Leidimas organizuoti renginį su gyvūnais

 

Prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimas per IMVIS Integrali maisto ir veterinarijos informacinė sistema

 

1. Išduodamo dokumento / viešosios paslaugos pavadinimas Leidimas organizuoti renginį su gyvūnais
2. Dokumento išdavimo procedūros/viešosios paslaugos aprašymas 1. Organizatorius ar jo įgaliotas asmuo, norintis gauti leidimą, teritorinei VMVT, kurios kontroliuojamojoje teritorijoje planuojama organizuoti renginį, turi pateikti prašymą (Reikalavimų 2 priedas).
2. Teritorinė VMVT per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos įvertina prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus ir prireikus patikrina renginio vietą bei, atsižvelgdama į užkrečiamųjų ligų situaciją teritorijoje, kurioje planuojama organizuoti renginį, išduoda leidimą arba išsiunčia organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui raštą, kuriame nurodo atsisakymo išduoti leidimą motyvus.
3. Organizatoriai už leidimų išdavimą turi sumokėti valstybės rinkliavą Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285) nustatyta tvarka (už vienkartinio leidimo organizuoti gyvūnų sporto varžybas, aukcioną, parodą ar kitą renginį išdavimą, imama 100 lt dydžio valstybinė rinkliava).
3. Kokiai veiklai vykdyti ar viešajai paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Leidimas organizuoti renginį su gyvūnais reikalingas visais atvejais, kai rengiamos gyvūnų sporto varžybos, aukcionai, parodos ar kiti renginiai su gyvūnais.
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas

Organizatorius ar jo įgaliotas asmuo, norintis gauti leidimą, teritorinei VMVT, kurios kontroliuojamojoje teritorijoje planuojama organizuoti renginį, turi pateikti prašymą.

5. Išduodamo dokumento išdavimo /viešosios paslaugos teikimo terminai 1. Per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos teritorinė VMVT įvertina prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus ir prireikus patikrina renginio vietą bei, atsižvelgdama į užkrečiamųjų ligų situaciją teritorijoje, kurioje planuojama organizuoti renginį, išduoda leidimą arba išsiunčia organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui raštą, kuriame nurodo atsisakymo išduoti leidimą motyvus ir galimas pareiškėjo teisių gynimo priemones, kuriomis gali pareiškėjas naudotis, jeigu kiltų ginčų dėl leidimo išdavimo.
2. Jeigu prašyme pateikta ne visa reikiama informacija arba renginio vieta neatitinka gyvūnų gerovės reikalavimų, teritorinė VMVT nustato ne trumpesnį kaip 7 dienų terminą trūkstamai informacijai pateikti arba nustatytiems trūkumams pašalinti. Šiuo atveju nurodytas leidimo išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visos reikiamos leidimui išduoti informacijos gavimo dienos.
6. Viešosios paslaugos gavėjas Fizinis ir / ar juridinis asmuo
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/viešosios paslaugos teikėjas Leidimą organizuoti renginį su gyvūnais išduoda teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos.
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/viešosios paslaugos teikimo

Kristina Stakytė  - Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja. Tel. (8 5) 205 3164, El. paštas: kristina.stakyte@vmvt.lt

 

9. Išduodamą dokumentą /teikiamą viešąją paslauga reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012, Nr. 122-6126);

Veterinarijos reikalavimai pramoginiams ir kitiems renginiams naudojamiems gyvūnams, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. B1-2 (Žin., 2013, Nr. 9-414);

2004 m. spalio 5 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 1253 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. Gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2004, Nr. 148-5364)

10. Mokesčiai Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: 28 Eur
11. Paslaugos teikimo būdai Elektroniniu būdu per VMVT Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą IMVIS, tiesiogiai.
Atgal