Medžiagos, besiliečiančios su maistu

Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu – medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maistu, kuriems taikomi Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 reikalavimai.

Su maistu besiliečiančios medžiagos:

1. Veikliosios ir protingosios žaliavos bei gaminiai

2. Klijai

3. Keramika

4. Kamštinė medžiaga

5. Gumos

6. Stiklas

7. Jonitinė derva

8. Metalai ir jų lydiniai

9. Popierius ir kartonas

10. Plastikai:

   - vinilo chlorido monomeras;

   - perdirbtas plastikas;

   - bisfenolis A.

11. Rašalai spausdinimui

12. Regeneruota celiuliozė

13. Silikonai

14. Tekstilės gaminiai

15. Lakai ir dangos

16. Vaškai

17. Mediena

 

Žaliavos ir gaminiai, įskaitant veikliąsias ir protingąsias žaliavas bei gaminius, turi būti gaminami laikantis gerosios gamybos praktikos, kad juos naudojant į maisto produktus neišsiskirtų tokie sudedamųjų medžiagų kiekiai, kurie galėtų kelti pavojų žmonių sveikatai, nepriimtinai pakeisti maisto sudėtį arba pablogintų jo organoleptines savybes.

Pateikti išsamią atitikties deklaraciją būtina kartu su:

   - plastikiniais gaminiais;

   - keramikos gaminiais;

   - veikliosiomis ir protingosiomis medžiagomis bei gaminiais;

   - regeneruota celiuliozės plėvele;

   - perdirbto plastiko gaminiais.

Su maistu besiliečiančių medžiagų ženklinimas

Ant medžiagų ir gaminių, kurie dar nesiliečia su maisto produktais juos tiekiant į rinką, turi būti užrašomi žodžiai „Skirti liestis su maistu“ arba konkreti nuoroda apie jų naudojimą, pavyzdžiui, kavos virimo aparatas, butelis vynui, šaukštas sriubai. Taip pat galima pridėti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 II priede pateiktas simbolis.

Kai reikia, užrašomos specialios instrukcijos, kurių turi būti laikomasi, siekiant užtikrinti saugų ir tinkamą su maistu besiliečiančių medžiagų naudojimą.

Turi būti nurodytas su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių pavadinimas arba prekių ženklas ir visais atvejais – Bendrijoje įsisteigusio gamintojo, perdirbėjo arba pardavėjo, atsakingo už pateikimą į rinką, adresas arba registruota buveinė. Taip pat tinkami ženklinimo ir identifikavimo duomenys , kad būtų užtikrinamas konkrečios žaliavos arba gaminio atsekamumas.

 

Teisės aktai:

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 450/2009 dėl veikliųjų ir protingųjų žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 282/2008 dėl perdirbto plastiko medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2023/2006

Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais

Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 284/2011, kuriuo nustatomos Kinijos Liaudies Respublikos ir Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino importo specialios sąlygos ir išsami tvarka

Komisijos įgyvendinimo Reglamentas (ES) Nr. 321/2011, kuriuo dėl bisfenolio A naudojimo plastikiniuose buteliukuose kūdikiams maitinti ribojimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1895/2005 dėl kai kurių epoksidinių darinių naudojimo medžiagose ir gaminiuose, skirtuose liestis su maisto produktais, apribojimo

 

Direktyvos:

Komisijos direktyva 93/11/EEB dėl N-nitrozoaminų ir N-nitrojunginių išsiskyrimo iš elastomerų ar gumos pagamintų žindukų ir čiulptukų

Tarybos direktyva 82/711/EEB nustatanti pagrindines taisykles, reikalingas plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais, sudedamųjų dalių migracijos tyrimams

Komisijos direktyva 85/527/EEB sudaranti modelinių tirpalų, naudojamų sudedamųjų dalių išskyrimui iš plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais, tirti, sąrašą

Tarybos direktyva 78/142/EEC dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su medžiagomis ir gaminiais, kurių sudėtyje yra vinilo chlorido monomero ir kurie gali liestis su maisto produktais, suderinimo

 

Nacionaliniai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Maisto įstatymas

Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-417 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“

Lietuvos Respublikos Produktų saugos įstatymas

1998 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1150 "Dėl valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų"

2001 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1103 „Dėl Gaminių bandinių paėmimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. B1-647 „Dėl pranešimo (notifikavimo) apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojus ir (ar) tiekėjus, Lietuvos Respublikoje gaminančius ir (ar) tiekiančius su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas, tvarkos aprašo patvirtinimo“

2007 m. spalio 31 d. Statistikos Departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymas Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“

 

Naudingos nuorodos:

Europos spausdinimo rašalo asociacija

Europos kartono gamintojų asociacija

Europos maisto saugos tarnyba

Oficiali Europos komisijos interneto svetainė

ES laboratorija (su maistu besiliečiančios medžiagos)

Lietuvos Pakuotojų asociacija

Duomenų bazė (rekomendacijos)

 

Rekomendacijos

Atgal