Atašė prie ES

Žilvinas Ilevičius,
Veterinarijos atašė

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje
Permanent Representation of Lithuania to the European Union
Rue Belliard 41-43
1040 Briuselis (Brussels)
Belgija (Belgium)

Tel.: +32 (0) 2 401-9810
GSM: +32 (0) 484 32-7323
Fax.: +32 (0) 2 401-9875

E-mail: zilvinas.ilevicius@eurep.mfa.lt

http://www.eurep.mfa.lt/

Veterinarijos atašė veiklos tikslas – padėti įgyvendinti Lietuvos užsienio politiką veterinarijos srityje. Atašė padeda rengti bei pristatyti Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose veterinarijos klausimais, konsultuojasi pozicijų rengimo, rengiamų teisės aktų projektų bei kitais klausimais, užmezgant tiek formalius, tiek neformalius santykius su Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos direktoratu bei kitais atitinkamais ES institucijų struktūriniais padaliniais. Nustatyta tvarka priimant svarbius sprendimus atašė dalyvauja ES Tarybos, ES Komisijos komitetų, darbo grupių posėdžiuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose ir kituose renginiuose, taip pat dalyvauja susitikimuose su ES šalių narių, šalių kandidačių ar trečiųjų šalių nuolatinių atstovybių ir misijų Europos Sąjungoje atstovais, siekiant laiku užtikrinti visapusį informacijos apsikeitimą.

Atgal