Dažnai užduodami klausimai

 • Domina, kas privalo dalinti maistą vaikų darželiuose, auklėtoja ar šeimininkėlė?

  Teisės aktai nereglamentuoja, kuris konkrečiai darbuotojas privalo dalinti maistą vaikų darželiuose. Lietuvos Respublikos higienos normos HN 15 : 2005 „Maisto higiena“ 10 punktas nurodo:

  „Asmenys, kurie tvarko maistą, turi pasitikrinti sveikatą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka prieš pradėdami dirbti maisto įmonėje ir nustatytu dažnumu tikrintis periodiškai [...] turi turėti teisės aktų nustatyta tvarka įgytą galiojantį sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą.“

  Su maisto tvarkymu susijusius darbus (įskaitant maisto išdalinimą) draudžiama dirbti sergančiam darbuotojui, turinčiam bent vieną iš šių simptomų: viduriavimas, gelta, vėmimas, karščiavimas, gerklės skausmas, pakilusi temperatūra, išskyros iš nosies, akių, ausų, užkrėsta ar atvira žaizda, sergant užkrečiamąja odos liga, kuri gali būti platinama per maistą.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-26

 • Norėtumėm pradėti mažą šaldytų pusfabrikačių iš mėsos verslą. Kokie yra reikalavimai maisto gamybai ir patalpoms, užšaldymui, šaldyto maisto laikymui, transportavimui ir pardavimui.

  Mėsos perdirbimo (mėsos pusgaminių gamybos) patalpos turi atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004  dėl maisto produktų higienos ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius higienos reikalavimus gyvūninės kilmės maistui, reikalavimus. Reglamente (EB) Nr. 853/2004 nurodyti mėsos pusgaminių gamybos, laikymo ir transportavimo reikalavimai.

  Norint pradėti vykdyti mėsos pusgaminių gamybą, gamybos patalpoms turi būti suteiktas veterinarinio patvirtinimo numeris pagal  Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738. Norėdamas gauti veterinarinį patvirtinimą, maisto tvarkymo subjektas teritorinei VMVT turi pateikti techninį projektą su technologiniais sprendimais, gamybinio proceso aprašymą, personalo skaičių, pamainų skaičių ir kitus Apraše nurodytus dokumentus.

  Išsamią informaciją galima rasti VMVT interneto svetainėje https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/dokumentai-pradedant-veikla.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-06

 • Kas kiek laiko privalu atlikti degalinės, kurioje prekiaujama ir maisto produktais, deratizaciją ir dezinsekciją.

  Maistas gaminamas, ruošiamas, pakuojamas, parduodamas, saugomas ir pervežamas, laikantis atitinkamų higienos sąlygų, įskaitant veiksmingą valymą ir kenkėjų kontrolę. Maisto tvarkymo subjektas privalo užtikrinti, kad maisto tvarkymo patalpose nebūtų kenkėjų (graužikų, skruzdėlių, musių, vabzdžių, tarakonų, uodų ir kt). Todėl kiekvienas maisto tvarkymo subjektas, savo veikloje vadovaudamasis savikontrolės principais, pats sudaro kenkėjų naikinimo programą ir joje nusimato, kada ir kas kiek laiko bus naikinami kenkėjai.

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d įsakymo  Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ 20 punkto nuostata, graužikai ir vabzdžiai maisto tvarkymo vietose naikinami pagal teisės aktų reikalavimus [9.9]. Juos naikinant turi būti užtikrinama, kad nebūtų užteršiamas maistas.

  Vadovaujantis Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymu NR. V-55 „Dėl Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 ir 5 punktais, maisto tvarkymo subjektuose organizuojamas ir atliekamas nuolatinis nariuotakojų ir graužikų stebėjimas bei, nustačius nariuotakojų ar (ir) graužikų buvimo pėdsakus, jų naikinimas, kurį atlieka licencijuoti asmenys, su kuriais sudaromos sutartys.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-03

 • Gal galėtumėte nurodyti, kokie reikalavimai taikomi triušių skerdyklai (pačiam statiniui, įrengimams, atliekų utilizavimui, veterinarinei priežiūrai, teisinei registracijai).

  Gyvūnų (taip pat ir triušių) skerdimo  patalpos turi atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004  dėl maisto produktų higienos ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius higienos reikalavimus gyvūninės kilmės maistui, reikalavimus. Reglamente (EB) Nr. 853/2004 nurodyti gyvūnų skerdimo, laikymo, transportavimo reikalavimai.  
   
  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 854/2004, nustatančiame specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles, nurodyti reikalavimai veterinarinei priežiūrai.  
   
  Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo reikalavimai išdėstyti 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento Ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo maisto tvarkymo subjektuose reikalavimuose.

  Norint pradėti gyvūnų (taip pat ir triušių) skerdimą, jų skerdimo patalpoms turi būti suteiktas veterinarinio patvirtinimo numeris pagal Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738. Norintis gauti veterinarinį patvirtinimą maisto tvarkymo subjektas teritorinei VMVT turi pateikti techninį projektą su technologiniais sprendimais, gamybinio proceso aprašymą, personalo skaičių, pamainų skaičių irkitus Apraše nurodytus dokumentus.

  Jei triušiai auginami mažais kiekiais, per savaitę skerdžiama ne daugiau kaip 150 vnt. triušių ir triušiena tiekiama vietinei rinkai, taikomi Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai reikalavimai.

  Išsamią informaciją galima rasti VMVT interneto svetainėje https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/dokumentai-pradedant-veikla.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-06

 • Planuoju auginti iki 350 vištų dedeklių, ar kiekvieną kiaušinį reikia ženklinti? Kokių leidimų reikia juos norint realizuoti? Planuoju juos dėti į kiaušiniams skirtas dežutes ir ant pakuotės rašyti: skirtingų dydžių kiaušiniai, kad nereikėtų jų vežti į pakavimo centrą.

  Kiaušinių tiekimo į mažmeninę prekybą tvarką nustato 2008 m. birželio 23 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 589/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų. Be kitų reikalavimų jis nustato kiaušinių tiekiamų į mažmeninę prekybą pakavimo ir ženklinimo reikalavimus. Jokie kiaušinių ženklinimo ir rūšiavimo reikalavimai netaikomi gamintojams, laikantiems ne daugiau kaip 50 vištų ir prekiaujantiems kiaušiniais turgavietėje, o prekybos vietoje nurodant gamintojo vardą, pavardę ir adresą.
  Jeigu planuojate laikyti daugiau kaip 350 vištų dedeklių ir tiekti  kiaušinius į mažmeninės prekybos tinklą, pirmiausia turėsite kreiptis į teritorinę VMVT, kuri Jūsų ūkį įregistruos kaip ūkį, laikantį dedekles vištas, suteiks registracijos numerį, kuriuo ženklinsite ūkyje pagamintus kiaušinius. Kadangi kiaušinius tieksite į mažmeninės prekybos parduotuves, prekybai turėsite atrinkti A klasės kiaušinius, suženklinti gamintojo kodu, juos išrūšiuoti pagal svorį ir sudėti į pakuotes. Taip pat galima tiekti ir neišrūšiuotus kiaušinius pagal svorį, paženklinant pakuotes, kad tai skirtingų dydžių kiaušiniai ir nurodant minimalų kiaušinių svorį gramais. Rūšiavimo (pakavimo) veiklai Jums reikės įsirengti ir kiaušinių rūšiavimo-pakavimo patalpą, o teritorinė VMVT suteiks šiai veiklai veterinarinio patvirtinimo numerį.

  Tuo atveju, jeigu kiaušinius pardavinėtumėte gamybos vietoje iš ūkio ar turguje, kiaušinių rūšiavimas neatliekamas, o kiaušiniai privalo būti tik suženklinti gamybos vietos numeriu ir sudėti į pakuotes. Prieš užsiimant dedeklių vištų ūkio steigimu, rekomenduojame kreiptis į teritorinę VMVT, kurios kontrolės teritorijoje vykdysite veiklą, ir ji suteiks išsamią informaciją tokios veiklos klausimais.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-17

 • Norėčiau sužinoti, ar ant konditerijos gaminių pakuočių reikia nurodyti visus gamintojo duomenis, ar užtenka parašyti platintojo pavadinimą ir, pvz., kilmės šalis Lietuva?

  Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-989 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“ pakeitimo" 13.7 punkto reikalavimus, būtina nurodyti „Europos Sąjungoje įsisteigusio gamintojo, pakuotojo ar pardavėjo pavadinimą ar firmos vardą ir adresą“.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-26

 • Prašau pasakyti, ar gali prekybos įmonė prekiauti nefasuotais skystais pieno produktais (jei prekybos įmonė nėra firminė gamintojo parduotuvė), jei prekybos metu produktų sauga ir kokybė užtikrinama?

  Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena" 36 punkto nuostatomis, nefasuotais gyvūninio maisto produktais prekiaujama tik aptarnaujant parduotuvės personalui. Savitarnos skyriuose šie produktai parduodami tik fasuoti (supakuoti). Taip pat vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 IX skirsnio II skyriaus nuostatomis, vartotojams skirtos pakuotės turi būti sandarinamos nedelsiant jas pripildžius įmonėje, kur buvo atliktas paskutinis skystų pieno produktų terminis apdorojimas, taikant sandarinimo įrangą, leidžiančią išvengti užteršimo.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-05

 • Ruošiuosi užsakyti maisto papildus iš Olandijos ir pardavinėti internetu (internetinė parduotuvė). Ar reikalingas man maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, ar užtenka užsiregistruoti pas jus? Jeigu šis produktas jau notifikuotas kito pardavėjo vardu, man dar kartą reikia notifikuoti savo vardu ar ne? Jeigu mano biuras bus užregistruotas mano gyvenamuoju adresu, ar galiu aš sandėliuoti produktą namuose (kiekis nedidelis, 2-3 dėžės)?

  Jei į Lietuvos Respublikos rinką vieno gamintojo maisto papildus pateikia keli asmenys, jie visi privalo pranešti (notifikuoti) apie į Lietuvos Respublikos rinką pateikiamus maisto papildus. Subjektai, vykdantys prekybą internetu, - registruojami, tačiau norint sandėliuoti maisto papildus, reikalingas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas. Dėl šio pažymėjimo reiia kreiptis į teritorinę VMVT.
  Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo tvarką galite rasti adresu http://vmvt.lt/node/596 .
  Maisto papildus sandėliuoti galima tik komercinės paskirties patalpose.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-26

 • Ar galima naudoti saldiklį E955?

  Saldiklį E955 sukralozą (trichlorogalaktosacharozė) naudoti galima. Jis priskirtas prie leidžiamų vartoti saldiklių.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-26

 • Ar galiu gaminti maisto produktus ir juos tiekti kitoms įmonėms pardavinėti pagal indvidualios veiklos pažymą, kurioje nurodyta, kad vykdau tokią veiklą: restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla (EVRK Nr. 561000)

  Viešojo maitinimo patiekalus galite gaminti ir juos tiekti, jeigu turite nustatyta tvarka išduotą Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, kuriame nurodyta pagrindinė veikla: kavinė (užkandinė) arba restoranas, o papildoma veikla maisto tiekėjų pagal sutartįveikla.

  Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-26

Atgal