Paieška

Kontaktai

Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188601279
Adresas Siesikų g. 19,
LT-07170 Vilnius.
Tel. (8 5) 240 4361,
faks. (8 5) 240 4362,
el. paštas vvt@vet.lt.

Naujienų prenumerata

IMVIS

Korupcijos prevencijos programa 

PATVIRTINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2007 m. balandžio 4 d.
įsakymu Nr. B1-374
(VMVT direktoriaus 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. B1-269 redakcija)

 


VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) korupcijos prevencijos programos (toliau – Programa) tikslas – užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą VMVT ir Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (toliau – pavaldi įstaiga).
2. Ši Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355; 2011, Nr. 77-3727), Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 (Žin., 2011, Nr. 60-2877), Kovos su korupcija programa, patvirtinta VMVT direktoriaus 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 430.
3. Programoje pateikiama VMVT ir jai pavaldžios įstaigos antikorupcinės aplinkos analizė, nustatomi Programos strateginis tikslas, kiti tikslai, įtvirtinamos korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų tyrimo nuostatos bei Programos įgyvendinimo nuostatos.
4. Programoje vartojamos sąvokos:
4.1. Korupcija – VMVT valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar darbuotojo veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, darbuotojui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar darbuotojo einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant nurodytas veikas;
4.2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą VMVT, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
4.3. Korupcijos rizikos veiksniai – sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, galinčios sudaryti prielaidas korupcijai VMVT;
4.4. kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. APLINKOS ANALIZĖ

5. Pagal organizacijos „Transparency International“ paskelbtus kasmetinio korupcijos suvokimo indekso tyrimo rezultatus Lietuvos korupcijos suvokimo indeksas 2010 metais buvo 5 balai (10 balų – labai skaidri, 0 – labai korumpuota valstybė). Lietuva užima 22 vietą iš 30 Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių ir kitų Vakarų Europos valstybių ir 46 vietą tarp tirtų 178 pasaulio šalių. Nors šio indekso reikšmė ilgai nekito ir netgi blogėjo, galima teigti, kad dabartiniu metu padėtis šiek tiek pagerėjo, tačiau tai nerodo esminio pagerėjimo kovos su korupcija srityje. Pasaulinio korupcijos barometro 2010 metų rezultatai rodo, kad 34 proc. Lietuvos gyventojų prisipažįsta, kad per pastaruosius 12 mėnesių jie yra davę kyšį bent vienam iš devynių viešųjų paslaugų teikėjų – švietimo sektoriaus, teismų, sveikatos apsaugos, policijos, registravimo ir leidimų išdavimo tarnyboms, komunalinių paslaugų teikimo įmonėms, mokesčių inspekcijai, žemėtvarkos institucijų arba muitinės atstovams. 78 proc. apklaustųjų mano, kad jų valdžios atstovų veiksmai, nukreipti prieš korupciją, yra neefektyvūs. Palyginti su kitomis ES valstybėmis narėmis, Lietuvos gyventojai ypač pabrėžia politinių partijų, parlamento, teismų, policijos, valstybės tarnautojų, teismų ir teisėkūros institucijų korumpuotumą. Didelis nepasitikėjimas viešojo sektoriaus institucijomis ir įstaigomis, menka informacijos, skatinančios priešintis korupcijai, sklaida, neefektyvus viešasis administravimas lemia visuomenės pakantumą korupcijai.
6. 2009 metais pastebima registruotų nusikalstamų veikų, susijusių su korupcija, skaičiaus didėjimo tendencija. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, palyginti su 2008 metais, 2009 metais Lietuvoje užregistruota 980 korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų (kyšininkavimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (Žin., 2000, Nr. 89-2741) (toliau – BK) 225, 226 straipsniai), papirkimo (BK 227 straipsnis) ir piktnaudžiavimo (BK 228 straipsnis), t. y. beveik 23 proc. daugiau negu 2008 metais (724 nusikalstamos veikos). Iš jų kyšininkavimo atvejų skaičius padidėjo apie 66 proc., papirkimo atvejų –  26 proc., o piktnaudžiavimo atvejų – 16 proc. Dėl minėtų nusikalstamų veikų 2009 metais Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba) pradėjo 88 ikiteisminius tyrimus, prokuratūroje pradėti 708 ikiteisminiai tyrimai. 2010 metais korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų padaugėjo – Lietuvoje užregistruoti 1 016 kyšininkavimo, papirkimo ir piktnaudžiavimo atvejų, t. y. beveik 4 proc. daugiau negu 2009 metais. Nors 2010 metais, palyginti su 2009 metais, šiek tiek sumažėjo registruotų kyšininkavimo ir piktnaudžiavimo atvejų (atitinkamai 17 ir 29 nusikalstamomis veikomis) atvejų, tačiau padaugėjo papirkimo (65 nusikalstamomis veikomis).
7. VMVT yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, kuri dalyvauja formuojant valstybės politiką maisto ir pašarų saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi, maisto, šalutinių gyvūninių produktų, pašarų, pašarų priedų, veterinarinių vaistų ir veterinarinių priemonių tvarkymo, gyvūnų sveikatos ir gerovės, bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų, vartotojų teisių apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityse ir šią politiką įgyvendina, todėl galima 5vardinti tokias prielaidas atsirasti ir plėtotis korupcijai VMVT sistemoje:
7.1. VMVT ir jai pavaldžios įstaigos funkcijos yra valstybinės kontrolės ir priežiūros vykdymas, pvz.: valstybinė maisto saugos ir veterinarijos kontrolė, administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos vykdymas, administracinių poveikio priemonių taikymas ir kt.;
7.2. VMVT veikla susijusi su licencijų, leidimų, sertifikatų, pažymėjimų (licencijų verstis veterinarijos praktika ir farmacine veikla veterinarijoje, maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo pažymėjimų, veterinarinių vaistų, kitų veterinarinių preparatų ir priedų, naudojamų gyvulininkystėje ir veterinarijoje, registravimo liudijimų ir kt.) išdavimu;
7.3. VMVT priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, kuriems taip pat priskiriamas viešųjų pirkimų vykdymas.
8. Įgyvendinant šios Programos 7 punkte nurodytą valstybės politiką, dalyvauja VMVT padaliniai, nurodyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūroje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 145-749; 2011, Nr. 77-3741), ir jai pavaldi įstaiga.
9. Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies nuostatomis, VMVT veikla priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo galimybė, todėl VMVT nuosekliai įgyvendina Kovos su korupcija programos nuostatas. Priimami teisės aktai, kuriais šalinamos prielaidos pasireikšti korupcijai, bendradarbiaujama su kitomis valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, asociacijomis, didelis dėmesys skiriamas VMVT padalinių ir jai pavaldžios įstaigos vadovų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, mokymui, susijusiam su tarnybinės etikos ir antikorupcinio elgesio standartų ugdymu ir laikymusi. Sudarytos palankios sąlygos VMVT valstybės tarnautojams, darbuotojams, visuomenės atstovams pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas VMVT sistemoje. VMVT interneto tinklalapyje sukurta speciali forma, kurią užpildę asmenys gali informuoti VMVT apie VMVT ir jai pavaldžioje įstaigoje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų (ypač vykdančių valstybinę maisto saugos ir veterinarinę kontrolę) veiksmus (neveikimą).

III. PROGRAMOS STRATEGINIS TIKSLAS, KITI TIKSLAI, UŽDAVINIAI

10. Strateginis Programos tikslas – sumažinti korupcijos mastą VMVT sistemoje.
11. Programos tikslai ir uždaviniai prioritetinėse ir kitose srityse:
11.1. teisėkūros srityje:
11.1.1. tikslas – užtikrinti viešumą ir skaidrumą priimant viešus sprendimus, gerinti teisės aktų projektų prieinamumą visuomenei,
11.1.2. uždavinys – didinti teisėkūros proceso viešumą ir skaidrumą;
11.2. ūkio subjektų veiklos priežiūros srityje:
11.2.1. tikslas – mažinti korupcijos prielaidas detaliai reglamentuojant VMVT pareigūnų atliekamų ūkio subjektų patikrinimų tvarką,
11.2.2. uždavinys – mažinti nelegalių mokėjimų paskatas VMVT pareigūnams atliekant ūkio subjektų priežiūrą;
11.3. viešųjų pirkimų srityje:
11.3.1. tikslas – užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių ar paslaugų pirkimą,
11.3.2. uždavinys – didinti viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę;
11.4. viešojo administravimo ir valstybės tarnybos srityje:
11.4.1. tikslas – gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, stiprinti VMVT antikorupcinį imunitetą (atsparumą korupcijai), didinti viešumą ir atskaitingumą visuomenei,
11.4.2. 1 uždavinys – tobulinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo ir jų administravimo procedūras didinant viešųjų paslaugų skaidrumą ir efektyvumą;
2 uždavinys – tobulinti VMVT valstybės tarnautojų ir pareigūnų atrankos kriterijus, sudaryti jų kvalifikacijos kėlimo reikalavimus ir planus;
11.5. antikorupcinio švietimo srityje:
11.5.1. tikslas – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą,
11.5.2. 1 uždavinys – didinti antikorupcinio švietimo sklaidą pasitelkiant visuomenės informavimo ir kitas priemones; 2 uždavinys – skatinti visuomenę pranešti apie VMVT valstybės tarnautojų (darbuotojų) galimai padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;
11.6. teisės pažeidimų tyrimo srityje:
11.6.1. tikslas – užtikrinti atsakomybės dėl padarytų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų neišvengiamumo principo taikymą,
11.6.2. uždavinys – atskleisti VMVT valstybės tarnautojų ir darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

IV. KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ TYRIMO NUOSTATOS

12. Vienas iš būdų, skirtų kovoti su korupcija – operatyvus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų tyrimas ir atsakomybės neišvengiamumo principo užtikrinimas.
13. Siekiant tinkamai ištirti korupcinio pobūdžio veikos požymių turintį VMVT valstybės tarnautojo (darbuotojo) elgesį, būtina skatinti VMVT ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą:
13.1. įtariant, kad VMVT valstybės tarnautojas (darbuotojas) padarė tarnybinį (darbo drausmės) nusižengimą (pažeidimą), pradėti jį tirti, vadovaujantis teisės aktais;
13.2. įtariant, kad VMVT valstybės tarnautojas (darbuotojas) padarė tarnybinį (darbo drausmės) nusižengimą (pažeidimą), turintį korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, informaciją ir tyrimo eigą perduoti atitinkamoms tarnyboms.
14. Apie atliekamų tyrimų dėl galimai padarytų VMVT valstybės tarnautojų (darbuotojų) korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų eigą informuojama VMVT vadovybė.
15. VMVT kaupiama, sisteminama ir analizuojama informacija apie korupcijos apraiškas VMVT sistemoje, kuria vadovaujantis koreguojamos kovos su korupcija VMVT priemonės.

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

16. Už antikorupcinius veiksmus, įskaitant šios Programos nuostatų įgyvendinimą, kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją yra atsakingas VMVT direktorius bei kiti jo įgalioti VMVT valstybės tarnautojai ir darbuotojai. VMVT direktoriaus įgalioti valstybės tarnautojai ir darbuotojai nuolat turi stiprinti savo gebėjimus efektyviai veikti korupcijos prevencijos srityje.
17. Programos nuostatas vykdo šie subjektai: VMVT ir jai pavaldi įstaiga, atsižvelgdama į savo korupcijos prevencijos programą, parengtą vadovaujantis šia Programa.
18. Programoje nustatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti kiekvienų kalendorinių metų pirmąjį ketvirtį VMVT sudaromas einamųjų kalendorinių metų korupcijos prevencijos programos priemonių planas (toliau – Planas), kuriame nurodomos atitinkamiems korupcijos prevencijos tikslams ir uždaviniams pasiekti reikalingos korupcijos prevencijos priemonės, už jų įgyvendinimą atsakingi VMVT padaliniai ir priemonių vertinimo kriterijai.
19. Pavaldi įstaiga savo metinį korupcijos prevencijos programos priemonių planą parengia kiekvienų einamųjų metų pirmąjį ketvirtį.
20. Už korupcijos prevencijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą atsakingi šiems tikslams ir uždaviniams pasiekti nustatytų korupcijos prevencijos priemonių vykdytojai  - už Plane numatytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą atsakingi VMVT padaliniai.
21. Už pavaldžios įstaigos korupcijos prevenciją atsakingas pavaldžios įstaigos vadovas.
22. Kovos su korupcija rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybiniais ir kokybiniais Plane numatytų korupcijos prevencijos priemonių vertinimo kriterijais:
22.1. Plane numatytų įgyvendinti korupcijos prevencijos priemonių būkle (korupcijos prevencijos priemonė įgyvendinta, iš dalies įgyvendinta, neįgyvendinta) ir skaičiumi;
22.2. ištirtų korupcinio pobūdžio veiksmų (neveikimo) skaičiumi;
22.3. Plane nustatytų korupcijos prevencijos terminų laikymųsi;
22.4. priimtų teisės aktų skaičiumi;
22.5. atitinkamų sričių, kuriuose gali pasireikšti korupcija, audito ataskaitų ar kitų kompetentingų institucijų atliktų tyrimų išvadomis;
22.6. kompetentingų institucijų kovos su korupcija rezultatyvumo vertinimu (procentais) pagal atliekamas visuomenės nuomonės apklausas.
23. Už duomenų, reikalingų nustatyti, ar minėti kriterijai pasiekti, surinkimą pagal kompetenciją atsako VMVT padaliniai, atsakingi už Plane numatytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą.
24. Už Plane numatytos priemonės įgyvendinimą atsakingi VMVT padaliniai, sekančių kalendorinių metų pirmąjį ketvirtį pateikia ataskaitas VMVT direktoriaus įgaliotiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams apie Plane numatytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą.
25. Pavaldi įstaiga sekančių kalendorinių metų pirmąjį ketvirtį pateikia VMVT direktoriaus įgaliotiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams ataskaitą apie savo korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimą.
26. Ši Programa įgyvendinama VMVT ir pavaldžiai įstaigai skirtomis valstybės biudžeto asignavimų lėšomis. Programos priemonių įgyvendinimo biudžetinis finansavimas bus numatomas atsižvelgiant į finansines galimybes.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Šios Programos nuostatos bei antikorupcinės veiklos prioritetinės kryptys periodiškai, ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus, peržiūrimos ir, jei reikalinga, papildomos.