Specialieji ES teisės aktai dėl negyvūninio pašaro kontrolės

Jei importuojami pašarai, kurie nurodyti 2019 m. spalio 22 d. d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 2019/1793, dėl laikino oficialios kontrolės sustiprinimo ir neatidėliotinų priemonių taikymo tam tikroms į Sąjungą iš tam tikrų trečiųjų šalių įvežamoms prekėms, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) 2017/625 ir (EB) Nr. 178/2002 ir kuriuo panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 669/2009, (ES) Nr. 884/2014, (ES) 2015/175, (ES) 2017/186 ir (ES) 2018/1660, 2011 m. gruodžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime 2011/884/ES dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su neleidžiamais naudoti genetiškai modifikuotais ryžiais Kinijos kilmės ryžių produktuose, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2008/289/EB (OL 2011 L343, p.140), 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/6, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 322/2014 (OL 2016 L 3, p. 5), atsakingasis asmuo, turi pateikti užpildytą, vadovaujantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1715 2019 m. rugsėjo 30 d. kuriuo nustatomos oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemos ir jos sudedamųjų dalių veikimo taisyklės nuostatomis, bendro sveikatos įvežimo dokumento (toliau – BSĮD) I dalį likus mažiausiai vienai darbo dienai arba taip kaip nurodyta aukščiau minėtuose teisės aktuose iki siuntos atvežimo į PVP.

Teisės aktų sąrašą reglamentuojančius negyvūninių pašarų kontrolę ir nuorodas rasite čia.

TRACES NT

Bendras sveikatos įvežimo dokumentas (BSĮD)

BĮD I dalies pildymo gairės

Pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į ES teritoriją įvežamų VMVT kontroliuojamų prekių tikrinimas, sąrašas

Kontrolės punktų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į LR įvežamo negyvūninio maisto ir pašarų atitikties tikrinimas, sąrašas

Europos Komisijos informacija

Atnaujinta:
2020-11-24
Atgal