ES ir tarptautiniai santykiai

2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES) Lietuva siekia kuo geriau įtvirtinti narystę ES. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba prisidėdama prie šio tikslo, siekia užtikrinti pagrindinius ES rinkos priežiūros principus, suteikdama prioritetą maisto saugos, vartotojų teisių apsaugos bei gyvūnų užkrečiamųjų ligų neapimtos šalies statusą pagal ES ir tarptautinius reikalavimus. Nuo tiesiogiai su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veikla susijusių institucijų gebėjimų parengti pozicijas ir efektyvaus dalyvavimo ES Acquis priėmimo, ES vizijos formavimo procese kokybės priklauso, kaip bus ginami šalies interesai gyvūnų sveikatingumo, gerovės, maisto saugos srityse. Todėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai, paskirti atstovauti šiuos Lietuvos Respublikos interesus ES institucijų darbo organuose, privalo užtikrinti aktyvų ir rezultatyvų nacionalinių interesų atstovavimą ES.

2013 m. liepos 1-gruodžio 31 d. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu VMVT sieks paprastesnio, aiškesnio ir modernesnio ES teisinio reglamentavimo maisto, pašarų, gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės srityse. Siekdama šio tikslo, Lietuva planuoja tęsti darbą su Europos Komisijos pasiūlymais dėl Higienos paketo peržiūros bei Maisto grandinės teisės aktų paketo, kuris apims reglamentą dėl oficialios kontrolės, ES Gyvūnų sveikatos, Augalų sveikatos, Sėklų ir dauginamosios medžiagos įstatymus bei reglamentą dėl išlaidų maisto ir pašarų srityje. Lietuva dės visas pastangas pasiekti sutarimą su Europos Parlamentu dėl reglamento dėl išlaidų maisto ir pašarų srityje.

VMVT taip pat yra kitų tarptautinių organizacijų narė. Nuo 1993 m. Lietuva yra Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) Europos komisijos dėl snukio ir nagų ligos kontrolės (EuFMD) narė. Šiuo metu šios komisijos nariais yra 37 Europos šalių vyriausieji veterinarijos pareigūnai. 2013 m. balandžio mėn. Romoje (Italijos Respublika) vykusios EuFMD 40-tosios generalinės sesijos metu vienu iš aštuonių šios komisijos Vykdomojo komiteto narių išrinktas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dr. Jonas Milius.

Dar 1932 m. Lietuvos Respublika buvo priimta į Pasaulio gyvūnų sveikatos organizaciją, kurios tikslas – organizuoti ir koordinuoti moksliškai pagrįstas kovos su užkrečiamosiomis gyvūnų ligomis priemones ir profilaktiką, siekiant jas likviduoti bendromis daugelio šalių pastangomis. 1992 m. buvo atkurtos Lietuvos narystės teisės Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijoje. Šiuo metu organizacija vienija valstybines veterinarijos tarnybas 178 pasaulio šalyse.

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

Pradėtos derybos dėl maisto produktų eksporto

Muitų sąjunga (Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika ir Kazachstano Respublika)

Atgal