Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF)

Įgyvendinant 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), 50 straipsnį ir 2011 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 16/2011, yra nustatomos Skubaus perspėjimo apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos įgyvendinimo priemonės (RASFF).
Sistema vykdoma visose RASFF valstybėse narėse ir Europos Komisijoje veikiančiuose kontaktiniuose punktuose (kontaktiniai asmenys), per kuriuos vyksta informacijos mainai apie bet kokį pavojų sveikatai. Tai yra visą parą veikianti paslauga, leidžianti siųsti ir gauti skubius pranešimus apie nesaugų maistą ir pašarus, taip pat atsakyti į juos per trumpiausią įmanomą laiką.

Nieko nuostabaus, kad vartotojai nori būti užtikrinti, jog jų vartojamas maistas yra saugus, kadangi maisto ir pašarų sauga – vienas iš pagrindinių visuomenės rūpesčių. Europos Sąjunga (ES) turi vienus aukščiausių maisto saugos standartų pasaulyje: didele dalimi dėl solidaus ES taikomų teisės aktų, užtikrinančių vartotojams maisto ir pašarų saugą, rinkinio. Viena iš pagrindinių priemonių, taikomų greitai reaguojant į pavojų, kilusį maistui ir pašarams, yra Skubiųjų pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (angl. RASFF).

RASFF, aptikus sveikatai kilusį pavojų, leidžia skubiai ir veiksmingai keistis informacija tarp Europos Komisijos, valstybių narių, maisto ir pašarų kontrolės institucijų ir organizacijų. Taigi, šalys gali greitai ir koordinuotai veikti siekdamos išvengti maisto saugos pavojaus prieš jam padarant žalą vartotojams. Visos 27 ES valstybės narės, kartu su Europos Komisija ir Europos maisto saugos tarnyba, yra RASFF narės. Taip pat prie RASFF sistemos yra prisijungusios Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

    Pavojaus pranešimai, kurie siunčiami tuomet, kai rimtą pavojų vartotojams keliantis maistas arba pašarai yra
prekyboje ir būtina imtis skubių veiksmų.
    

Informaciniai pranešimai naudojami analogišku
atveju, tik kai kitos narės neprivalo imtis
skubių veiksmų, nes produkto nėra rinkoje
arba laikoma, kad pavojus nėra rimtas.

   Draudimas praleisti per sieną (Border
rejection) nesaugias maisto ar pašarų
siuntas (partijas), kurios buvo patikrintos prie ES ir Europos Ekonominės Erdvės (EEE) išorės sienos ir sulaikytos.
     Bet kokia informacija, susijusi su maisto ar pašarų
sauga, kuri buvo perduota kaip pavojaus ar
informacinis pranešimai ir kuri, kaip manoma,
yra įdomi kontrolės institucijoms, yra perduodama
narėms ją įvardijus kaip Naujienos.
Atgal