Trečiosios šalies pašarų įmonės (-ių) atstovo deklaracija

Pagal Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisykles (patvirtintos 2012 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-67 „Dėl Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklių patvirtinimo“), importuoti į ES negyvūninius pašarus gali tik patvirtinti ir (arba) registruoti pašarų ūkio subjektai. Importuoti į ES leidžiama pašarų priedus, premiksus ir negyvūninius kombinuotuosius pašarus iš trečiųjų šalių įmonių, kurios turi ES veikiantį atstovą, užtikrinantį, kad trečiosios šalies įmonė atitinka 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 183/2005 nustatančio pašarų higienos reikalavimus, nuostatų arba bent jau lygiaverčius reikalavimus nustatytus Europos Sąjungos teisės aktuose.

Pašarų ūkio subjektas, pirmą kartą norintis importuoti negyvūninius pašarus ir atstovauti trečiojoje šalyje įsteigtai įmonei turi:

-    būti registruotas šioms veikloms: „įveža pašarus į Lietuvos Respubliką (veiklos trumpinys – I), „atstovauja trečiojoje šalyje įsteigtam pašarų ūkio subjektui, kuris tiekia Europos Sąjungos rinkai pašarus“ (veiklos trumpinys – A);
-    pateikti teritoriniam VMVT padaliniui pagal vykdomos veiklos vietą deklaraciją apie atstovaujamą trečiosios šalies įmonę ir tos įmonės pašarų produktus (deklaracija gali būti pateikta laisva forma, tačiau joje privalo būti informacija apie atstovaujamą trečiosios šalies įmonę ir pašarų produktus bei pateiktas dokumentas apie trečiosios šalies įmonės atitikimą ES teisės aktų reikalavimams);
-    taip pat turi atitikti kitus reikalavimus pagal savo vykdomas pašarų veiklas.

Prašymai dėl veiklų įregistravimo teikiami pagal Pašarų ūkio subjektų įregistravimo tvarkos aprašą (patvirtintas Žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-607). Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS, https://zumis.lt) arba kreipiantis į VMVT teritorinį padalinį, kurio kontroliuojamoje teritorijoje siekiama vykdyti pašarų veiklą.

Kai pašarų subjektas jau yra įregistravęs importo ir atstovavimo veiklas, tačiau nori importuoti kitus, nei atstovavimo deklaracijoje nurodytus produktus (nauji produktai, kurie nebuvo įtraukti į atstovavimo deklaraciją arba naujos trečiųjų šalių įmonės, kurios nebuvo įtrauktos į atstovavimo deklaraciją):

-    turi kreiptis į VMVT teritorinį padalinį, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma pašarų tvarkymo veikla, pateikdamas naują deklaraciją apie atstovaujamą trečiosios šalies įmonę ir tos įmonės pašarų produktus;
-    deklaracija turi būti pateikta VMVT teritoriniam padaliniui ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki numatomo produkto įvežimo į Lietuvos Respubliką.

VMVT teritorinis padalinys informaciją apie gautą deklaraciją, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, pateikia VMVT Veterinarinių vaistų ir pašarų skyriui. Informacija apie trečiosios šalies įmonės atstovavimą skelbiama VMVT tinklapyje.

Trečiosios šalies įmonę atstovaujantis pašarų ūkio subjektas privalo vesti iš trečiosios šalies įmonės įsigytų produktų ir jų kiekių apskaitą.

Kai pašarų subjektas nutaria nebeatstovauti tam tikros įmonės ar produktų, kreipiasi į VMVT teritorinį padalinį, pateikdamas laisvos formos prašymą apie atsisakymą atstovauti trečiosios šalies įmonę ar tam tikrus trečiosios šalies įmonės tiekiamus pašarų produktus. VMVT teritorinis padalinys informaciją apie gautą prašymą pateikia VMVT Veterinarinių vaistų ir pašarų skyriui, kuris atitinkamai koreguoja atstovavimo informaciją VMVT tinklapyje.

Pavyzdinė trečiosios šalies įmonės (-ių) atstovo deklaracijos forma

Atstovaujamų trečiųjų šalių įmonių ir jų produktų sąrašas

 

Atnaujinta:
2021-09-15
Atgal