Gyvūninių produktų tranzitas per ES

Tranzitu per ES teritoriją vežamų gyvūninių produktų tvarką nustato Gyvūninių produktų, įvežamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinio tikrinimo tvarka, patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. B1-723 (Žin., 2003, Nr. 87-39722004, Nr. 85-3096).

Ši tvarka įgyvendina Tarybos direktyvos 97/78/EB, nustatančios produktų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Bendriją, veterinarinių tikrinimų organizavimo principus, nuostatas.

Ji yra taikoma tranzitu vežamiems gyvūniniams produktams, nurodytiems Komisijos sprendime Nr. 2007/275/EB dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas Nr. 91/496/EB ir 97/78/EB turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose sąrašų.

Gyvūninių produktų siunta gali būti vežama per 2009 m. rugsėjo 28 d. Komisijos sprendimu 2009/821/EB gyvūninių produktų kontrolei patvirtintą PVP. Vežama tranzitu gyvūninių produktų siunta yra įvežama į ES per įvežimo PVP, o išvežama per išvežimo PVP, nurodytą veterinariniuose dokumentuose.

 

Asmuo, atsakingas už tranzitu per ES teritoriją vežamų gyvūninių produktų siuntą, privalo pasienio veterinarijos postui (PVP), per kurį bus įvežama siunta, iš anksto (faksu, elektroniniu paštu ar kt. būdu) pateikti užpildytą veterinarinio įvežimo dokumento (patvirtintas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 136/2004, nustatančiu produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų Bendrijos pasienio veterinarijos postuose tvarką) I dalį, kurioje pateikiama informacija apie produktų siuntą ir jos preliminarų atvykimo į PVP laiką. 

VID I dalies pildymo aiškinamosios pastabos (III priedas)

 

Išankstinė informacija apie gyvūninių produktų ar gyvūnų siuntą pasienio veterinarijos postams turi būti pateikiama tik informacine sistema TRACES. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. B1-752 “Dėl išankstinės informacijos pateikimo pasienio veterinarijos postams”

Prieigą prie TRACES sistemos suteikia VMVT Informacinių sistemų skyrius.

TRACES naudotojo vadovas asmenims, atsakingiems už siuntą

 

Tranzitu per ES teritoriją leidžiama vežti gyvūninius produktus iš trečiųjų šalių, kurios yra patvirtintos atitinkamais ES teisės aktais, ir tokių produktų įvežimas į ES nėra uždraustas bei trečiosios šalies kompetentinga veterinarijos tarnyba yra išdavusi originalų(-ius) veterinarijos dokumentą (-us).

Kai gyvūninių produktų siuntos vežamos tiesiogiai tranzitu (be sandėliavimo muitinės sandėliuose) arba po sandėliavimo išvežamos iš muitinės sandėlio, tuomet gyvūninių produktų siuntos privalo būti išvežtos iš ES teritorijos per 30 dienų.

 

Siuntos kontrolė ir reikalingi dokumentai

Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys gyvūninių produktų tranzitą

Gyvūninių produktų vežimas tranzitu iš (į) Kaliningrado (-ą) į (iš) Rusijos Federaciją (-os) ir iš (į) Kaliningrado (-ą) vežamoms tik per Rusijos Federacijos teritoriją į (iš) kitas (-ų) NVS šalis (-ių)

Tranzitu vežami šalutiniai gyvūniniai produktai

Leidimas laikyti tranzitu vežamus neatitinkančius Europos Sąjungos reikalavimų gyvūninius produktus

Leidimų laisvuosiuose sandėliuose, muitinės sandėliuose, laikinojo prekių saugojimo sandėliuose (importo ir eksporto terminaluose) laikyti tranzitu vežamus Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų neatitinkančius gyvūninius produktus, sąrašas

Atgal