Kokybės politika

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) kokybės politika yra neatsiejama jos misijos ir strateginių veiklos tikslų dalis. Institucijos veiklos kokybė – tai profesinės kompetencijos ir gero įstaigos vardo pamatas. Formuojamos vertybės įkvepia mūsų darbuotojus motyvuotai dirbti ir tinkamai elgtis atstovaujant Tarnybai.

VMVT vertybės:

Skaidrumas. Siekiame veikti dorai, atvirai ir sąžiningai. Mes patys galim pakeisti įvykių tėkmę gerąją linkme, jeigu neleisime kitiems daryti neigiamos įtakos mūsų sprendimams.
„Garbė – tai mūsų išorinė sąžinė, o sąžinė – tai mūsų vidinė garbė.“ (Artūras Šopenhaueris)
 
Profesionalumas. Siekiame būti atviri žinioms, įgūdžiams ir naujovėms, laikomės aukščiausių profesionalumo standartų, dalinamės žiniomis, įgyta patirtimi su visuomene, kolegomis bei socialiniais partneriais. Iššūkius įveikiame remiantis profesionalumu.
„Pats efektyviausias būdas ką nors atlikti yra tiesiog imti ir padaryti.“ (Amelia Eazhart)
 
Atsakomybė. Esame atsakingi už savo veiksmus, laikomės įsipareigojimų organizacijai, visuomenei, žmogui ir sau.

„Būti žmogumi – tai kaip tik reiškia būti atsakingam.“ (Antuanas de Sent Egziuperi)


VMVT kokybės politikos tikslai:

   - atitikti Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ reikalavimus;

   - propaguoti kokybės politiką, nuolat tobulinti Tarnybos kokybės vadybos sistemą ir gerinti jos rezultatyvumą;

   - nuolat peržiūrėti ir atnaujinti kokybės politiką bei keliamus kokybės tikslus, kad Tarnybos siekiai atitiktų vartotojų interesus ir verslo poreikius;

   - suteikti tinkamas darbo sąlygas ir užtikrinti gerą profesinę praktiką, rūpintis Tarnybos darbuotojų kompetencija ir kvalifikacijos kėlimu;

   - skatinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę ir iniciatyvą, siekiant aukštesnių veiklos rezultatų ir didesnio profesionalumo;

   - užtikrinti Tarnybos veiklos skaidrumą ir nepriklausomumą, nešališkumą ir sąžiningumą.


VMVT darbuotojai, vykdydami kokybės politiką ir siekdami kokybės tikslų, savo veikloje vadovaujasi pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, objektyvumo ir profesionalumo principais; nesavanaudiškai tarnaudami visuomenės interesams, užtikrina priimamų sprendimų viešumą ir veiklos skaidrumą, nepriekaištingą reputaciją.

VMVT vadovybė įsipareigoja, kad Tarnybos kokybės politika ir tikslai bus viešai skelbiami, suprantami ir įgyvendinami visuose įstaigos padaliniuose ir jų bus laikomasi.


Akreditavimo pažymėjimas

Projektas "Kokybės vadybos tobulinimas Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir jai pavaldžiose įstaigose"

Projektas "Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos efektyvumo didinimas, diegiant šiuolaikinę personalo ir dokumentų valdymo informacinę sistemą"

Atgal