Veterinarinis įvežimo dokumentas

1. Išduodamo dokumento / viešosios paslaugos pavadinimas Veterinarinis įvežimo dokumentas (toliau – VID)
2. Dokumento išdavimo procedūros/viešosios paslaugos aprašymas
VID (forma) yra sudarytas iš I ir II dalių.
VID (forma) I dalį (Excel formatu) pildo deklaruotojas arba asmuo, atsakingas už siuntą.
VID (forma) II dalį užpildo pasienio veterinarijos posto valstybinis veterinarijos gydytojas, atlikęs siuntos veterinarinį tikrinimą.
3. Kokiai veiklai vykdyti ar viešajai paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas
VID (forma) turi būti pildomas visoms Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamoms gyvūninių produktų siuntoms, importuojamoms arba vežamoms tranzitu per Europos Bendrijos teritoriją iš trečiųjų šalių į kitas trečiąsias šalis tiesiogiai ar įvežant jas į laisvuosius sandėlius, muitinės sandėlius, laikinojo prekių saugojimo sandėlius (importo ir eksporto terminalus) ar skirtos tiekėjams laivams, kurių veterinarinis tikrinimas atliekamas pasienio veterinarijos poste.
Pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojas išduodamas VID, VID II dalyje nurodo apie atliktą gyvūninių produktų siuntos veterinarinį tikrinimą ir apie priimtą sprendimą dėl gyvūninių produktų siuntos (pvz.: tinkama vidaus rinkai, tinkama vežti tranzitu, grąžinti, sunaikinti, perdirbti, kt.).
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas
VID I dalis turi būti pateikiama iš anksto (faksu, elektroniniu paštu ar kt. būdu) prieš atvykstant gyvūninių produktų siuntai į pasienio veterinarijos postą.
VID I dalį galima perduoti TRACES sistema, tuo atveju, kai importuotojas turi prieigą prie TRACES sistemos, kurią suteikia VMVT Informacinių sistemų skyrius. Kontaktinis asmuo - vyriausiasis specialistas Stepas Gilys, el. paštas: iss@vmvt.lt, tel. (8 5) 249 1640. TRACES naudotojo vadovas asmenims, atsakingiems už siuntą.
5. Išduodamo dokumento išdavimo /viešosios paslaugos teikimo terminai VID išduodamas atlikus gyvūninių produktų siuntos veterinarinį tikrinimą pasienio veterinarijos poste.
6. Viešosios paslaugos gavėjas Fizinis arba juridinis asmuo
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/viešosios paslaugos teikėjas Pasienio veterinarijos postas
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/viešosios paslaugos teikimo
Daiva Visockienė
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tel. (8 5) 249 1678
 
Kristina Lukoševičiūtė
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
Tel. (8 5) 249 1678
9. Išduodamą dokumentą /teikiamą viešąją paslauga reglamentuojantys teisės aktai
2004 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 136/2004, nustatantis produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų Bendrijos pasienio veterinarijos postuose tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 42 tomas, p. 230).
10. Mokesčiai Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: VID importo atveju už paslaugą imama konkrečių valstybės rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" 4.422.1 – 4.422.7 punktuose nustatyta valstybės rinkliava;
VID tranzito atveju – 4.423.1 – 4.423.2 punktuose nustatyta valstybės rinkliava.
Atgal