Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimas veiklai

 

Prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimas per IMVIS Integrali maisto ir veterinarijos informacinė sistema

 

1. Išduodamo dokumento / viešosios paslaugos pavadinimas Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimas
2. Dokumento išdavimo procedūros/viešosios paslaugos aprašymas
Subjektas, norėdamas įregistruoti veiklą turi kreiptis į teritorinę Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.
Subjektas registruojamas, registravimas panaikinamas atitinkamos teritorinės VMVT viršininko įsakymu.
3. Kokiai veiklai vykdyti ar viešajai paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas Gyvūninio maisto tvarkymui: žvejybai, paukščių, kiškinių gyvūnų šviežios mėsos, medžiojamųjų laukinių gyvūnų mėsos, mėsos gaminių ir pusgaminių, žuvininkystės produktų, pieno ir pieno gaminių, žuvų, kiaušinių mažų kiekių tvarkymui ir tiekimui į vietinę rinką, išpjaustytos, smulkintos ir mėsos pusgaminių gamybai mėsinėse, gyvų žuvų tvarkymui prekyboje.
4. Pateiktinų dokumentų sąrašas
Subjektas, norėdamas būti įregistruotas, turi atitikti teisės aktuose nustatytus gyvūninio maisto saugos ir kokybės reikalavimus ir pateikti atitinkamai teritorinei VMVT laisvos formos prašymą dėl registravimo.
Subjektas patikrinimui turi būti pasirengęs ir turi pateikti:
- patalpų ir įrengimų išdėstymo planą,
- maisto tvarkymo proceso aprašymą,
- geros higienos praktikos laikymosi subjekte aprašymą,
- temperatūros registravimo ir kontrolės aprašymą.
5. Išduodamo dokumento išdavimo /viešosios paslaugos teikimo terminai

Gyvūninio maisto tvarkymo subjektai įregistruojami neterminuotam laikotarpiui.
-    Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto įregistruojami ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų: Teritorinė VMVT ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo dėl registravimo gavimo dienos įvertina subjekto prašymą ir kitus dokumentus (patalpų išdėstymo planą, geros higienos praktikos laikymosi subjekte aprašymą, temperatūros registravimo ir kontrolės aprašymą), patikrina subjektą, surašo atitinkamą gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patikrinimo aktą ir
-     ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo subjekto patikrinimo priima sprendimą dėl ūkio subjekto registravimo.

6. Viešosios paslaugos gavėjas Gyvūninio maisto tvarkymo subjektai (fiziniai ir/ar juridiniai asmenys norintys pradėti veiklą susijusią su žvejyba, paukščių, kiškinių gyvūnų šviežios mėsos, medžiojamųjų laukinių gyvūnų mėsos ar žuvų mažų kiekių tvarkymu ir tiekimu į vietinę rinką.
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/viešosios paslaugos teikėjas Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/viešosios paslaugos teikimo

VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas Gintautas Čereška
El. paštas - gintautas.cereska@vmvt.lt;
Tel. (8 5) 249 1707

9. Išduodamą dokumentą/teikiamą viešąją paslauga reglamentuojantys teisės aktai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2005 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymas Nr. B1-738 „Dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006-01-21 Nr. 8-312).
10. Mokesčiai Nėra.
11. Paslaugos teikimo būdai Elektroniniu būdu per VMVT Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą IMVIS, tiesiogiai.
Atgal