Specialiosios paskirties maisto produktų notifikavimas

Nuo 2017 m. sausio 1 d. apie pirmą kartą Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus ir specialios medicininės paskirties maisto produktus turi būti pranešta (notifikuota) Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT).

Tai nurodyta VMVT tarnybos direktoriaus 2016 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. B1-778 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. B1-24 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus specialios paskirties maisto produktus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. privaloma notifikuoti:

   - pradinius mišinius kūdikiams, skirtus maisto produktus, visiškai patenkinančius tokių kūdikių mitybos poreikius pirmaisiais gyvenimo mėnesiais, kol juos pradedama papildomai maitinti (nuo gimimo iki 6 mėn. amžiaus). Nuo 2018 m. turės būti notifikuojami ir tolesnio maitinimo mišiniai, pagaminti iš baltymų hidrolizatų arba tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai, kuriuose yra reglamento (ES) 2016/127 II priede nenurodytų medžiagų;

    - specialios medicininės paskirties maisto produktus dietinei pacientų, įskaitant kūdikius, mitybai, vartojamus prižiūrint medikams, kurie skirti visiškai arba iš dalies jais maitinti tuos pacientus, kurie turi ribotą, susilpnėjusią arba sutrikusią galimybę įsisavinti, virškinti, absorbuoti, metabolizuoti arba šalinti įprastus maisto produktus arba tam tikras juose esančias maistines medžiagas arba jų apykaitos produktus, arba kuriems medikai kelia kitokių mitybos reikalavimų, kurių neįmanoma patenkinti tik keičiant įprastą racioną (visiškai pakeičiantys mitybą, iš dalies pakeičia arba skiriamas kaip priedas prie mitybos) skirti vartoti kūdikiams, suaugusiems).

Nuo 2017 m. sausio 1 d. nereikia notifikuoti specialios paskirties maisto produktų:

   - perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams;

   - maisto produktų, skirtų sumažinto energijos kiekio dietoms;

   - kitų įprasto vartojimo produktų, kurie pagal reglamentą 609/2013 nėra priskirti specialios paskirties maisto produktams:

       - pieno gėrimų ir panašių produktų, kurie reklamuojami kaip itin tinkami mažiems vaikams, vaikams, kūdikiams;

      - maisto produktų, skirtų intensyvų fizinį krūvį patiriantiems žmonėms, ypač sportininkams;

      - maisto produktų, skirtų nuo angliavandenių apykaitos sutrikimų kenčiantiems žmonėms (sergantiems diabetu);

      - maisto produktų, skirtų intensyvų fizinį krūvį patiriantiems žmonėms, ypač sportininkams;

      - maisto produktams turintiems mažai natrio, įskaitant ir mažai natrio turinčią ar natrio neturinčią druską;

     - maisto produktams be glitimo.


Iki 2017 m. sausio 1 d. specialiosios paskirties maisto produktai turi būti notifikuojami Nacionaliniame rizikos vertinimo institute (NMVRVI).

Iki 2017 m. sausio 1 d. reikia notifikuoti:

   - pradinio maitinimo kūdikių mišinius;

   - specialiosios medicininės paskirties maisto produktus;

   - specialiosios paskirties maisto produktus, i š s k y r u s: tolesnio maitinimo kūdikių mišinius, perdirbtus grūdinius maisto produktus ir maistą kūdikiams bei mažiems vaikams, maisto produktus, skirtus svorį mažinančioms sumažinto energijos kiekio dietoms, maisto produktus sportininkams (įskaitant ir maisto produktus, skirtus raumenų masei didinti).

Iki 2017 m. sausio 1 d. NMVRVI pateikti ir VMVT perduoti pranešimai dėl šių specialios paskirties maisto produktų notifikavimo nagrinėjami remiantis iki 2017 m. sausio 1 d. galiojančiu įsakymu.

Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami specialios paskirties maisto produktai (kūdikiams ir mažiems vaikams skirti maisto produktai ir specialios medicininės paskirties maisto produktai), įtraukti į Specialios paskirties maisto produktų sąrašą pagal VMVT direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. B1-24, bus išbraukti iš šio sąrašo, jei maisto tvarkymo subjektai ar jų įgalioti atstovai iki 2017 m. kovo 1 d. nepateiks VMVT trūkstamų NMVRVI nurodytų pateikti dokumentų ar duomenų, reikiamų pranešimo (notifikavimo) procedūroms atlikti.


Ką reikia žinoti, jei ketinama notifikuoti specialios paskirties maisto produktus, įvežamus iš Europos Sąjungos (po 2017 m. sausio 1 d.)?

Maisto tvarkymo subjektai pirmą kartą Lietuvos Respublikos rinkai tiekiantiems teisėtai Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje ar Turkijoje, pagamintus specialios paskirties maisto produktus, turi per atstumą (paštu), elektroninėmis priemonėmis (IMVIS), per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą, arba kreipdamiesi tiesiogiai pranešti (notifikuoti) VMVT ir, užpildę pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus ir specialios medicininės paskirties maisto produktus formą (Aprašo priedas), pateikti šiuos duomenis ir dokumentus:

   - specialios paskirties maisto produkto, apie kurį pranešama (notifikuojama), etiketės pavyzdį;

   - maisto tvarkymo subjektą identifikuojančius duomenis (fizinio asmens vardą, pavardę, adresą; juridinio asmens ar jo filialo ar atstovybės pavadinimą, kodą (jeigu jis yra), adresą);

   - maisto tvarkymo subjekto kontaktinius duomenis (telefono, fakso (jeigu jis yra) numerius, elektroninio pašto adresą (-us), adresą korespondencijai).

Jei apie įvežamus specialios paskirties maisto produktus praneša (notifikuoja) ne Lietuvos Respublikos, o kitos Europos Sąjungos valstybės narės maisto tvarkymo subjektas, jis turi pateikti dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad yra registruotas ar patvirtintas pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) 6 straipsnį.

Ką reikia žinoti, jei ketinama notifikuoti specialios paskirties maisto produktus, įvežamus iš trečiųjų valstybių (importuojamus) (po 2017 m. sausio 1 d.)?

Maisto tvarkymo subjektai apie importuojamus specialios paskirties maisto produktus turi per atstumą (paštu info@vmvt.lt arba spproduktai@vmvt.lt), elektroninėmis priemonėmis (IMVIS), per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą, arba kreipdamiesi tiesiogiai pranešti (notifikuoti) VMVT ir, užpildę pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus ir specialios medicininės paskirties maisto produktus formą (Aprašo priedas), pateikti šiuos duomenis ir dokumentus:

   - specialios paskirties maisto produkto, apie kurį pranešama (notifikuojama), etiketės pavyzdį;

   - maisto tvarkymo subjektą identifikuojančius duomenis (fizinio asmens vardą, pavardę, adresą; juridinio asmens ar jo filialo ar atstovybės pavadinimą, kodą (jeigu jis yra), adresą);

   - maisto tvarkymo subjekto kontaktinius duomenis (telefono, fakso (jeigu jis yra) numerius, elektroninio pašto adresą (-us), adresą korespondencijai);

   - specialios paskirties maisto produkto laboratorinio tyrimo protokolą, kuriame nurodytas tyrimo metodas ir kuriuo patvirtinama, kad specialios paskirties maisto produkto sudėtyje esančių maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį ar fiziologinį poveikį, kiekis atitinka specialios paskirties maisto produkto ženklinimo etiketėje deklaruojamą kiekį iki jo minimalaus tinkamumo vartoti termino pabaigos;

   - specialios paskirties maisto produkto gamintojo išduodamą dokumentą, kuriame nurodytos specialios paskirties maisto produkto sudedamosios dalys ir jų paskirtis, maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį ar fiziologinį poveikį ir nurodytų specialios paskirties maisto produkto ženklinimo etiketėje, kiekiai ir kuriuo patvirtinama, kad specialios paskirties maisto produktas skirtas žmonėms ir tenkina jų, kuriems jie skirti, mitybos poreikius, remiantis visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis, bei atitinka Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus maisto saugos, sudėties ir kokybės reikalavimus. Kai specialios paskirties maisto produkto saugos, sudėties ir kokybės rodikliai nurodyti keliuose dokumentuose, pateikiamas šių dokumentų rinkinys;

   - šalies, iš kurios specialios paskirties maisto produktas importuojamas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad specialios paskirties maisto produktas pagamintas toje šalyje teisėtai veikiančio ir kompetentingos institucijos kontroliuojamo specialios paskirties maisto tvarkymo subjekto (specialios paskirties maisto produkto gamintojo);

   - jeigu specialios paskirties maisto produkto sudėtyje yra sudedamoji dalis, kuriai taikomas reglamentas (EB) Nr. 258/97, turi būti pateikiami dokumentai, kuriais patvirtinama, kad ši sudedamoji dalis yra patvirtinta kaip naujas maistas.

Jeigu apie importuojamus specialios paskirties maisto produktus praneša (notifikuoja) ne Lietuvos Respublikos, o kitos Europos Sąjungos valstybės narės maisto tvarkymo subjektas, jis turi pateikti dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad yra registruotas ar patvirtintas pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) 6 straipsnį.
 

Ar už specialios paskirties maisto produktų notifikavimą imama valstybės rinkliava?

Maisto tvarkymo subjektas, Aprašo 8–9 punktuose numatytais atvejais, pateikdamas (po 2017 m. sausio 1 d.) pranešimą apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamą specialios paskirties maisto produktą, turi savo vardu už kiekvieną pranešime nurodytą produktą sumokėti valstybės rinkliavą Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka (ištrauka iš: Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus specialios paskirties maisto produktus tvarkos aprašo pakeitimo, padaryto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. B1- 909 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. B1-778 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. B1-24 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus specialios paskirties maisto produktus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo”).

“4.4392. Už notifikavimą specialios paskirties maisto produktų, tiekiamų Lietuvos Respublikos rinkai:

4.4392.1. iš Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės – 52 Eur;

4.4392.2. iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, išskyrus Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę ir Norvegijos Karalystę – 82 Eur.”

(Nr. 1090, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26249)

Valstybės rinkliavos už Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teikiamas paslaugas įmokos kodas – 5742. Informaciją kaip mokėti įmokas į VMI sąskaitą galite rasti: http://www.vmi.lt/cms/mokejimu-pavyzdziai-nuo-2016-m .

Specialios paskirties maisto produkto, apie kurį pranešama (notifikuojama) apmokėjimą patvirtinančiame dokumente (apmokėjimo banke išraše) užpildant mokėjimo paskirtį nurodoma „įvežamas“ arba „importuojamas“ ir tikslus notifikuojamo specialios paskirties maisto produkto  pavadinimas.

Nesumokėjus valstybės rinkliavos, pateikti dokumentai nebus nagrinėjami.
 

Kur ir kaip pristatyti dokumentus, skirtus specialios paskirties maisto produktų notifikavimui, po 2017 m. sausio 1 d.?

Prašymą / pranešimą ir kitus dokumentus reikia pristatyti adresu Siesikų g. 19, LT-07170, Vilnius arba atsiųsti el. paštu info@vmvt.lt

Etiketės pavyzdį MS Word formatu reikia atsiųsti el. paštu spproduktai@vmvt.lt

Visi dokumentai turi būti pateikti valstybine lietuvių kalba.

Maisto tvarkymo subjektai, kuriems notifikavimo metu, vertinant specialios paskirties maisto produktus, pateiktos pastabos, turi patikslinti produktų ženklinimo etiketes ir pateikti reikalingus dokumentus per 30 dienų arba kitu atveju turi patvirtinti, kad produktas nebus tiekiamas rinkai.

Ką daryti, kai maisto tvarkymo subjektas pats pastebi, kad prekiauja nenotifikuotu specialios paskirties maisto produktu (po 2017 m. sausio 1 d.)?

Maisto tvarkymo subjektas pastebėjęs, kad prekiauja nenotifikuotu specialios paskirties maisto produktu, nedelsiant informuoja teritorinę VMVT ir kreipiasi į VMVT Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus specialios paskirties maisto produktus tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 Ar privaloma pranešti, jei nusprendžiama netiekti notifikuotų produktų (po 2017 m. sausio 1 d.)?

Nusprendus Lietuvos rinkai netiekti specialios paskirties maisto produkto, įtraukto į Specialios paskirties maisto produktų sąrašą, būtina raštu informuoti VMVT per 10 darbo dienų. 

Ar galima nenotifikuotą specialios paskirties maisto produktą ar specialios paskirties maisto produktą, kuris buvo išbrauktas iš Specialios paskirties maisto produktų sąrašo eksportuoti į trečiąją šalį?

Vadovaujantis 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 12 straipsniu, 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 609/2013 ir Lietuvos higienos normos HN 107:2013 „Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“ nuostatomis, nenotifikuotas specialios paskirties maisto produktas ar produktas, kuris išbrauktas iš Notifikuotų specialios paskirties maisto produktų sąrašo,  negali būti eksportuojamas į trečiąsias šalis, nes toks produktas negali būti tiekiamas Lietuvos Respublikos (Europos Sąjungos) rinkai vadovaujantis teisės aktų reikalavimais dėl tokio produkto netinkamumo ir (ar) nesaugaus vartojimo žmonėms pagal atitinkamai maisto kategorijai keliamus sudėties, saugos, kokybės reikalavimus ir (ar) nurodytą vartojimą, išskyrus atvejus, kai ta šalis į kurią eksportuojama yra informuota apie neatitiktį ir sutinka tokį produktą priimti.

Esant tokiai situacijai, kai produktas išbraukiamas iš Specialios paskirties maisto produktų sąrašo, teritorinė VMVT, vadovaujantis Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo 24.4  papunkčiu, tokiam produktui išduotą Specialiojo maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimą (Specialiojo maisto laisvos prekybos pažymėjimą)  naikina.

Atgal