Veterinarinis įvežimo dokumentas gyvūnams (toliau – VID gyvūnams)

1. Išduodamo dokumento / viešosios paslaugos pavadinimas Veterinarinis įvežimo dokumentas gyvūnams (toliau – VID gyvūnams)
2. Dokumento išdavimo procedūros/viešosios paslaugos aprašymas
VID (forma) gyvūnams yra sudarytas iš I, II ir III dalių.
VID (forma) gyvūnams I dalį pildo importuotojas arba asmuo, atsakingas už siuntą.
VID (forma) gyvūnams II dalį pildo pasienio veterinarijos posto valstybinis veterinarijos gydytojas, atlikęs siuntos veterinarinį tikrinimą.
VID (forma) gyvūnams III dalį pildo pasienio veterinarijos posto valstybinis veterinarijos gydytojas arba gyvūnų siuntos paskirties vietą kontroliuojančios teritorinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos gydytojas.
3. Kokiai veiklai vykdyti ar viešajai paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas
VID (forma) gyvūnams turi būti pildomas visoms gyvūnų siuntoms, importuojamoms ar vežamoms tranzitu iš trečiųjų šalių per Europos Bendrijos teritoriją, kurių veterinarinis tikrinimas atliekamas pasienio veterinarijos poste.
Pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojas, išduodamas VID gyvūnams, VID gyvūnams II dalyje nurodo apie atliktą gyvūnų siuntos veterinarinį tikrinimą ir apie priimtą sprendimą dėl siuntos (pvz.: tinkami importui, tinkami vežti tranzitu, sugrąžinti, skersti, eutanazuoti, kt.).
Pastaba:
VID gyvūnams nepildomas, kai yra vežami iš trečiųjų šalių ne komerciniais tikslais gyvūnai augintiniai, kuriems taikomi 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (OL 2013 L 178, p. 1). Įgyvendinant Reglamento 576/2013 nuostatas yra patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų Ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. B1-1144/1B-969 “Dėl nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” aprašo reikalavimai.”
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas
VID gyvūnams I dalis turi būti užpildyta ir pateikiama iš anksto (faksu, elektroniniu paštu ar kt. būdu), ne vėliau kaip 24 val. prieš atvykstant gyvūnų siuntai į pasienio veterinarijos postą. Pasienio veterinarijos poste gyvūnų siuntos veterinariniam tikrinimui turi būti pateikiama VID gyvūnams I dalis (originalas) ir veterinarijos sertifikatas (originalas).
VID I dalį galima perduoti TRACES sistema, tuo atveju, kai importuotojas turi prieigą prie TRACES sistemos, kurią suteikia VMVT Informacinių sistemų skyrius. Kontaktinis asmuo vyriausiasis specialistas Stepas Gilys, el. paštas: iss@vmvt.lt, tel. (8 5) 249 1640.
5. Išduodamo dokumento išdavimo /viešosios paslaugos teikimo terminai VID gyvūnams išduodamas atlikus gyvūnų siuntos veterinarinį tikrinimą pasienio veterinarijos poste.
6. Viešosios paslaugos gavėjas Fizinis arba juridinis asmuo.
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/viešosios paslaugos teikėjas Pasienio veterinarijos postas.
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/viešosios paslaugos teikimo
Kristina Lukoševičiūtė
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
Tel. (8 5) 249 1678
9. Išduodamą dokumentą /teikiamą viešąją paslauga reglamentuojantys teisės aktai
2004 m. vasario 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 282/2004, nustatantis gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, deklaravimo ir veterinarinio patikrinimo dokumentą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 42 tomas, p. 462).
10. Mokesčiai Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: VID importo atveju už paslaugą imama konkrečių valstybės rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" 4.422.1, 4.422.2, 4.422.6 punktuose nustatyta valstybės rinkliava;
VID tranzito atveju – 4.423.1 – 4.423.2 punktuose nustatyta valstybės rinkliava
Atgal