Paieška

Kontaktai

Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188601279
Adresas Siesikų g. 19,
LT-07170 Vilnius.
Tel. (8 5) 240 4361,
faks. (8 5) 240 4362,
el. paštas vvt@vet.lt.

Naujienų prenumerata

Kokybės politikaVALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
KOKYBĖS POLITIKA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) kokybės politika yra neatsiejama jos misijos ir strateginių veiklos tikslų dalis. Institucijos veiklos kokybė – tai profesinės kompetencijos ir gero įstaigos vardo pamatas. Tarnybos kokybės politika yra sutelkta į šias sritis:

                   Valdymą, kuriuo siekiama, kad būtų kuriamas, nuolat vystomas ir tobulinamas šiuolaikiškas ir modernus maisto ir veterinarinės kontrolės modelis, pagrįstas racionaliu ir efektyviu žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių panaudojimu.

                   Atsakomybę, kuriuo siekiama, kad kiekvieno darbuotojo asmeninė atsakomybė paskatintų ir kitų atsakingumą, iniciatyvą ir efektyvų komandinį darbą.

                   Bendradarbiavimą, kuriuo siekiama sustiprinti ryšius su įvairiais socialiniais partneriais Lietuvoje ir vystyti  bei plėtoti tarptautinius ryšius, leidžiančius kurti ilgalaikę vertę turinčius ir abipusę naudą teikiančius projektus.

Tarnybos kolektyvas įsipareigoja siekti šių kokybės tikslų:

► atitikti Lietuvos Respublikos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 "Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai" reikalavimus;
 
► propaguoti kokybės politiką, nuolat tobulinti Tarnybos kokybės vadybos sistemą ir gerinti jos rezultatyvumą;
 
► nuolat peržiūrėti ir atnaujinti kokybės politiką bei keliamus kokybės tikslus, kad Tarnybos siekiai atitiktų vartotojų interesus ir verslo poreikius;
 
► suteikti tinkamas darbo sąlygas ir garantuoti gerą profesinę praktiką, rūpintis Tarnybos darbuotojų kompetencija ir kvalifikacijos kėlimu;
 
► skatinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę ir iniciatyvą, siekiant aukštesnių veiklos rezultatų ir didesnio profesionalumo;
 
► užtikrinti Tarnybos veiklos skaidrumą ir nepriklausomumą, nešališkumą ir sąžiningumą.
 

Tarnybos darbuotojai, vykdydami kokybės politiką ir siekdami kokybės tikslų, savo veikloje vadovaujasi pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, objektyvumo ir profesionalumo principais; nesavanaudiškai tarnaudami visuomenės interesams, užtikrina priimamų sprendimų viešumą ir veiklos skaidrumą, nepriekaištingą reputaciją.

Tarnybos vadovybė įsipareigoja, kad Tarnybos kokybės politika ir tikslai bus viešai skelbiami, suprantami ir įgyvendinami visuose įstaigos padaliniuose ir jų bus laikomasi.