Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA – European Food Safety Authority) įsteigta 2002 metais. Tai nepriklausoma organizacija, teikianti mokslines konsultacijas visais tiesioginį ar netiesioginį poveikį maisto saugai turinčiais klausimais. Ši organizacija taip pat konsultuoja gyvūnų gerovės ir sveikatingumo bei augalų apsaugos klausimais, nustato maisto saugos standartus. Mokslinių duomenų rinkimas ir analizavimas, iškylančių rizikos veiksnių nustatymas bei reguliavimas, mokslinė pagalba Europos Komisijai – taip pat yra EFSA veiklos dalys.

EFSA atliekamas rizikos vertinimas sudaro patikimą mokslinį pagrindą rizikai valdyti, nustato strategines teisės aktų priemones, kurios reikalingos siekiant užtikrinti patikimą vartotojų apsaugą maisto saugos srityje. Kaip nepriklausoma rizikos vertinimo institucija, EFSA rengia mokslines nuomones ir patarimus, kuriant Europos maisto politikos teisės aktus. EFSA glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis maisto ir veterinarijos institucijomis bei kitais Europos Sąjungos (ES) valstybių narių socialiniais partneriais. EFSA nuolat keičiasi moksline informacija bei tyrimų duomenimis, koordinuoja darbo programas, kaupia išteklius, dalyvauja bendruose tarptautiniuose projektuose bei koordinuoja jų įgyvendinimą ES. EFSA užtikrina mokslinį pagrindą aukštam maisto saugos lygiui palaikyti ES valstybėse.

EFSA užduotys apima maisto ir pašarų saugos, mitybos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų apsaugos ir augalų sveikatos sritis. Ši organizacija apibendrina mokslines nuomones dėl maisto priedų, pesticidų naudojimo, nanotechnologijų, gyvūnų klonavimo, genetiškai modifikuotų organizmų ir kitais aktualiais klausimais. Lietuvai maisto saugos klausimais Europoje atstovauja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kuri palaiko nuolatinius glaudžius ryšius su Europos Komisija ir Europos maisto saugos tarnyba.


EFSA Patarėjų forumas

EFSA Patarėjų forumą sudaro 28 ES valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos nacionalinių maisto ir saugos valdžios institucijų atstovai. Visos nacionalinės valdžios institucijos yra atsakingos už maisto grandinės rizikos vertinimą nacionaliniu lygiu, nors tikslus šių institucijų vaidmuo gali skirtis, priklausomai nuo šalies.

Patarėjų forumo posėdžiuose taip pat dalyvauja Šveicarijos ir ES šalių kandidačių stebėtojai.

Per Forumą EFSA ir valstybės narės gali sutelkti savo jėgas, spręsdamos Europos rizikos vertinimo ir informacijos apie riziką perdavimo klausimus. EFSA narės naudojasi Forumu, kad galėtų pakonsultuoti EFSA mokslo klausimais, dėl jos darbo programos ir prioritetų, ir kad galima būtų kaip galima anksčiau nustatyti naujai iškylančius rizikos veiksnius. EFSA narės siekia pasidalyti moksline informacija, sutelkti išteklius ir koordinuoti darbo programas su EFSA ir tarpusavyje, visų pirma, šiais klausimais:

   - apsikeitimo moksliniais duomenimis;

   - informacijos apie riziką perdavimo veiklos ir pranešimų koordinavimo;

   - ginčijamų klausimų sprendimo ir skirtingų nuomonių derinimo;

   - darbų koordinavimo, išvengiant dubliavimosi.

EFSA patariamojo susirinkimo narių ketinimų deklaracija


EFSA Patarėjų forumo komunikavimo darbo grupė

Komunikavimo darbo grupė – tai Patarėjų forumo tinklas.

Nacionalinių maisto saugos tarnybų ryšių departamentai ir EFSA dirba išvien, siekdami pasidalyti gerąja patirtimi, perduodant informaciją apie riziką maisto grandinėje, ir skatinti pranešimų visoje ES suderinamumą. Ši darbo grupė vaidina itin svarbų vaidmenį su maistu susijusių ekstremalių įvykių metu, koordinuodama dalijimąsi informacija tarp valstybių narių, kad šios galėtų nuosekliai pakonsultuoti vartotojus ir nukentėjusiuosius.


EFSA nuolatiniai atstovai: ES maisto saugos sąsajos

Nuolatiniai atstovai atlieka sąsajos tarp EFSA ir nacionalinės maisto saugos institucijos, mokslinių tyrimų institutų, kitų suinteresuotų asmenų vaidmenį.

Nuolatinių atstovų tinklą sudaro visų 28 ES valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos atstovai bei Šveicarijos ir ES šalių kandidačių stebėtojai.

Nuolatinių atstovų veikla labai pagerina valstybių narių ir EFSA mokslinį bendradarbiavimą:

   - padedant keistis moksline informacija ir ekspertais;

   - konsultuojant bendradarbiavimo ir mokslinių projektų klausimais;

   - skatinant mokymą rizikos vertinimo srityje;

   - didinant EFSA mokslinį matomumą ir aktyvų dalyvavimą valstybėse narėse.

EFSA ir jos nuolatinių atstovų posėdžiai dažniausiai organizuojami keturis kartus per metus prieš Patarėjų forumo posėdžius. Jie kartą per metus teikia EFSA ataskaitą apie savo veiklą: iki 2013 m. – Nuolatinių atstovų veiklos ataskaitą, o nuo 2014 m. - EFSA mokslinio bendradarbiavimo ataskaitą.


EFSA moksliniai komitetatai ir platformos

EFSA koordinuoja kelių nacionaliniu lygiu paskirtų ES valstybių narių organizacijų, pasižyminčių tam tikros konkrečios mokslo srities (pvz., atsirandančių naujų rizikos faktorių, pesticidų likučių stebėsenos) darbo patirtimi, tinklų darbą. Europos Komisijos ir kitų organizacijų, įskaitant ir ne ES, atstovai, turintys tam tikros konkrečios darbo patirties, gali būti kviečiami prisijungti prie EFSA tinklo.

Tinklai prisideda prie mokslinio bendradarbiavimo, koordinuodami veiklą, keisdamiesi informacija, rengdami ir įgyvendindami bendrus projektus, keisdamiesi žiniomis ir gerąja praktika.


 

 

 

Atnaujinta:
2016-09-07
Atgal