Pašarai

Negyvūninio pašaro importo kontrolė atliekama Vadovaujantis Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-67 „Dėl Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 18-828; 2013, Nr. 71-3583).

Negyvūninis pašaras importuojamas į Lietuvos Respubliką ar į kitas Europos Sąjungos (ES) valstybes nares (valstybės) per patvirtintus atitinkamų negyvūninio pašaro kontrolės PVP.

Pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių įvežamų gyvūnų ir produktų veterinarinis tikrinimas, sąrašas 

 

Pašarai

Kas į Lietuvos Respubliką gali importuoti pašarus?

Negyvūninių pašarų, kuriems taikomi privalomieji saugos ir kokybės reikalavimai, sąrašas

Negyvūninio pašaro siuntų kontrolė

Apribojimai dėl afrikinio kiaulių maro negyvūniniam pašarui iš Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos Federacijos

Specialieji ES teisės aktai dėl negyvūninio pašaro kontrolės

 

Atgal