Koronavirusas (COVID-19) – verslui ir visuomenei aktuali VMVT informacija

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba teikia rekomendacijas maisto tvarkymo, pašarų įmonėms, veterinarinių paslaugų teikėjams ir visuomenei dėl COVID-19 sukeltos situacijos.

Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos maisto saugos agentūros (EFSA) duomenimis, šiuo metu nėra jokių mokslinių duomenų, kad COVID-19 galėtų plisti ar būtų perduodamas per maistą!

Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE), Pasaulio sveikatos organizacijos, Prancūzijos maisto, aplinkos ir darbuotojų sveikatos ir saugos agentūros (ANSES), Jungtinių Amerikos Valstijų ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis, naminiai gyvūnai ir gyvuliai neplatina koronaviruso COVID-19!l

 

   Operacijų vadovo sprendimai dėl viešojo maitinimo įstaigų (2020-08-26, 2020-09-17, 2020-10-23 papildymai), prekybos ir paslaugų teikimo vietų (2020-08-07, 2020-10-23 papildymai). Daugiau sprendimų http://sam.lrv.lt.

 

 
Šiame puslapyje:  

 

  Rekomendacijos anglų  ir rusų kalbomis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1069 "Dėl karantino Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje paskelbimo" (su pakeitimu) nuo 2020 m. spalio 9 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 6 d. 24:00 val. Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1159 "Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo" nuo 2020 m. spalio 26 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 9 d. 24:00 val. Elektrėnų, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Marijampolės, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Skuodo rajono, Šiaulių rajono ir Švenčionių rajono savivaldybių teritorijose paskelbtas karantinas ir įvesti papildomi ribojimai.

Maisto tvarkymo subjektų veikla šalyje ekstremaliosios situacijos metu

Šalyje pasibaigus karantinui, tačiau išliekant ekstremaliajai situacijai dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19), maisto tvarkymo įmonės, vykdydamos valdžios institucijų nurodymus, turi įvertinti situaciją įmonėje (darbuotojų sveikatą, sumažėjusį darbuotojų skaičių, žaliavų kiekį, gaminamų produktų asortimentą, apimtis, technologijas, pakuotes ir pan.) ir taikyti griežtesnes nei įprastai higienos užtikrinimo priemones visuose maisto gamybos, perdirbimo, sandėliavimo, paskirstymo, transportavimo ir tiekimo į rinką etapuose.

Prekyba, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų veikla, o taip pat paslaugos teikiamos, veikla laisvalaikio, pramogų vietose ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų darbo veikla vykdoma, kultūros, pramogų, sporto ar kiti renginiai organizuojami ir vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Jei dėl COVID-19 epidemijos sutriko maisto produktų sudedamųjų ar su maistu besiliečiančių gaminių tiekimas, maisto tvarkymo įmonės gali:

• išimti iš recepto trūkstamą sudedamąją dalį ar pakeisti ją kita;

• pakeisti maisto produkto pakuotę;

• pakeisti gamybos procesą.

Svarbiausia, kad maisto tvarkymo įmonė užtikrintų maisto produkto saugą!

Pakeitus produkto sudėtinę dalį, jo pakuotę ar gamybos /perdirbimo procesą įmonė privalo peržiūrėti ir maisto saugos valdymo sistemą (GHPT ar RVASVT) įtraukiant:

• rizikos, kuri galėjo atsirasti dėl pakeitimų, vertinimą (pvz., pakeitus sudedamąsias dalis ar tiekėją, produkte gali atsirasti alergijas sukeliančių medžiagų ar jų pėdsakų, pasikeisti maisto produkto tinkamumo vartoti trukmė, atsirasti kitų mikrobiologinių, cheminių ar fizinių rizikos veiksnių, ir pan.);

 numatyti naujai identifikuotų rizikos veiksnių valdymą;

 atitinkamai pakeisti reikiamus savikontrolės sistemos dokumentus.

 

Biocidinių produktų naudojimas

 Lietuvoje galima gaminti, parduoti, naudoti, importuoti ar saugoti biocidinius produktus, tik jeigu jiems išduotas autorizacijos liudijimas. Informacija apie autorizuotus biocidinius produktus skelbiama viešoje Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Biocidinių produktų duomenų bazėje https://biocidai.nvsc.lt/, kurioje galima vykdyti atitinkamo biocidinio produkto paiešką, rasti jo autorizacijos liudijimą, galiojimo datą, autorizacijos sąlygas (pvz.: paskirtį, naudojimo sąlygas, etiketę) ir kt.

 Dėl biocidinių produktų – COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijai skirtų specialiųjų rankų dezinfektantų (laikinųjų leidimų):

2020 m. kovo mėn. susidarius veiksmingų dezinfektantų prieš virusą trūkumui, NVSC direktoriaus įsakymu (2020-03-05 Nr. VKE-88) buvo leista tiekti rinkai ir naudoti rankų dezinfektantus, pagamintus pagal PSO rekomenduojamą formulę. Šiuos rankų dezinfektantus leidžiama tiekti rinkai (platinti) ir naudoti 180 dienų nuo įsakymo pasirašymo dienos, t. y. iki š. m. rugsėjo 3 d. vadovaujantis NVSC pateikta informacija, po nurodytos datos šių rankų dezinfektantų nebus galima naudoti, nebent jų gamintojai bus prasitęsę galiojimą NVSC (iki 2020-12-03).

• Dėl biocidinių produktų (taip pat ir dezinfektantų) naudojimo:

Vadovaujantis 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo, biocidiniai produktai gali būti tiekiami rinkai ar naudojami tik jeigu jiems išduotas autorizacijos liudijimas, o naudojami laikantis šio Reglamento 22 straipsnio 1 dalyje nustatytų autorizacijos sąlygų ir 69 straipsnyje nustatytų ženklinimo ir pakavimo reikalavimų. Autorizuojant biocidinius produktus (taip pat ir dezinfektantus), be kitų specialių naudojimo sąlygų yra nurodomos naudotojų kategorijos, kurioms jis yra skiriamas, t. y. ar profesionaliems naudotojams, ar plačiajai visuomenei. Kadangi saugus biocidinių produktų naudojimas turi būti toks, kad užtikrinus reikiamą poveikį kenksmingiems organizmams, neatsirastų žalingas poveikis žmogui ir aplinkai, labai svarbu šiuos produktus naudoti laikantis visų nurodytų specialiųjų reikalavimų. Šiuo metu rinkoje nėra  dezinfektantų trūkumo, todėl, pvz., prekybos vietose pirkėjų ar viešojo maitinimo įstaigų lankytojų  rankų dezinfekcijai turėtų būti plačiajai visuomenei (o ne profesionaliam naudotojui) skirtos rankų dezinfekavimo priemonės, kad išvengti galimo žalingo poveikio žmonių sveiktai.

• Dėl biocidinių produktų perpakavimo (perpylimo):

Biocidiniai produktai turi būti laikomi originaliose, gamintojo tinkamai paženklintose talpose, laikantis gamintojo rekomendacijų. Profesionalūs naudotojai biocidinius produktus turi įsigyti jų poreikius atitinkančiose pakuotėse (talpose), kad nereikėtų pilstyti produktų iš didesnių pakuočių į mažesnes. Jeigu biocidinis produktas yra perpilamas/ perpakuojamas iš originalios gamintojo pakuotės į kitą, turi būti pakeisti ženklinimo elementai (parengta nauja ženklinimo etiketė), nes pasikeičia informacija, nurodyta originalioje etiketėje, pvz., tūris / masė, pagaminimo data, tinkamumo naudoti terminas ir kt.

Bendrosios rekomendacijos visiems maisto tvarkymo ir veterinarijos subjektams

Darbuotojų asmens higiena

Įmonės privalo:

• taikyti griežtesnes nei įprastai higienos užtikrinimo priemones visuose prekybos, gamybos, perdirbimo, sandėliavimo, paskirstymo, transportavimo ir tiekimo į rinką etapuose;

• užtikrinti, kad veiklą vykdytų tik darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz.: sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.); 

• uždrausti prekybos vietose dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;

• užtikrinti, kad darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima ir, jei reikia, darbuotojų sveikatos klausimais konsultuojamasi Sveikatos apsaugos ministerijos nurodytais kontaktais;

• užtikrinti, kad dažnai liečiami paviršiai įmonių patalpose (durų rankenos, elektros jungikliai, maisto produktų laikymo lentynos / dėžės / stelažai / konvejeriai prekėms sudėti, kasos aparatai, atsiskaitymo kortelėmis aparatai ir kt.) ir maisto produktams (veterinarinėms prekėms) pervežti skirtos transporto priemonės būtų dezinfekuojami dažniau nei įprasta. Prekybos vietose užtikrinti, kad dažnai liečiami paviršiai, įskaitant apsipirkimui naudojamus vežimėlius ir krepšelius, būtų valomi ir dezinfekuojami ne rečiau kaip du kartus per dieną;

• užtikrinti, kad personalas būtų tinkamai apmokytas maisto higienos reikalavimų, vykdoma efektyvi priežiūra, kaip personalas laikosi higienos reikalavimų, o asmens higienai užtikrinti, t. y. rankoms nusiplauti, tualetai būtų tinkamai įrengti ir aprūpinti (su šiltu tekančiu vandeniu, skystu muilu,  specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis). Rekomendacijos tinkamai rankų higienai užtikrinti;

• informuoti ir reikalauti iš darbuotojų rankas plauti: prieš pradedant darbą; prieš tvarkant termiškai apdorotą ar vartoti paruoštą maistą; tvarkant žalią mėsą, žuvį ar kt. termiškai neapdorotą maistą; sutvarkius atliekas; pabaigus valymo, dezinfekcijos darbus; pasinaudojus tualetu; pavalgius, parūkius; nusičiaudėjus, išsipūtus nosį; dirbus su pinigais;

• jei darbuotojai darbo metu naudoja vienkartines pirštines, užtikrinti, kad rankas jie plautų ar dezinfekuotų prieš apsimaudami, keisdami ir nusiėmę pirštines. Jei naudojamos vienkartinės pirštinės, būtina užtikrinti, kad darbo vietose būtų jų pakankamai (įskaitant skirtas pasikeitimui);

• užtikrinti, kad vienkartinės pirštinės nebūtų dezinfekuojamos skysčiais ir naudojamos pakartotinai jas nusiėmus;

• informuoti ir reikalauti iš darbuotojų tvarkant maistą vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę);

• sudaryti sąlygas ir užtikrinti galimybę prekybos vietos darbuotojams periodiškai kruopščiai plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu, dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis;

tarp prekiautojų darbo vietų išlaikyti bent 2 metrų atstumą, išskyrus atvejus, kai tarp darbo vietų įrengiamos ne žemesnės nei 140 cm aukščio pertvaros, atskiriančios tiek darbuotojus, tiek eilėje laukiančius pirkėjus ir paslaugų gavėjus. Darbuotojai darbo vietoje privalo dėvėti kaukes.

 

Asmens higienos sąlygų užtikrinimas lankytojams / pirkėjams.

 Įmonės privalo:

• užtikrinti tinkamą aplinkos valymą ir dezinfekciją;

• prie įėjimo į maisto tvarkymo įmones (viešojo maitinimo, prekybos, gamybos įmones ir pan.) ar veterinarines paslaugas teikiančias įmones (veterinarinius kabinetus, gydyklas ir kt.) paskelbti informaciją, atkreipiančią dėmesį į asmens higienos sąlygų laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.) arba periodiškai skelbti tokią informaciją per garsiakalbius;

• sudaryti galimybę lankytojų tinkamai rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai prie įėjimo į prekybos centrus, parduotuves, viešojo maitinimo ir kt. įmones;

• organizuoti pirkėjų ir kitų lankytojų srautus, atsižvelgiant į parduotuvės, prekybos centro ar kitos prekybos vietos plotą, siekiant išvengti grūsčių;

• užtikrinti, kad lankytojai eilėse prie kasų ar savitarnos kasų laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo;

• pagal galimybes darbą organizuoti taip, kad kuo daugiau prekiautojų ir paslaugų teikėjų (darbuotojų) laikytųsi saugaus atstumo vienas nuo kito ir (ar) pirkėjo ir (ar) paslaugų gavėjo (daugiau nei 2 metrų atstumu, trumpiau nei 15 min.) ar nekontaktuotų. Jeigu dirbama pamainomis, pagal galimybes organizuoti prekiautojų ir paslaugų teikėjų (darbuotojų) pamainų pasikeitimą išlaikant saugų atstumą ar be kontakto.

 

Reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms

Viešojo maitinimo įmonės įpareigojamos:

- riboti lankytojų srautus užtikrinant, kad:

 lankytojai, perkantys maistą išsinešimui ar užsisakantys maistą valgymui vietoje, eilėse prie kasos laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito;

 atstumas tarp stalų būtų toks, kad prie skirtingų stalų sėdintys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad prie skirtingų pertvaromis atskirtų stalų sėdintys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu. Prie baro sėdintys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu*;

 lankytojai viešojo maitinimo įstaigoje valgytų ir gertų tik sėdėdami prie stalų ar baro;

 į viešojo maitinimo įstaigą (tiek į uždaras, tiek į atviras erdves) būtų įleidžiami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) dėvintys lankytojai. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį). Lankytojams viešojo maitinimo įstaigose sėdint prie stalo ar baro dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones neprivaloma*;

- prie įėjimo į viešojo maitinimo įstaigą, lankytojams gerai matomoje vietoje, pateikti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);

- netiekti:

•  maitinimo savitarnos principu, kai maistą įsideda patys lankytojai*;

 cukraus, druskos, padažų ir kitų maisto produktų bendro naudojimo induose ar pakuotėse, jei juos įsideda patys lankytojai;

- nenaudoti daugkartinio naudojimo staltiesių ar padėkliukų, kurių negalima nuvalyti (skalbti) ir dezinfekuoti po kiekvieno apsilankymo;

nesiūlyti apklotų lankytojams;

-  užtikrinti tinkamą lankytojų aptarnavimui skirto inventoriaus (stalų, kėdžių ir pan.), pertvarų ir viešojo maitinimo įstaigos aplinkos valymą ir dezinfekciją remiantis rekomendacijomis;

- užtikrinti, kad dažnai liečiami paviršiai (sanitariniai mazgai, kriauklės, durų rankenos, banko kortelių skaitytuvai ir pan.) būtų valomi ir dezinfekuojami dažniau nei įprasta. Lankytojų stalai turi būti valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno apsilankymo (išskyrus atvejus kai naudojamos vienkartinės staltiesės);

- užtikrinti, kad dirbtų tik darbuotojai, neturintys kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), ir darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima:

 sudaryti sąlygas matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą;

darbuotojams, kuriems pasireiškia kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

 jeigu viešojo maitinimo įstaigos administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai turi informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

 drausti viešojo maitinimo įstaigoje dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;

- užtkrinti, kad lankytojus aptarnaujantis personalas viešojo maitinimo įstaigoje (tiek uždarose, tiek atvirose erdvėse) dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

- sudaryti sąlygas, kad darbo metu darbuotojai vengtų socialinio (tiesioginio) kontakto, išskyrus atvejus, kai aptarnaujami lankytojai, ir laikytųsi griežtos rankų higienos:

 pagal galimybes periodiškai plautų rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuotų jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, vengtų liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytųsi kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;

užtikrinti, kad darbuotojų rankų higiena būtų atliekama: prieš pradedant darbą; prieš tvarkant termiškai apdorotą ar vartoti paruoštą maistą; prieš tvarkant žalią mėsą, žuvį ar kt. termiškai neapdorotą maistą; prieš apsimaunant, keičiant ir nusiėmus pirštines; sutvarkius atliekas; pabaigus valymo, dezinfekcijos darbus, tvarkius lankytojų naudotus indus; pasinaudojus tualetu; pavalgius, parūkius; nusičiaudėjus, išsipūtus nosį;

- sudaryti galimybę tinkamai lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į viešojo maitinimo įstaigą ir tualetą gerai matomoje vietoje pakabinti vartotojų ir kitų lankytojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę. Sudaryti sąlygas lankytojams pasinaudoti tualetu ir užtikrinti, kad jame būtų skysto muilo, prireikus rankų dezinfekcijos priemonių, ir rankų nusausinimo priemonių (nerekomenduojama rankoms nusausinti naudoti daugkartinio naudojimo rankšluosčius);

- plauti indus ir įrankius indaplovėse ne mažesnėje kaip 60 °C temperatūroje arba naudoti kitas tinkamas priemones, užtikrinančias jų švarą (saugą);

- užtikrinti, kad lankytojų aptarnavimo patalpos būtų reguliariai vėdinamos.

Užtikrinti, kad lankytojus aptarnaujantis personalas uždaroje viešojo maitinimo įstaigos patalpoje dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Nuo 2020-08-28 maitinimas gali būti organizuojamas savitarnos principu (kai maistą įsideda patys lankytojai), jei laikomasi šių reikalavimų*:

- lankytojai maitinami pagal sudarytą grafiką ir tam tikrą laiką, siekiant užtikrinti šiame sprendime nustatytų atstumo tarp žmonių ir stalų reikalavimų laikymąsi;

- užtikrinama, kad lankytojams būtų pakankamai dezinfekcinių, taip pat asmens apsaugos priemonių;

- bendro naudojimo reikmenis, įrangą ir stalo įrankius lankytojai liečia tik vienkartinėmis priemonėmis;

- savitarnos stalas apsaugomas nuo taršos per orą - indai turi turėti dangčius arba skydelius, arba atskirti sienelėmis, arba maistas fazuojamas porcijomis, arba maistą įdeda restorano darbuotojas.

* Šios nuostatos netaikomos švietimo įstaigų, įgyvendinančių pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, valgyklose.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1069 "Dėl karantino Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje paskelbimo" (su pakeitimu) nuo 2020 m. spalio 9 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 6 d. 24:00 val. Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje paskelbtas karantinas ir įvesti papildomi ribojimai:

Viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų veikla vykdoma nuo 8 iki 24 valandos. Darbo laiko ribojimas netaikomas:

- kai maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;

- kai viešojo maitinimo paslaugos teikiamos įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) patalpose;

- lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų veiklai, jei šiose vietose neteikiama viešojo maitinimo paslauga.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 "Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo paskelbimo" (su 2020-10-21 pakeitimu) nuo 2020 m. spalio 26 d. įvedami papildomi ribojimai:

 Paslaugos teikiamos, prekyba, veikla laisvalaikio ir pramogų vietose, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla vykdoma, komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės (išskyrus asmenines šventes), mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku (toliau – renginys) organizuojami ir vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

 Veikla laisvalaikio ir pramogų vietose, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla vykdoma, kai užtikrinama visų asmenų, besilankančių šiose paslaugų teikimo vietose (toliau – lankytojai), registracija pagal valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas. Lankytojų registracija nevykdoma, kai:

- maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;

- viešojo maitinimo paslaugos teikiamos įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) patalpose.

 Viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla vykdoma nuo 7 iki 24 valandos. Darbo laiko ribojimas netaikomas:

- kai maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;

- kai viešasis maitinimas teikiamas įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) patalpose;

- lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veiklai, jei šiose vietose neteikiama viešojo maitinimo paslauga.

 

Reikalavimai maitinimo organizavimui vykdant neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklas

Jei vykdant neformaliojo vaikų švietimo veiklas numatomas vaikų maitinimas, pirmenybę teikti maitinimo organizavimui veiklos vykdymo patalpose. Jei tokios galimybės nėra ir maitinimas gali būti organizuojamas tik bendrose valgymo salėse, prie vieno stalo valgyti turi būti sodinami tik tos pačios grupės vaikai, o tarp vaikų, sėdinčių prie skirtingų stalų, turi būti užtikrintas 2 metrų atstumas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Po kiekvieno maitinimo, bendra maitinimo organizavimo patalpa turi būti išvėdinama ir išvaloma.

Sprendimas dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų (2020-08-17 pakeitimas)

Vykdant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo veiklas maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, negali būti organizuojamas. Po kiekvienos klasės valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma.

Sprendimas dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Jei organizuojamas asmenų, dalyvaujančių aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo veiklose, maitinimas, jį organizuojant turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1468  „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų” nustatytų būtinų sąlygų.

Sprendimas dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų

------

SAM parengtos Mokinių srautų valdymo, organizuojant maitinimą mokyklose, vykdančiose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, rekomendacijos

Reikalavimai prekybos maistu įmonėms

Prekybos, paslaugų, laisvalaikio ir pramogų paslaugas ir veiklą teikiantys ir vykdantys asmenys (toliau - prekiautojai ir paslaugų teikėjai), prekybos ir paslaugų teikimo veiklos vykdymo vietų administracijos ar kiti jų veiklą organizuojantys subjektai įpareigojami:

- užtikrinti, kad uždarose prekybos (įskaitant prekybos centrų patalpas), paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo vietose prekiautojai ir paslaugų teikėjai ir vyresni nei 6 m. amžiaus lankytojai, pirkėjai, paslaugų gavėjai, vartotojai (toliau - pirkėjai ir paslaugų gavėjai) dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau - kaukė), išskyrus atvejus, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke.

- riboti lankytojų, pirkėjų srautus:

•  užtikrinti, kad pirkėjai ir paslaugų gavėjai eilėse laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito;

•  vietose, kuriose susidaro eilė, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių pirkėjų ir paslaugų gavėjų ir užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi;

- į prekybos ir paslaugų teikimo vietas neįleisti pirkėjų ir paslaugos gavėjų, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

- prie įėjimo į prekybos ar paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją apie pirkėjų ir paslaugos gavėjų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.) arba periodiškai skelbti tokią informaciją per garsiakalbius;

- sudaryti galimybę tinkamai pirkėjų ir paslaugų gavėjų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į prekybos ir paslaugų teikimo patalpą ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti vartotojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę. Esant galimybei prie įėjimo į sanitarinį mazgą padėti vienkartinių pirštinių;

- tarp prekiautojų ir paslaugų teikėjų darbo vietų išlaikyti bent 2 metrų atstumą, išskyrus atvejus, kai tarp darbo vietų įrengiamos ne žemesnės nei 140 cm aukščio pertvaros, atskiriančios tiek darbuotojus, tiek eilėje laukiančius pirkėjus ir paslaugų gavėjus. Darbuotojai darbo vietoje privalo dėvėti kaukes;

- nuolat stebėti savo ir kitų darbuotojų sveikatą. Sudaryti sąlygas matuoti (s) darbuotojų (-ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą;

- prekybos ir paslaugų teikimo vietoje darbuotojams pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymiams (karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.) konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

- pačiam prekiautojui ar paslaugų teikėjui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją) arba prekybos ir paslaugų teikimo vietos administracijai ar kitam jų veiklą organizuojančiam subjektui iš paties prekiautojo ir paslaugų teikėjo (darbuotojo) gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

- nedirbti ir drausti prekybos ir paslaugų teikimo vietoje dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu;

- laikytis ir užtikrinti, kad prekiautojai ir paslaugų teikėjai (darbuotojai) laikytųsi griežtos rankų higienos: plauti rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;

- pagal galimybes darbą organizuoti taip, kad kuo daugiau prekiautojų ir paslaugų teikėjų (darbuotojų) laikytųsi saugaus atstumo vienas nuo kito ir (ar) pirkėjo ir (ar) paslaugų gavėjo (daugiau nei 2 metrų atstumu, trumpiau nei 15 min.) ar nekontaktuotų. Jeigu dirbama pamainomis, pagal galimybes organizuoti prekiautojų ir paslaugų teikėjų (darbuotojų) pamainų pasikeitimą išlaikant saugų atstumą ar be kontakto;

- dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius, kėdžių atramas, apsipirkimui naudojamus vežimėlius ir krepšelius ir kt.) valyti ir dezinfekuoti ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;

- prekybos ir paslaugų teikimo patalpas vėdinti ne rečiau nei 1 kartą per valandą, jeigu yra tokia galimybė;

- kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis rekomendacijomis;

- prie įėjimo į prekybos ir paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją pirkėjui ir (ar) paslaugų gavėjui apie būtinybę dėvėti kaukes. Prekiautojai ir paslaugų teikėjai gali atsisakyti parduoti ar teikit paslaugas tais atvejais, kai pirkėjai ir paslaugų gavėjai nedėvi kaukių.

 

Prekyba nefasuotais maisto produktais

Maisto produktais prekiaujančios įmonės, šalyje pasibaigus karantinui, tačiau išliekant ekstremaliajai situacijai, turėtų užtikrinti tinkamą ir saugią prekybą nefasuotais maisto produktais (kurie prieš juos vartojant nebus plaunami, termiškai apdorojami, lupami, gliaudomi ar kt.). Rekomenduojama ir toliau taikyti griežtesnes priemones:

  • - naudoti įrenginius, kurie užtikrintų nefasuotų maisto produktų apsaugą nuo galimos taršos (pvz., įrenginiai būtų su šonine apsauga, stogeliu ir (ar) prireikus durelėmis);
  • - užtikrinti pakankamą įrankių ar pirštinių, pakavimo medžiagų kiekį ir tinkamą įrenginių ir įrankių valymą (prireikus ir dezinfekciją);
  • - pateikti informaciją (instrukciją) pirkėjui apie tai, kaip saugiai įsigyti vartojimui paruoštus nefasuotus produktus (pvz., kokių asmens higienos reikalavimų laikytis (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas), kaip saugiai įsidėti į maišelius produktus ar pan.);
  • - užtikrinti, kad maisto produktai būtų vežami (išvežiojamoji maisto produktų prekyba) laikantis nustatytų reikalavimų.

Nesant galimybės užtikrinti pakankamą nefasuotų maisto produktų apsaugą nuo taršos, produktus rekomenduojama fasuoti (pvz.: iš anksto sudėti į maišelius, suvynioti į maistinę plėvelę ir pan.).

 

Rekomendacijos prekybai maisto produktais turgavietėse

 

Lietuvoje veikia šių tipų turgavietės, kuriose vykdoma prekyba maisto produktais:

• Uždaro tipo turgavietės, kur prekyba maisto produktais vykdoma uždarose patalpose.

• Atviro tipo turgavietės, kuriose prekyba maisto produktais vykdoma lauke su įrengta stogine ir be jos.

• Mišraus tipo turgavietės, kur prekyba maisto produktai vykdoma patalpose ir aikštėje prie turgavietės pastato. Lauko prekyvietėse bei turgaviečių aikštėse gali būti prekiaujama iš kioskų ir automobilių, kurie yra pritaikyti prekybai maisto produktais.

Visų tipų turgaviečių prekiautojai privalo užtikrinti parduodamų maisto produktų saugą ir kokybę, laikytis privalomų maisto tvarkymo ir kitų reikalavimų bei taikyti griežtesnes nei įprastai higienos užtikrinimo priemones visuose transportavimo, paskirstymo, prekybos ir tiekimo į rinką etapuose.

 

Rekomendacijos turgaviečių prekiautojams

• Vartojimui paruoštais nefasuotais maisto produktus (produktais, kurie prieš juos vartojant nebus plaunami, termiškai apdorojami, lupami, gliaudomi ar pan.) rekomenduojama prekiaujama tokiu būdu, kad pirkėjas neturėtų galimybės paliesti ar kitu būdu užteršti šių maisto produktų (pvz., naudojant nuo taršos apsaugančius stelažus, plėveles ar kitas priemones).

• Prekybos vietoje naudojama įranga, priemonės, įrankiai (stalviršiai, padėklai, svarstyklės, peiliai ir kt.) turi būti valomi, plaunami ir (ar) dezinfekuojami dažniau nei įprastai, atsižvelgiant į prekybos trukmę ir lankytojų srautus.

• Prekiautojai privalo laikytis geros asmens higienos praktikos ir privalomų maisto tvarkymo reikalavimų, prekybos vietoje turėti tinkamų higienos užtikrinimo (valymo ir (ar) dezinfekavimo) ir kitų būtinų priemonių (tinkamų darbo drabužių ir kt.).

• Prekiautojai privalo periodiškai kruopščiai plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu, dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis.

• Ypač dažnai rankas būtina plauti palietus gyvūninius produktus, šviežią mėsą ar nefasuotus mėsos gaminius. Prekiautojai rankas turi plauti taip pat prieš pradedant darbą, prieš tvarkant termiškai apdorotą ar vartoti paruoštą maistą, tvarkant žalią mėsą, žuvį ar kt. termiškai neapdorotą maistą, prieš apsimaunant, keičiant ir nusiėmus pirštines, sutvarkius atliekas, pabaigus valymo, dezinfekcijos darbus, pasinaudojus tualetu, pavalgius, parūkius, nusičiaudėjus, išsipūtus nosį, dirbus su pinigais.

• Prekiautojai turi vengti rankomis liesti akis, nosį ar burną, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę).

• Vykdant prekybą termiškai neapdorotais (žaliais) ir termiškai apdorotais (virtais, rūkytais) gyvūninės kilmės produktais, turi būti dėvimos apsauginės priemonės (chalatai, pirštinės, prijuostės). Vienkartines apsaugines priemones keisti kaskart susiteršus gyvūninės kilmės medžiagomis (mėsa, riebalais, krauju ir kt.). Apsaugines priemones privaloma dėvėti ir prekiaujant kitais nefasuotais produktais (sveriamais sausainiais ir kt.).

• Daugkartinio naudojimo apsauginiai drabužiai turi būti plaunami po darbo kasdien, taip pat privaloma taikyti griežtesnes nei įprastai higienos užtikrinimo priemones visuose transportavimo, paskirstymo, prekybos ir tiekimo į rinką etapuose.

 

Rekomendacijos turgaviečių administratoriams

Rekomenduojama kasdien:

• Prie įėjimo pateikti informaciją lankytojams apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).

• Skatinti lankytojus eilėse laikytis saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo: pirkėjams gerai matomoje vietoje, pvz., ant prekybos vitrinų, pateikti informaciją pvz., „Laukiant eilėje prašome laikytis 1 metro atstumo vienas nuo kito.”.

• Sudaryti sąlygas tinkamai lankytojų rankų higienai (rekomenduojama prie įėjimo/išėjimo į turgavietę gerai matomoje vietoje pakabinti dezinfekcinės priemonės rankoms, skirtos turgavietės klientams).

• Sudaryti sąlygas prekiautojams pasinaudoti tualetu ir nusiplauti bei dezinfekuoti rankas. Prie visų plautuvių turi būti skysto muilo ir dezinfekcinio skysčio rankoms.

• Pasibaigus prekybai kruopščiai valyti ir dezinfekuoti turgavietės patalpas bei kitus paviršius. Tomis dienomis, kai prekyba ypač intensyvi ir turgavietėje vienu metu yra daug pirkėjų, patalpas valyti ir dezinfekuoti darbo metu kuo dažniau. Dažnai vėdinti uždaras patalpas.

• Stebėti, kad veiklą vykdytų tik prekiautojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.).

• Stebėti, kad veiklos nevykdytų prekiautojai, kurie neturi tinkamų higienos užtikrinimo (valymo ir (ar) dezinfekavimo) ir kitų būtinų priemonių.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1069 "Dėl karantino Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje paskelbimo" (su pakeitimu) nuo 2020 m. spalio 9 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 6 d. 24:00 val. Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1159 "Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo" nuo 2020 m. spalio 26 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 9 d. 24:00 val. Elektrėnų, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Marijampolės, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Skuodo rajono, Šiaulių rajono ir Švenčionių rajono savivaldybių teritorijose paskelbtas karantinas ir įvesti papildomi ribojimai:

Parduotuvių, kioskų ir kitų prekybos vietų patalpose, teritorijose ir (ar) šalia jų ribojamas pirkėjų ir kitų lankytojų (toliau – pirkėjas) srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m vienam pirkėjui tenkantis prekybos plotas arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas pirkėjas.

Paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, arba vienu metu paslaugos teikiamos ne daugiau kaip vienam paslaugos gavėjui.

Reikalavimai pieno supirkimo subjektams

Visi stacionariuose pieno supirkimo punktuose arba tiesiogiai iš ūkiuose esančių šaldytuvų žalią pieną superkantys asmenys privalo laikytis bendrųjų rekomendacijų visiems maisto tvarkymo ir veterinarijos subjektams.

 

Pieno supirkimas stacionariuose pieno supirkimo punktuose

Rekomenduojama:

• sudaryti pieno gamintojų žalio pieno pristatymo į pieno supirkimo punktus grafiką;

• į pieno supirkimo punktą įleisti tik pieną pristatantį asmenį, o esant galimybei, pristatomą pieną priimti prie supirkimo punkto durų, tarp pieno gamintojo ir supirkėjo išlaikyti rekomenduojamą ne mažesnį kaip 1 m atstumą;

• pieno supirkimo punkte numatyti konkrečias vietas (rekomenduojama prie įėjimo/išėjimo), kuriose būtų laikomos rankoms dezinfekuoti skirtos dezinfekcinės priemonės;

• pieno supirkėjui rekomenduojama kiekvieną kartą prieš priimant kitą pieno gamintoją, kruopščiai plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ir (ar) dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, Rekomendacijos tinkamai rankų higienai užtikrinti;

• vykdant pieno supirkimą, reguliariai valyti ir dezinfekuoti pieno supirkimo punkto ir pagalbines patalpas, durų rankenas ir kitus itin dažnai liečiamus paviršius. Patalpų paviršiams valyti ir dezinfekuoti rekomenduojama naudoti 0,1% natrio hipochloritą (naudojant buitinį baliklį, kurio pradinė koncentracija yra 5 %, skiedžiama santykiu 1:50), po valymo paviršiai turi būti nuvalyti neutraliu plovikliu. Paviršius, kuriuos natrio hipochloritas gali sugadinti, rekomenduojama valyti 70 % koncentracijos etanoliu, prieš tai paviršius nuvalius neutraliu plovikliu. Šie darbai turi būti atlikti laikantis Sveikatos apsaugos ministerijos parengtų rekomendacijų „Dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 situacijai“;

• žalio pieno mėginių atrinkimo priemonės turi būti apdorojamos karštu vandeniu;

• daugkartinio naudojimo apsauginius darbo drabužius rekomenduojama plaunami baigus darbą.

 

Pieno supirkimas tiesiogiai iš ūkiuose esančių šaldytuvų

Rekomenduojama:

• vykdant pieno supirkimą tiesiogiai iš pieno gamintojų ūkių, dėvėti vienkartines apsaugos priemones ir keisti jas kaskart atvykus į kitą pieno gamintojo ūkį;

• atvykus į ūkį ir išvykstant iš jo, kaskart plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ir dezinfekuoti jas tam skirta dezinfekcine priemone;

• žalio pieno mėginių atrinkimo priemonės turi būti gerai išplaunamos karštu vandeniu prieš imant mėginius kiekviename ūkyje (naudotis ūkyje esančia plautuve);

• imant mėginius, tarp pieno gamintojo ir supirkėjo išlaikyti rekomenduojamą ≥ 1 m atstumą.

 

Rekomendacijos pieno supirkimo subjektų administracijai:

• sustiprinti pieno supirkimo punktų, įrangos ir transporto priemonių higieną, papildomai apmokyti darbuotojus dėl darbo vietos ir asmens higienos užtikrinimo;

• aprūpinti pieno supirkėjus būtinomis higienos (dezinfekcinės priemonės, kuriose alkoholio ≥  60 proc.) ir apsaugos priemonėmis (pirštinės, chalatai, veido kaukės);

• neleisti pradėti pieno supirkimo, jeigu pieno supirkimo punktas, įskaitant transporto priemones, neturi būtinų ir tinkamų asmens apsaugos ir higienos priemonių.

 

Reikalavimai veterinarines paslaugas teikiančioms įmonėms

Privatiems veterinarijos gydytojams ir veterinarijos gydykloms rekomenduojama vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1473 „Dėl Paslaugų teikimo, prekybos viešose prekybos vietos bei veikos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų“ .

 Veterinarijos priemonių pardavimo įmonės ir veterinarinės gydyklos privalo:

- užtikrinti bendrųjų rekomendacijų maisto tvarkymo ir veterinarijos subjektams įgyvendinimą;

- gyvūnų augintojus informuoti apie biologinės saugos protokolus aiškiai matomais ženklais ir, jei įmanoma, internetu;

- užtikrinti, kad visas personalas dėvėtų švarius darbo drabužius, apsaugines kaukes, vienkartines pirštines;

- užtikrinti, kad darbuotojai rankas plautų ar dezinfekuotų prieš apsimaunant, keičiant ir nusiėmus pirštines;

- informuoti ir reikalauti iš darbuotojų rankas plauti: prieš pradedant darbą; prieš ir po kiekvieno gyvūno apžiūros; sutvarkius atliekas; pabaigus valymo, dezinfekcijos darbus; pasinaudojus tualetu; pavalgius, parūkius; nusičiaudėjus, išsipūtus nosį; dirbus su pinigais.

Veterinarijos gydytojai, vykstantys į gyvūnų laikymo vietas, turėtų laikytis biologinio saugumo reikalavimų, taikomų gyvūnų laikymo vietose.

 

Veiksmai, kai darbuotojui nustatytas COVID-19

• Jei įmonės administracija gavo informaciją apie darbuotojui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), turi informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir:

1) jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

2) arba išimtiniais atvejais darbuotojų sveikatos stebėjimą tęsiant darbą su šiomis asmens apsaugos priemonėmis (toliau – APP): kvėpavimo takų apsaugai – FFP2 respiratorius; kūno apsaugai – ilgas neperšlampamas chalatas ilgomis rankovėmis (jų neturint – galima naudoti kombinezoną arba chalatą su neperšlampama prijuoste); rankų apsaugai – vienkartinės pirštinės;

• apmokyti visą įmonės personalą tinkamai užsidėti, naudoti ir nusiimti AAP. Rekomenduojama pravesti mokymus su praktiniu AAP užsidėjimu / nusiėmimu, turėti apmokytų asmenų sąrašus su jų parašu. Rekomendacijos dėl AAP apsirengimo ir nusirengimo;

• rekomenduojama pakabinti AAP užsidėjimo ir nusiėmimo atmintines AAP užsidėjimo ir nusiėmimo vietose. Darbuotojai turi griežtai laikytis teisingos AAP užsidėjimo ir nusiėmimo procedūrų sekos;

• pastatyti paženklintas AAP surinkimo talpas AAP nusirengimo vietose;

• saugiai tvarkyti vienkartines AAP po naudojimo. Daugkartinio naudojimo apsaugos priemones – iš karto po naudojimo valyti ir dezinfekuoti;

• įvertinti galimą poveikį maisto saugai ir spręsti dėl maisto tiekimo rinkai, esant reikalui – konsultuotis su VMVT, jei asmuo, kuriam įtariamas ar patvirtintas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), vykdė maisto tvarkymo veiklą. Šiuo metu nėra įrodymų, kad COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) būtų perduodamas per maistą, todėl nėra būtina visais atvejais šalinti maisto produktus, įtariant / nustačius darbuotojui COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją). Maisto tvarkymo subjekto patalpose privaloma atlikti aplinkos paviršių valymą ir dezinfekciją***;

• atlikti aplinkos paviršių valymą ir dezinfekciją laikantis Sveikatos apsaugos ministerijos parengtų rekomendacijų;

• užtikrinti, kad atliekant patalpų valymą ir dezinfekciją nebūtų užterštas maistas. Rekomenduojama išnešti maisto produktus, įrankius, naudojamus maisto tvarkymui, iš dezinfekuojamų patalpų, o jei to padaryti neįmanoma – turi būti imamasi kitų priemonių, apsaugančių maisto produktus nuo cheminės taršos. Patalpose, kuriose atliekama dezinfekcija, neturi būti vykdoma maisto tvarkymo veikla, neturi būti pašalinių asmenų. Po dezinfekcijos patalpomis galima naudotis tik gerai jas išvėdinus. Kada galima pradėti veiklą po dezinfekcijos priklauso nuo naudojamų dezinfekcinių preparatų (instrukcijose nurodytų reikalavimų dėl dezinfekcinių medžiagų ekspozicijos, po dezinfekcijos būtinų atlikti valymo darbų) ir naudoto dezinfekcijos būdo.

***Nevykdant nurodymų dėl dezinfekcijos, VMVT sprendimu įmonėms gali būti taikomi veiklos apribojimai (pagal VMVT direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. B1-12 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų dėl administracinių poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

 

Kita su koronavirusu susijusi aktuali informacija skelbiama:

• www.koronastop.lt (LRV) 

• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (SAM)

• Operacijų vadovo sprendimai

• SAM dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

• Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

• Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

• European Centre for Disease Prevention and Control

• World Health Organization

• French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety

 

Papildoma informacija:

 

Mokinių srautų valdymo, organizuojant maitinimą mokyklose, vykdančiose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, rekomendacijos

Rekomendacijos dėl asmeninių apsaugos priemonių naudojimo ne sveikatos sektoriaus institucijose

 Rekomendacijos patalpų dezinfekcijai

 Rekomendacijos maisto tvarkymo subjektams

Kaip tinkamai tvarkyti ir saugoti maistą namuose?

 Kaip tinkamai gaminti maistą ir išvengti taršos?

 Kaip gauti nedarbingumą ir ligos išmoką dėl vaiko priežiūros?

 Europos Komisijos parengti klausimai ir atsakymai apie Covid-19 ir maisto saugą

 Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) gairės maisto tvarkymo įmonėms (anglų k.)

 Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) rekomendacijos kompetentingoms institucijoms, atsakingoms už nacionalines maisto saugos kontrolės sistemas (anglų k.)

Gyventojai taip pat visą parą gali konsultuotis nemokama karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba karštąja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro linija telefonu 8 618 79 984.

 

Atnaujinta:
2020-10-23
Atgal