Koronavirusas (COVID-19) – verslui ir visuomenei aktuali VMVT informacija

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba teikia rekomendacijas maisto tvarkymo, pašarų įmonėms, veterinarinių paslaugų teikėjams ir visuomenei dėl COVID-19 sukeltos situacijos.

 

Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos maisto saugos agentūros (EFSA) duomenimis, šiuo metu nėra jokių mokslinių duomenų, kad COVID-19 galėtų plisti ar būtų perduodamas per maistą!

 

   Operacijų vadovo sprendimai dėl viešojo maitinimo įstaigų, prekybos vietų. Daugiau sprendimų čia.

 

 
Šiame puslapyje:  

 

  Rekomendacijos anglų  ir rusų kalbomis.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00 val. iki 2021 m. birželio 30 d. 24 val. šalyje paskelbtas karantinas ir įvesti ribojimai.

 

Maisto tvarkymo subjektų veikla

Maisto tvarkymo įmonės, vykdydamos valdžios institucijų nurodymus, turi įvertinti situaciją įmonėje (darbuotojų sveikatą, sumažėjusį darbuotojų skaičių, žaliavų kiekį, gaminamų produktų asortimentą, apimtis, technologijas, pakuotes ir pan.) ir taikyti griežtesnes nei įprastai higienos užtikrinimo priemones visuose maisto gamybos, perdirbimo, sandėliavimo, paskirstymo, transportavimo ir tiekimo į rinką etapuose.

Prekyba, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų veikla, o taip pat paslaugos teikiamos, veikla laisvalaikio, pramogų vietose ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų darbo veikla vykdoma, kultūros, pramogų, sporto ar kiti renginiai organizuojami ir vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Jei dėl COVID-19 epidemijos sutriko maisto produktų sudedamųjų ar su maistu besiliečiančių gaminių tiekimas, maisto tvarkymo įmonės gali:

• išimti iš recepto trūkstamą sudedamąją dalį ar pakeisti ją kita;

• pakeisti maisto produkto pakuotę;

• pakeisti gamybos procesą.

Svarbiausia, kad maisto tvarkymo įmonė užtikrintų maisto produkto saugą!

Pakeitus produkto sudėtinę dalį, jo pakuotę ar gamybos / perdirbimo procesą įmonė privalo peržiūrėti ir maisto saugos valdymo sistemą (GHPT ar RVASVT) įtraukiant:

• rizikos, kuri galėjo atsirasti dėl pakeitimų, vertinimą (pvz., pakeitus sudedamąsias dalis ar tiekėją, produkte gali atsirasti alergijas sukeliančių medžiagų ar jų pėdsakų, pasikeisti maisto produkto tinkamumo vartoti trukmė, atsirasti kitų mikrobiologinių, cheminių ar fizinių rizikos veiksnių, ir pan.);

 numatyti naujai identifikuotų rizikos veiksnių valdymą;

 atitinkamai pakeisti reikiamus savikontrolės sistemos dokumentus.

 

Biocidinių produktų naudojimas

 Lietuvoje galima gaminti, parduoti, naudoti, importuoti ar saugoti biocidinius produktus, tik jeigu jiems išduotas autorizacijos liudijimas. Informacija apie autorizuotus biocidinius produktus skelbiama viešoje Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Biocidinių produktų duomenų bazėje https://biocidai.nvsc.lt/, kurioje galima vykdyti atitinkamo biocidinio produkto paiešką, rasti jo autorizacijos liudijimą, galiojimo datą, autorizacijos sąlygas (pvz.: paskirtį, naudojimo sąlygas, etiketę) ir kt.

 Dėl biocidinių produktų – COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijai skirtų specialiųjų rankų dezinfektantų (laikinųjų leidimų):

2020 m. kovo mėn. susidarius veiksmingų dezinfektantų prieš virusą trūkumui, NVSC direktoriaus įsakymu (2020-03-05 Nr. VKE-88) buvo leista tiekti rinkai ir naudoti rankų dezinfektantus, pagamintus pagal PSO rekomenduojamą formulę. Šiuos rankų dezinfektantus leidžiama tiekti rinkai (platinti) ir naudoti 180 dienų nuo įsakymo pasirašymo dienos, t. y. iki š. m. rugsėjo 3 d. vadovaujantis NVSC pateikta informacija, po nurodytos datos šių rankų dezinfektantų nebus galima naudoti, nebent jų gamintojai bus prasitęsę galiojimą NVSC (iki 2020-12-03).

• Dėl biocidinių produktų (taip pat ir dezinfektantų) naudojimo:

Vadovaujantis 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo, biocidiniai produktai gali būti tiekiami rinkai ar naudojami tik jeigu jiems išduotas autorizacijos liudijimas, o naudojami laikantis šio Reglamento 22 straipsnio 1 dalyje nustatytų autorizacijos sąlygų ir 69 straipsnyje nustatytų ženklinimo ir pakavimo reikalavimų. Autorizuojant biocidinius produktus (taip pat ir dezinfektantus), be kitų specialių naudojimo sąlygų yra nurodomos naudotojų kategorijos, kurioms jis yra skiriamas, t. y. ar profesionaliems naudotojams, ar plačiajai visuomenei. Kadangi saugus biocidinių produktų naudojimas turi būti toks, kad užtikrinus reikiamą poveikį kenksmingiems organizmams, neatsirastų žalingas poveikis žmogui ir aplinkai, labai svarbu šiuos produktus naudoti laikantis visų nurodytų specialiųjų reikalavimų. Šiuo metu rinkoje nėra  dezinfektantų trūkumo, todėl, pvz., prekybos vietose pirkėjų ar viešojo maitinimo įstaigų lankytojų  rankų dezinfekcijai turėtų būti plačiajai visuomenei (o ne profesionaliam naudotojui) skirtos rankų dezinfekavimo priemonės, kad išvengti galimo žalingo poveikio žmonių sveiktai.

• Dėl biocidinių produktų perpakavimo (perpylimo):

Biocidiniai produktai turi būti laikomi originaliose, gamintojo tinkamai paženklintose talpose, laikantis gamintojo rekomendacijų. Profesionalūs naudotojai biocidinius produktus turi įsigyti jų poreikius atitinkančiose pakuotėse (talpose), kad nereikėtų pilstyti produktų iš didesnių pakuočių į mažesnes. Jeigu biocidinis produktas yra perpilamas/ perpakuojamas iš originalios gamintojo pakuotės į kitą, turi būti pakeisti ženklinimo elementai (parengta nauja ženklinimo etiketė), nes pasikeičia informacija, nurodyta originalioje etiketėje, pvz., tūris / masė, pagaminimo data, tinkamumo naudoti terminas ir kt.

Bendrosios rekomendacijos visiems maisto tvarkymo ir veterinarijos subjektams

Darbuotojų asmens higiena

Įmonės privalo:

• taikyti griežtesnes nei įprastai higienos užtikrinimo priemones visuose prekybos, gamybos, perdirbimo, sandėliavimo, paskirstymo, transportavimo ir tiekimo į rinką etapuose;

• užtikrinti, kad veiklą vykdytų tik darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz.: sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.); 

• uždrausti prekybos vietose dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;

• užtikrinti, kad darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima ir, jei reikia, darbuotojų sveikatos klausimais konsultuojamasi Sveikatos apsaugos ministerijos nurodytais kontaktais;

• užtikrinti, kad dažnai liečiami paviršiai įmonių patalpose (durų rankenos, elektros jungikliai, maisto produktų laikymo lentynos / dėžės / stelažai / konvejeriai prekėms sudėti, kasos aparatai, atsiskaitymo kortelėmis aparatai ir kt.) ir maisto produktams (veterinarinėms prekėms) pervežti skirtos transporto priemonės būtų dezinfekuojami dažniau nei įprasta. Prekybos vietose užtikrinti, kad dažnai liečiami paviršiai, įskaitant apsipirkimui naudojamus vežimėlius ir krepšelius, būtų valomi ir dezinfekuojami ne rečiau kaip du kartus per dieną;

• užtikrinti, kad personalas būtų tinkamai apmokytas maisto higienos reikalavimų, vykdoma efektyvi priežiūra, kaip personalas laikosi higienos reikalavimų, o asmens higienai užtikrinti, t. y. rankoms nusiplauti, tualetai būtų tinkamai įrengti ir aprūpinti (su šiltu tekančiu vandeniu, skystu muilu,  specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis). Rekomendacijos tinkamai rankų higienai užtikrinti;

• informuoti ir reikalauti iš darbuotojų rankas plauti: prieš pradedant darbą; prieš tvarkant termiškai apdorotą ar vartoti paruoštą maistą; tvarkant žalią mėsą, žuvį ar kt. termiškai neapdorotą maistą; sutvarkius atliekas; pabaigus valymo, dezinfekcijos darbus; pasinaudojus tualetu; pavalgius, parūkius; nusičiaudėjus, išsipūtus nosį; dirbus su pinigais;

• jei darbuotojai darbo metu naudoja vienkartines pirštines, užtikrinti, kad rankas jie plautų ar dezinfekuotų prieš apsimaudami, keisdami ir nusiėmę pirštines. Jei naudojamos vienkartinės pirštinės, būtina užtikrinti, kad darbo vietose būtų jų pakankamai (įskaitant skirtas pasikeitimui);

• užtikrinti, kad vienkartinės pirštinės nebūtų dezinfekuojamos skysčiais ir naudojamos pakartotinai jas nusiėmus;

• informuoti ir reikalauti iš darbuotojų tvarkant maistą vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę);

• sudaryti sąlygas ir užtikrinti galimybę prekybos vietos darbuotojams periodiškai kruopščiai plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu, dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis;

tarp prekiautojų darbo vietų išlaikyti bent 2 metrų atstumą, išskyrus atvejus, kai tarp darbo vietų įrengiamos ne žemesnės nei 140 cm aukščio pertvaros, atskiriančios tiek darbuotojus, tiek eilėje laukiančius pirkėjus ir paslaugų gavėjus. Darbuotojai darbo vietoje privalo dėvėti kaukes.

 

Asmens higienos sąlygų užtikrinimas lankytojams / pirkėjams.

 Įmonės privalo:

• užtikrinti tinkamą aplinkos valymą ir dezinfekciją;

• prie įėjimo į maisto tvarkymo įmones (viešojo maitinimo, prekybos, gamybos įmones ir pan.) ar veterinarines paslaugas teikiančias įmones (veterinarinius kabinetus, gydyklas ir kt.) paskelbti informaciją, atkreipiančią dėmesį į asmens higienos sąlygų laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.) arba periodiškai skelbti tokią informaciją per garsiakalbius;

• sudaryti galimybę lankytojų tinkamai rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai prie įėjimo į prekybos centrus, parduotuves, viešojo maitinimo ir kt. įmones;

• organizuoti pirkėjų ir kitų lankytojų srautus, atsižvelgiant į parduotuvės, prekybos centro ar kitos prekybos vietos plotą, siekiant išvengti grūsčių;

• užtikrinti, kad lankytojai eilėse prie kasų ar savitarnos kasų laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo;

• pagal galimybes darbą organizuoti taip, kad kuo daugiau prekiautojų ir paslaugų teikėjų (darbuotojų) laikytųsi saugaus atstumo vienas nuo kito ir (ar) pirkėjo ir (ar) paslaugų gavėjo (daugiau nei 2 metrų atstumu, trumpiau nei 15 min.) ar nekontaktuotų. Jeigu dirbama pamainomis, pagal galimybes organizuoti prekiautojų ir paslaugų teikėjų (darbuotojų) pamainų pasikeitimą išlaikant saugų atstumą ar be kontakto.

 

Reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo (su pakeitimais) nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00 val. iki 2021 m. birželio 30 d. 24 val. šalyje paskelbtas karantinas ir įvesti ribojimai:

Draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla, išskyrus kai:

• maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;

• viešojo maitinimo paslaugos teikiamos įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) patalpose;

• viešojo maitinimo paslaugos teikiamos ugdymo, socialinių paslaugų, asmens sveikatos priežiūros, krašto apsaugos, pataisos įstaigose, tardymo izoliatoriuose, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre ar kitose įstaigose, kuriose būtina užtikrinti maitinimą pagal įstaigos veiklos specifiką, oficialių delegacijų nariams ir jų priėmime dalyvaujantiems asmenims;

• viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių ir barų veikla vykdoma jūrų ir oro uostų keleivių išvykimo terminaluose, kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie staliukų, prie vieno staliuko leidžiant sėdėti ne daugiau nei 2 asmenims, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius;

• viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių ir barų veikla vykdoma nuo 7 iki 22 valandos, kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie atvirose erdvėse esančių staliukų, prie vieno staliuko leidžiant sėdėti ne daugiau nei 5 asmenims, išskyrus dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkio narius;

• apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų gavėjams teikiamos viešojo maitinimo paslaugos apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų teritorijose ir (ar) patalpose.

SVARBU: visais atvejais turi būti užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

Pagrindiniai pokyčiai nuo birželio 1 d.:

• viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla vykdoma nuo 7 iki 24 valandos, kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie atvirose erdvėse esančių staliukų ir kai veikla vykdoma atvirose erdvėse;

• viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla vykdoma uždarose patalpose nuo 7 iki 24 valandos, teikiant paslaugas tik Galimybių pasą turintiems asmenims.

 

Reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms

Viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų (toliau – viešojo maitinimo įstaiga) administracijos, organizuojant viešojo maitinimo paslaugas, kai maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais, įpareigojamos užtikrinti, kad: 

1.1. lankytojai, perkantys maistą išsinešimui, eilėse prie kasos laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito;

1.2. į viešojo maitinimo įstaigos uždaras erdves būtų įleidžiami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, dėvintys lankytojai. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais;

1.3. prie įėjimo į viešojo maitinimo įstaigą, lankytojams gerai matomoje vietoje, pateikti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).

Ugdymo, socialinių paslaugų, asmens sveikatos priežiūros, krašto apsaugos, pataisos įstaigų, tardymo izoliatorių, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centro, kitų įstaigų, kuriose būtina užtikrinti maitinimą pagal įstaigos veiklos specifiką, oficialių delegacijų nariams ir jų priėmime dalyvaujantiems asmenims bei įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, šių įstaigų teritorijose ir (ar) patalpose tiekiant viešojo maitinimo paslaugas darbuotojams (toliau – įstaiga), administracijos įpareigojamos užtikrinti, kad:

2.1. lankytojai eilėse laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito;

2.2. į įstaigos uždaras erdves būtų įleidžiami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, dėvintys lankytojai. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais ir sėdint prie stalo;

2.3. lankytojams gerai matomoje vietoje, pateikti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);

2.4. lankytojai maistą ir gėrimus vartotų tik sėdėdami prie stalų;

2.5. atstumas tarp stalų būtų toks, kad prie skirtingų stalų sėdintys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad prie skirtingų pertvaromis atskirtų stalų sėdintys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu.

Viešojo maitinimo įstaigų, kurių veikla vykdoma jūrų ir oro uostų keleivių išvykimo terminaluose, administracijos įpareigojamos užtikrinti, kad:

3.1. lankytojai eilėse laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito;

3.2. į viešojo maitinimo įstaigos uždaras erdves būtų įleidžiami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, dėvintys lankytojai. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais ir sėdint prie stalo;

3.3. prie įėjimo į viešojo maitinimo įstaigą, lankytojams gerai matomoje vietoje, pateikti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);

3.4. lankytojai maistą ir gėrimus vartotų tik sėdėdami prie stalų, prie vieno staliuko leidžiant sėdėti ne daugiau nei 2 asmenims, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius;

3.5. atstumas tarp stalų būtų toks, kad prie skirtingų stalų sėdintys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad prie skirtingų pertvaromis atskirtų stalų sėdintys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu. Taip pat turi būti užtikrinta, kad prie stalų sėdintys lankytojai nuo keleivių laipinimo vartų būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu.

Viešojo maitinimo įstaigų, kuriose užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie atvirose erdvėse esančių staliukų, administracijos įpareigojamos užtikrinti, kad:

4.1. lankytojai eilėse laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito;

4.2. į viešojo maitinimo įstaigos uždaras erdves būtų įleidžiami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, dėvintys lankytojai. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais ir sėdint prie stalo;

4.3. prie įėjimo į viešojo maitinimo įstaigą, lankytojams gerai matomoje vietoje, pateikti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);

4.4. lankytojai maistą ir gėrimus vartotų tik sėdėdami prie stalų, prie vieno staliuko leidžiant sėdėti ne daugiau nei 5 asmenims, išskyrus dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narius;

4.5. atstumas tarp stalų būtų toks, kad prie skirtingų stalų sėdintys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad prie skirtingų pertvaromis atskirtų stalų sėdintys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu.

Viešojo maitinimo įstaigų administracijos uždarose patalpose, teikiant paslaugas tik asmenims, atitinkantiems Nutarimo 2punkte nurodytus kriterijus, įpareigojamos užtikrinti, kad:

5.1. lankytojai eilėse laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito;

5.2. į viešojo maitinimo įstaigą būtų įleidžiami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, dėvintys lankytojai. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais ir sėdint prie stalo;

5.3. prie įėjimo į viešojo maitinimo įstaigą, lankytojams gerai matomoje vietoje, pateikti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);

5.4. lankytojai maistą ir gėrimus vartotų tik sėdėdami prie stalų, prie vieno stalo leidžiant sėdėti ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narius;

5.5. atstumas tarp stalų būtų toks, kad prie skirtingų stalų sėdintys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad prie skirtingų pertvaromis atskirtų stalų sėdintys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu.

Apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų (toliau ‒ apgyvendinimo įstaiga) administracijos paslaugų gavėjams teikiant viešojo maitinimo paslaugas apgyvendinimo įstaigos teritorijose ir (ar) patalpose, įpareigojamos užtikrinti, kad:

6.1. lankytojai būtų aptarnaujami pagal išankstinę registraciją, valdant lankytojų srautus;

6.2. lankytojai eilėse laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito;

6.3. į viešojo maitinimo įstaigą būtų įleidžiami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, dėvintys lankytojai. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais ir sėdint prie stalo;

6.4. prie įėjimo į viešojo maitinimo įstaigą, lankytojams gerai matomoje vietoje, pateikti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);

6.5. lankytojai maistą ir gėrimus vartotų tik sėdėdami prie stalų, prie vieno stalo leidžiant sėdėti ne daugiau nei 5 asmenims, išskyrus dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narius arba teikiant paslaugas tik asmenims, atitinkantiems Nutarimo 22 punkte nurodytus kriterijus ‒ ne daugiau 10 asmenų, išskyrus išskyrus dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narius;

6.6. atstumas tarp stalų būtų toks, kad prie skirtingų stalų sėdintys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad prie skirtingų pertvaromis atskirtų stalų sėdintys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu.

Viešojo maitinimo įstaigų, įstaigų ir apgyvendinimo įstaigų administracijos įpareigojamos užtikrinti:

7.1. kad nebūtų:

7.1.1. tiekiamas maitinimas savitarnos principu, kai maistą įsideda patys lankytojai, išskyrus jau paruoštus ir suporcijuotus maisto rinkinius;

7.1.2. tiekiamas cukrus, druska, padažai ir kiti maisto produktai bendro naudojimo induose ar pakuotėse, jei juos įsideda patys lankytojai;

7.1.3. siūlomi apklotai lankytojams;

7.1.4. naudojami daugkartinio naudojimo meniu, kuriuos liečia lankytojai. Jeigu tokie naudojami – jie turi būti dezinfekuojami po kiekvieno naudojimo;

7.1.5. naudojamos daugkartinio naudojimo staltiesės ar padėkliukai, kurių negalima nuvalyti (skalbti) ir dezinfekuoti po kiekvieno apsilankymo.

7.2. tinkamą lankytojų aptarnavimui skirto inventoriaus (stalų, kėdžių ir pan.), pertvarų ir viešojo maitinimo įstaigos ar įstaigos maitinimo patalpos aplinkos valymą ir dezinfekciją remiantis rekomendacijomis „Dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 situacijai“ (https://bit.ly/3ubod8C);

7.3. kad dažnai liečiami paviršiai (sanitariniai mazgai, kriauklės, durų rankenos, banko kortelių skaitytuvai ir pan.) būtų valomi ir dezinfekuojami dažniau nei įprasta;

7.4. kad dirbtų tik darbuotojai, neturintys kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), ir darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima:

7.4.1. sudaryti sąlygas matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą;

7.4.2 darbuotojams, kuriems pasireiškia kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

7.4.3. jeigu administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai turi informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis;

7.4.4. drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.

7.5. kad lankytojus aptarnaujantis personalas (tiek uždarose, tiek atvirose erdvėse) dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną;

7.6. kad darbo metu darbuotojai vengtų socialinio (tiesioginio) kontakto, išskyrus atvejus, kai aptarnaujami lankytojai, ir laikytųsi griežtos rankų higienos:

7.6.1. pagal galimybes periodiškai plautų rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuotų jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, vengtų liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytųsi kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;

7.6.2. užtikrinti, kad darbuotojų rankų higiena būtų atliekama: prieš pradedant darbą; prieš tvarkant termiškai apdorotą ar vartoti paruoštą maistą; prieš tvarkant žalią mėsą, žuvį ar kt. termiškai neapdorotą maistą; prieš apsimaunant, keičiant ir nusiėmus pirštines; sutvarkius atliekas; pabaigus valymo, dezinfekcijos darbus, tvarkius lankytojų naudotus indus; pasinaudojus tualetu; pavalgius, parūkius; nusičiaudėjus, išsipūtus nosį.

7.7. sudarant galimybę tinkamai lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į viešojo maitinimo įstaigą, įstaigos maitinimo patalpas ir tualetą gerai matomoje vietoje pakabinti vartotojų ir kitų lankytojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę. Sudaryti sąlygas lankytojams pasinaudoti tualetu ir užtikrinti, kad jame būtų skysto muilo, prireikus rankų dezinfekcijos priemonių, ir rankų nusausinimo priemonių (nerekomenduojama rankoms nusausinti naudoti daugkartinio naudojimo rankšluosčius);

7.8. kad indai ir įrankiai indaplovėse būtų plaunami ne mažesnėje kaip 60 °C temperatūroje arba naudojamos kitos tinkamos priemonės, užtikrinančios jų švarą (saugą);

7.9. kad lankytojų aptarnavimo patalpos būtų reguliariai vėdinamos.

 

Reikalavimai maitinimo organizavimui vykdant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo, vaikų stovyklų veiklas

Vykdant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo veiklas maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, negali būti organizuojamas. Po kiekvienos klasės valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma.

Sprendimas dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų

Jei organizuojamas asmenų, dalyvaujančių aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo veiklose, maitinimas, jį organizuojant turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1468  „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų” nustatytų būtinų sąlygų.

 Sprendimas dėl vaikų stovyklų veiklų oganizavimo būtinų sąlygų

Jei vykdant stovyklos veiklas numatomas vaikų maitinimas, pirmenybė turi būti teikiama maitinimo organizavimui atvirose erdvėse ar veiklos vykdymo patalpose. Jei tokios galimybės nėra ir maitinimas gali būti organizuojamas tik bendrose valgymo salėse, prie vieno stalo valgyti turi būti sodinami tik tos pačios grupės vaikai, o tarp vaikų, sėdinčių prie skirtingų stalų, turi būti užtikrintas 2 metrų atstumas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Po kiekvieno maitinimo, bendra maitinimo organizavimo patalpa turi būti išvėdinama ir išvaloma.

------

SAM parengtos Mokinių srautų valdymo, organizuojant maitinimą mokyklose, vykdančiose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, rekomendacijos

 

Reikalavimai prekybos maistu įmonėms

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00 val. iki 2021 m. birželio 30 d. 24 val. šalyje paskelbtas karantinas ir įvesti ribojimai:

Parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų veikla organizuojama užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas ir laikantis šių reikalavimų:

• užtikrinamas 15 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo atskirose parduotuvėse (prekybos vietose), kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, gėlių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, laidojimo reikmenų pardavimas, ir vaistinėse;

• užtikrinamas 20 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo atskirose parduotuvėse (prekybos vietose), nenurodytose šio nutarimo 2.2.2.1 papunktyje;

•  prekybos centruose, turgavietėse ar kitose prekybos vietose, kuriuose veiklą vykdo daugiau nei viena parduotuvė ar vienas prekybininkas ir kuriuose šio nutarimo 2.2.2.1 papunktyje nurodytų parduotuvių (prekybos vietų) bei parduotuvių ir paviljonų, turinčių tiesioginį įėjimą iš lauko lankytojams arba atskirą įėjimą, kuriuo naudojasi tik tos parduotuvės ar paviljono lankytojai, prekybos plotas sudaro mažiau kaip 50 proc. viso prekybos centro, turgavietės ar kitos prekybos vietos prekybos ploto, vienu metu galinčių būti lankytojų skaičius apskaičiuojamas pagal bendrą prekybos centro, turgavietės ar kitos prekybos vietos prekybos plotą, kurio vienam lankytojui turi tekti ne mažiau kaip 50 m2, arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo.

Pagrindiniai pokyčiai nuo birželio 1 d.:

• parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų veikla organizuojama užtikrinant 10 m2 prekybos plotą vienam lankytojui (išskyrus atvejus, kai aptarnaujami tik Galimybių pasą turintys asmenys) arba vienu metu aptarnaujant ne daugiau kaip vieną asmenį ir užtikrinant kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

 

Reikalavimai prekybos maistu įmonėms

Parduotuvių, įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų, kurių veikla nedraudžiama (toliau – prekybos vietos) administracijos ar kiti jų veiklą organizuojantys subjektai, viešose prekybos vietose prekiaujantys asmenys įpareigojami:

- užtikrinti, kad prekybos vietose prekiautojai ir vyresni nei 6 metų amžiaus lankytojai, pirkėjai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

- riboti pirkėjų srautus:

•  užtikrinti, kad pirkėjai eilėse prie kasų ar prie įėjimo į prekybos vietą laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito; 

•  vietose, kuriose susidaro eilė, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių pirkėjų ir užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi; 

•  užtikrinti, kad prekybos vietose būtų užtikrinamas 15 m2 prekybos plotas arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo;

- į prekybos vietas neįleisti pirkėjų, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas); 

- prie įėjimo į prekybos vietą pateikti informaciją apie pirkėjų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.) arba periodiškai skelbti tokią informaciją per garsiakalbius;

- sudaryti galimybę tinkamai pirkėjų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į prekybos vietą ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti vartotojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę. Esant galimybei prie įėjimo į sanitarinį mazgą padėti vienkartinių pirštinių;

- tarp prekiautojų darbo vietų išlaikyti bent 2 metrų atstumą, išskyrus atvejus, kai tarp darbo vietų įrengiamos ne žemesnės nei 140 cm aukščio pertvaros, atskiriančios tiek darbuotojus, tiek eilėje laukiančius pirkėjus. Darbuotojai darbo vietoje privalo dėvėti kaukes;

- nuolat stebėti savo ir kitų darbuotojų sveikatą. Sudaryti sąlygas matuoti(s) darbuotojų (-ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą; 

- prekybos vietoje darbuotojams pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymiams (karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.) konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

- pačiam prekiautojui (darbuotojui) sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją) arba prekybos vietos administracijai ar kitam jų veiklą organizuojančiam subjektui iš paties prekiautojo (darbuotojo) gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis;

- nedirbti ir drausti prekybos vietoje dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu;

- laikytis ir užtikrinti, kad prekiautojai (darbuotojai) laikytųsi griežtos rankų higienos: plauti rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;

- pagal galimybes darbą organizuoti taip, kad kuo daugiau prekiautojų (darbuotojų) laikytųsi saugaus atstumo vienas nuo kito ir (ar) pirkėjo (daugiau nei 2 metrų atstumu, trumpiau nei 15 min.) ar nekontaktuotų. Jeigu dirbama pamainomis, pagal galimybes organizuoti prekiautojų (darbuotojų) pamainų pasikeitimą išlaikant saugų atstumą ar be kontakto;

- dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius, kėdžių atramas, apsipirkimui naudojamus vežimėlius ir krepšelius ir kt.) valyti ir dezinfekuoti ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;

- prekybos vietos patalpas vėdinti ne rečiau nei 1 kartą per valandą, jeigu yra tokia galimybė;

- kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį);

- prie įėjimo į prekybos vietą pateikti informaciją pirkėjui apie būtinybę dėvėti kaukes. Prekiautojai gali atsisakyti parduoti prekes tais atvejais, kai pirkėjai nedėvi kaukių.

 

Prekyba nefasuotais maisto produktais

Maisto produktais prekiaujančios įmonės, šalyje pasibaigus karantinui, tačiau išliekant ekstremaliajai situacijai, turėtų užtikrinti tinkamą ir saugią prekybą nefasuotais maisto produktais (kurie prieš juos vartojant nebus plaunami, termiškai apdorojami, lupami, gliaudomi ar kt.). Rekomenduojama ir toliau taikyti griežtesnes priemones:

  • - naudoti įrenginius, kurie užtikrintų nefasuotų maisto produktų apsaugą nuo galimos taršos (pvz., įrenginiai būtų su šonine apsauga, stogeliu ir (ar) prireikus durelėmis);
  • - užtikrinti pakankamą įrankių ar pirštinių, pakavimo medžiagų kiekį ir tinkamą įrenginių ir įrankių valymą (prireikus ir dezinfekciją);
  • - pateikti informaciją (instrukciją) pirkėjui apie tai, kaip saugiai įsigyti vartojimui paruoštus nefasuotus produktus (pvz., kokių asmens higienos reikalavimų laikytis (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas), kaip saugiai įsidėti į maišelius produktus ar pan.);
  • - užtikrinti, kad maisto produktai būtų vežami (išvežiojamoji maisto produktų prekyba) laikantis nustatytų reikalavimų.

Nesant galimybės užtikrinti pakankamą nefasuotų maisto produktų apsaugą nuo taršos, produktus rekomenduojama fasuoti (pvz.: iš anksto sudėti į maišelius, suvynioti į maistinę plėvelę ir pan.).

 

Rekomendacijos prekybai maisto produktais turgavietėse

Lietuvoje veikia šių tipų turgavietės, kuriose vykdoma prekyba maisto produktais:

• Uždaro tipo turgavietės, kur prekyba maisto produktais vykdoma uždarose patalpose.

• Atviro tipo turgavietės, kuriose prekyba maisto produktais vykdoma lauke su įrengta stogine ir be jos.

• Mišraus tipo turgavietės, kur prekyba maisto produktai vykdoma patalpose ir aikštėje prie turgavietės pastato. Lauko prekyvietėse bei turgaviečių aikštėse gali būti prekiaujama iš kioskų ir automobilių, kurie yra pritaikyti prekybai maisto produktais.

Visų tipų turgaviečių prekiautojai privalo užtikrinti parduodamų maisto produktų saugą ir kokybę, laikytis privalomų maisto tvarkymo ir kitų reikalavimų bei taikyti griežtesnes nei įprastai higienos užtikrinimo priemones visuose transportavimo, paskirstymo, prekybos ir tiekimo į rinką etapuose.

 

Rekomendacijos turgaviečių prekiautojams

• Vartojimui paruoštais nefasuotais maisto produktus (produktais, kurie prieš juos vartojant nebus plaunami, termiškai apdorojami, lupami, gliaudomi ar pan.) rekomenduojama prekiaujama tokiu būdu, kad pirkėjas neturėtų galimybės paliesti ar kitu būdu užteršti šių maisto produktų (pvz., naudojant nuo taršos apsaugančius stelažus, plėveles ar kitas priemones).

• Prekybos vietoje naudojama įranga, priemonės, įrankiai (stalviršiai, padėklai, svarstyklės, peiliai ir kt.) turi būti valomi, plaunami ir (ar) dezinfekuojami dažniau nei įprastai, atsižvelgiant į prekybos trukmę ir lankytojų srautus.

• Prekiautojai privalo laikytis geros asmens higienos praktikos ir privalomų maisto tvarkymo reikalavimų, prekybos vietoje turėti tinkamų higienos užtikrinimo (valymo ir (ar) dezinfekavimo) ir kitų būtinų priemonių (tinkamų darbo drabužių ir kt.).

• Prekiautojai privalo periodiškai kruopščiai plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu, dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis.

• Ypač dažnai rankas būtina plauti palietus gyvūninius produktus, šviežią mėsą ar nefasuotus mėsos gaminius. Prekiautojai rankas turi plauti taip pat prieš pradedant darbą, prieš tvarkant termiškai apdorotą ar vartoti paruoštą maistą, tvarkant žalią mėsą, žuvį ar kt. termiškai neapdorotą maistą, prieš apsimaunant, keičiant ir nusiėmus pirštines, sutvarkius atliekas, pabaigus valymo, dezinfekcijos darbus, pasinaudojus tualetu, pavalgius, parūkius, nusičiaudėjus, išsipūtus nosį, dirbus su pinigais.

• Prekiautojai turi vengti rankomis liesti akis, nosį ar burną, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę).

• Vykdant prekybą termiškai neapdorotais (žaliais) ir termiškai apdorotais (virtais, rūkytais) gyvūninės kilmės produktais, turi būti dėvimos apsauginės priemonės (chalatai, pirštinės, prijuostės). Vienkartines apsaugines priemones keisti kaskart susiteršus gyvūninės kilmės medžiagomis (mėsa, riebalais, krauju ir kt.). Apsaugines priemones privaloma dėvėti ir prekiaujant kitais nefasuotais produktais (sveriamais sausainiais ir kt.).

• Daugkartinio naudojimo apsauginiai drabužiai turi būti plaunami po darbo kasdien, taip pat privaloma taikyti griežtesnes nei įprastai higienos užtikrinimo priemones visuose transportavimo, paskirstymo, prekybos ir tiekimo į rinką etapuose.

 

Rekomendacijos turgaviečių administratoriams

Rekomenduojama kasdien:

• Prie įėjimo pateikti informaciją lankytojams apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).

• Skatinti lankytojus eilėse laikytis saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo: pirkėjams gerai matomoje vietoje, pvz., ant prekybos vitrinų, pateikti informaciją pvz., „Laukiant eilėje prašome laikytis 1 metro atstumo vienas nuo kito.”.

• Sudaryti sąlygas tinkamai lankytojų rankų higienai (rekomenduojama prie įėjimo/išėjimo į turgavietę gerai matomoje vietoje pakabinti dezinfekcinės priemonės rankoms, skirtos turgavietės klientams).

• Sudaryti sąlygas prekiautojams pasinaudoti tualetu ir nusiplauti bei dezinfekuoti rankas. Prie visų plautuvių turi būti skysto muilo ir dezinfekcinio skysčio rankoms.

• Pasibaigus prekybai kruopščiai valyti ir dezinfekuoti turgavietės patalpas bei kitus paviršius. Tomis dienomis, kai prekyba ypač intensyvi ir turgavietėje vienu metu yra daug pirkėjų, patalpas valyti ir dezinfekuoti darbo metu kuo dažniau. Dažnai vėdinti uždaras patalpas.

• Stebėti, kad veiklą vykdytų tik prekiautojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.).

• Stebėti, kad veiklos nevykdytų prekiautojai, kurie neturi tinkamų higienos užtikrinimo (valymo ir (ar) dezinfekavimo) ir kitų būtinų priemonių.

 

Reikalavimai pieno supirkimo subjektams

Visi stacionariuose pieno supirkimo punktuose arba tiesiogiai iš ūkiuose esančių šaldytuvų žalią pieną superkantys asmenys privalo laikytis bendrųjų rekomendacijų visiems maisto tvarkymo ir veterinarijos subjektams.

 

Pieno supirkimas stacionariuose pieno supirkimo punktuose

Rekomenduojama:

• sudaryti pieno gamintojų žalio pieno pristatymo į pieno supirkimo punktus grafiką;

• į pieno supirkimo punktą įleisti tik pieną pristatantį asmenį, o esant galimybei, pristatomą pieną priimti prie supirkimo punkto durų, tarp pieno gamintojo ir supirkėjo išlaikyti rekomenduojamą ne mažesnį kaip 1 m atstumą;

• pieno supirkimo punkte numatyti konkrečias vietas (rekomenduojama prie įėjimo/išėjimo), kuriose būtų laikomos rankoms dezinfekuoti skirtos dezinfekcinės priemonės;

• pieno supirkėjui rekomenduojama kiekvieną kartą prieš priimant kitą pieno gamintoją, kruopščiai plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ir (ar) dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, Rekomendacijos tinkamai rankų higienai užtikrinti;

• vykdant pieno supirkimą, reguliariai valyti ir dezinfekuoti pieno supirkimo punkto ir pagalbines patalpas, durų rankenas ir kitus itin dažnai liečiamus paviršius. Patalpų paviršiams valyti ir dezinfekuoti rekomenduojama naudoti 0,1% natrio hipochloritą (naudojant buitinį baliklį, kurio pradinė koncentracija yra 5 %, skiedžiama santykiu 1:50), po valymo paviršiai turi būti nuvalyti neutraliu plovikliu. Paviršius, kuriuos natrio hipochloritas gali sugadinti, rekomenduojama valyti 70 % koncentracijos etanoliu, prieš tai paviršius nuvalius neutraliu plovikliu. Šie darbai turi būti atlikti laikantis Sveikatos apsaugos ministerijos parengtų rekomendacijų „Dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 situacijai“;

• žalio pieno mėginių atrinkimo priemonės turi būti apdorojamos karštu vandeniu;

• daugkartinio naudojimo apsauginius darbo drabužius rekomenduojama plaunami baigus darbą.

 

Pieno supirkimas tiesiogiai iš ūkiuose esančių šaldytuvų

Rekomenduojama:

• vykdant pieno supirkimą tiesiogiai iš pieno gamintojų ūkių, dėvėti vienkartines apsaugos priemones ir keisti jas kaskart atvykus į kitą pieno gamintojo ūkį;

• atvykus į ūkį ir išvykstant iš jo, kaskart plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ir dezinfekuoti jas tam skirta dezinfekcine priemone;

• žalio pieno mėginių atrinkimo priemonės turi būti gerai išplaunamos karštu vandeniu prieš imant mėginius kiekviename ūkyje (naudotis ūkyje esančia plautuve);

• imant mėginius, tarp pieno gamintojo ir supirkėjo išlaikyti rekomenduojamą ≥ 1 m atstumą.

 

Rekomendacijos pieno supirkimo subjektų administracijai:

• sustiprinti pieno supirkimo punktų, įrangos ir transporto priemonių higieną, papildomai apmokyti darbuotojus dėl darbo vietos ir asmens higienos užtikrinimo;

• aprūpinti pieno supirkėjus būtinomis higienos (dezinfekcinės priemonės, kuriose alkoholio ≥  60 proc.) ir apsaugos priemonėmis (pirštinės, chalatai, veido kaukės);

• neleisti pradėti pieno supirkimo, jeigu pieno supirkimo punktas, įskaitant transporto priemones, neturi būtinų ir tinkamų asmens apsaugos ir higienos priemonių.

 

Reikalavimai veterinarines paslaugas teikiančioms įmonėms

 Veterinarijos priemonių pardavimo įmonės ir veterinarinės gydyklos privalo:

- užtikrinti bendrųjų rekomendacijų maisto tvarkymo ir veterinarijos subjektams įgyvendinimą;

- gyvūnų augintojus informuoti apie biologinės saugos protokolus aiškiai matomais ženklais ir, jei įmanoma, internetu;

- užtikrinti, kad visas personalas dėvėtų švarius darbo drabužius, apsaugines kaukes, vienkartines pirštines;

- užtikrinti, kad darbuotojai rankas plautų ar dezinfekuotų prieš apsimaunant, keičiant ir nusiėmus pirštines;

- informuoti ir reikalauti iš darbuotojų rankas plauti: prieš pradedant darbą; prieš ir po kiekvieno gyvūno apžiūros; sutvarkius atliekas; pabaigus valymo, dezinfekcijos darbus; pasinaudojus tualetu; pavalgius, parūkius; nusičiaudėjus, išsipūtus nosį; dirbus su pinigais.

Veterinarijos gydytojai, vykstantys į gyvūnų laikymo vietas, turėtų laikytis biologinio saugumo reikalavimų, taikomų gyvūnų laikymo vietose.

 

Rekomendacijos ūkinių gyvūnų laikytojams

Bendraudami su gyvūnais asmenys privalo laikytis asmens higienos!

Visi naminiai ir ūkiniai gyvūnai turi būti laikomi ir prižiūrimi jų rūšį, amžių ir fiziologinius poreikius atitinkančiomis sąlygomis!

 Ūkinių gyvūnų laikytojas turėtų:

- iš anksto pasirūpinti pašarų, kraiko, gyvūnų laikymo vietų priežiūros priemonių, gyvūnams dėl jų sveikatos būklės būtinų veterinarijos prekių atsargomis. Jų galima įsigyti tiek internetu, tiek veterinarijos vaistinėse, kurios vykdo veiklą.

- iš anksto pasirūpinti, kas galėtų laikinai prižiūrėti (šerti, girdyti, mėžti, melžti ir pan.) ūkinius gyvūnus, jei savininkas būtų priverstas saviizoliuotis arba paguldytas į gydymo įstaigą. Tai galėtų būti artimieji, kaimynai ar tokias paslaugas galinti teikti įstaiga.

- karantino laikotarpiu dėl iškilusių gyvūnų sveikatos problemų su veterinarijos gydytoju konsultuotis telefonu ir laikytis jo duotų nurodymų, nebūtinas suplanuotas operacijas (pvz., kastraciją) kuriam laikui atidėti.

Gyvūnams veterinarinė pagalba teikiama laikantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijų veterinarinių paslaugų teikėjams, kurias galima rasti čia.

Gyvūnų augintinių savininkai turėtų:

- vengti itin artimo kontakto su savo augintiniais (pvz., neleisti laižyti veido, burnos, nosies), išvalius kraiko dėžutę, pavedžiojus augintinį lauke ar išvalius pašarui skirtus indus, kaskart plauti rankas su muilu;

- pasirūpinti, kad augintinis būtų reguliariai vedžiojamas, arba reguliariai vėdinamos patalpos, kuriose jis būna.

- iš anksto apgalvoti, kas ir kaip galėtų pasirūpinti jo augintinio priežiūra, jei tektų kurį laiką praleisti izoliacijoje ne namuose arba išvykti į gydymo įstaigą. Tai galėtų būti šeimos nariai, kaimynai, draugai ar kiti pažįstami asmenys, kuriais pasitikite. Tokias paslaugas taip pat galėtų suteikti šunų viešbučiai ar gyvūnų globos organizacijos. Paliekant augintinį kitų asmenų priežiūrai, rekomenduojama palikti jiems ir visas būtinas priežiūros priemones (pašarą, veterinarinius vaistus (jei tokių reikia), kraiko ir pan.) ir visą su gyvūnu susijusią informaciją (skiepų knygutes, vaistus ir pan.).

Jei gyvūno savininkas išvežamas į gydymo įstaigą, o gyvena vienas ir neturi kas pasirūpintų jo gyvūnais – reikėtų nedelsiant informuoti savivaldybę ar seniūniją, teritorinį VMVT padalinį (nemokamu visą parą veikiančiu telefonu 8 800 40403, nurodant savo vardą, pavardę, gyvūnų laikymo vietą ir jų rūšį bei visą būtiną informaciją gyvūnų gerovei užtikrinti).

Informacija apie COVID-19 ligą ir prevenciją gyvūnų laikymo vietose

Veiksmai, kai darbuotojui nustatytas COVID-19

• Jei įmonės administracija gavo informaciją apie darbuotojui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), turi informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir:

1) jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

2) arba išimtiniais atvejais darbuotojų sveikatos stebėjimą tęsiant darbą su šiomis asmens apsaugos priemonėmis (toliau – APP): kvėpavimo takų apsaugai – FFP2 respiratorius; kūno apsaugai – ilgas neperšlampamas chalatas ilgomis rankovėmis (jų neturint – galima naudoti kombinezoną arba chalatą su neperšlampama prijuoste); rankų apsaugai – vienkartinės pirštinės;

• apmokyti visą įmonės personalą tinkamai užsidėti, naudoti ir nusiimti AAP. Rekomenduojama pravesti mokymus su praktiniu AAP užsidėjimu / nusiėmimu, turėti apmokytų asmenų sąrašus su jų parašu. Rekomendacijos dėl AAP apsirengimo ir nusirengimo;

• rekomenduojama pakabinti AAP užsidėjimo ir nusiėmimo atmintines AAP užsidėjimo ir nusiėmimo vietose. Darbuotojai turi griežtai laikytis teisingos AAP užsidėjimo ir nusiėmimo procedūrų sekos;

• pastatyti paženklintas AAP surinkimo talpas AAP nusirengimo vietose;

• saugiai tvarkyti vienkartines AAP po naudojimo. Daugkartinio naudojimo apsaugos priemones – iš karto po naudojimo valyti ir dezinfekuoti;

• įvertinti galimą poveikį maisto saugai ir spręsti dėl maisto tiekimo rinkai, esant reikalui – konsultuotis su VMVT, jei asmuo, kuriam įtariamas ar patvirtintas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), vykdė maisto tvarkymo veiklą. Šiuo metu nėra įrodymų, kad COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) būtų perduodamas per maistą, todėl nėra būtina visais atvejais šalinti maisto produktus, įtariant / nustačius darbuotojui COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją). Maisto tvarkymo subjekto patalpose privaloma atlikti aplinkos paviršių valymą ir dezinfekciją***;

• atlikti aplinkos paviršių valymą ir dezinfekciją laikantis Sveikatos apsaugos ministerijos parengtų rekomendacijų;

• užtikrinti, kad atliekant patalpų valymą ir dezinfekciją nebūtų užterštas maistas. Rekomenduojama išnešti maisto produktus, įrankius, naudojamus maisto tvarkymui, iš dezinfekuojamų patalpų, o jei to padaryti neįmanoma – turi būti imamasi kitų priemonių, apsaugančių maisto produktus nuo cheminės taršos. Patalpose, kuriose atliekama dezinfekcija, neturi būti vykdoma maisto tvarkymo veikla, neturi būti pašalinių asmenų. Po dezinfekcijos patalpomis galima naudotis tik gerai jas išvėdinus. Kada galima pradėti veiklą po dezinfekcijos priklauso nuo naudojamų dezinfekcinių preparatų (instrukcijose nurodytų reikalavimų dėl dezinfekcinių medžiagų ekspozicijos, po dezinfekcijos būtinų atlikti valymo darbų) ir naudoto dezinfekcijos būdo.

***Nevykdant nurodymų dėl dezinfekcijos, VMVT sprendimu įmonėms gali būti taikomi veiklos apribojimai (pagal VMVT direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. B1-12 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų dėl administracinių poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

 

Kita su koronavirusu susijusi aktuali informacija skelbiama:

• www.koronastop.lt (LRV) 

• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (SAM)

• Operacijų vadovo sprendimai

• SAM dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

• Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

• Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

• European Centre for Disease Prevention and Control

• World Health Organization

• French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety

 

Papildoma informacija:

 

Mokinių srautų valdymo, organizuojant maitinimą mokyklose, vykdančiose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, rekomendacijos

Rekomendacijos dėl asmeninių apsaugos priemonių naudojimo ne sveikatos sektoriaus institucijose

 Rekomendacijos patalpų dezinfekcijai

 Rekomendacijos maisto tvarkymo subjektams

Kaip tinkamai tvarkyti ir saugoti maistą namuose?

 Kaip tinkamai gaminti maistą ir išvengti taršos?

 Kaip gauti nedarbingumą ir ligos išmoką dėl vaiko priežiūros?

 Europos Komisijos parengti klausimai ir atsakymai apie Covid-19 ir maisto saugą

 Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) gairės maisto tvarkymo įmonėms (anglų k.)

 Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) rekomendacijos kompetentingoms institucijoms, atsakingoms už nacionalines maisto saugos kontrolės sistemas (anglų k.)

Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) klausimai ir atsakymai apie Covid-19 (anglų k.)

Gyventojai taip pat visą parą gali konsultuotis nemokama karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba karštąja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro linija telefonu 8 618 79 984.

 

Atnaujinta:
2021-06-01
Atgal