maisto tvarkymo subjekto atstovas ). Jo forma nurodyta Reglamento (ES) 2020/2235 V priede ir ją galima pildyti ( V priedas ).

Taip pat būtina pateikti pasienio veterinarinės kontrolės metu BSĮD-P, (išskyrus produktus, kuriems nurodyti Reglamento (ES) 2021/630 priede).

Sudėtinių produktų siuntą lydintis dokumentas nuo 2021-04-21

Reglamento (ES) 2020/2235 35 straipsnis nustato, kad bus taikomas pereinamasis laikotarpis. Sudėtinių produktų siuntoms su senos formos veterinarijos sertifikatu (nustatytu Reglamentu (ES) Nr. 28/2012) į ES teritoriją galės būti įvežamos iki šių metų spalio 20 dienos tuo atveju, jeigu veterinarijos sertifikatas buvo išduotas iki 2021 m. rugpjūčio 21 d.

Tačiau toms sudėtinių produktų siuntoms, kurioms iki 2021 m. balandžio 21 d. nereikėjo trečiosios šalies kompetentingos tarnybos išduoto veterinarijos sertifikato, joms bus būtinas jau naujos formos veterinarijos sertifikatas arba Veiklos vykdytojo asmeninio patvirtinimo pažymėjimas.

Daugiau informacijos dėl pereinamojo laikotarpio taikymo pateikiama čia.

Dėl sudėtiniams produktams taikomų naujų reikalavimų informaciją galima rasti ir Europos Komisijos svetainėje https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/special-eu-import-conditions-composite-products_en.

 

Atnaujinta:
2021-09-14
Atgal